X
GO
Fizibilite Desteği

Fizibilite Desteği

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. Bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

Uygunluk Kriterleri

FD kapsamında desteklenecek faaliyetlere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:

a) Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu,

b) Faaliyetlerin uygunluğu,

c) Maliyetlerin uygunluğu.

Fizibilite desteğinden yararlanacak bir faaliyetin üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Ajansın proje teklif çağrısı yöntemi kullanarak yürüteceği destek programları kapsamında başvuru sahibi veya ortağı olarak Ajansa proje başvurusunda bulunabilecekler için geçerli başvuru sahibi ve ortaklarının, projenin ve maliyetlerin uygunluğu kriterleri (Mali destek sağlanacak projelere yönelik Uygunluk Kriterleri bölümü), bu bölümde belirtilen istisnai hükümler saklı kalmak koşuluyla, fizibilite destekleri için de geçerlidir. FD’den yararlanabilmek için, bu kriterlerin tamamının yerine getirilmesi zorunludur.

Proje Uygulayıcısı ve Ortaklarının Uygunluğu

Fizibilite desteğinden sadece;

·Yerel yönetimler,

·Üniversiteler,

·Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

·Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

·Sivil toplum kuruluşları,

·Organize sanayi bölgeleri

·Küçük sanayi siteleri

·Teknoparklar

·Teknoloji geliştirme bölgeleri

·Endüstri bölgeleri,

·İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile

·Birlikler ve kooperatifleri yararlanabilir.

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır.

Faaliyetlerin Uygunluğu

Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;

·Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması,

·Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlaması,

·Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesini hedeflemesi.

Fizibilite desteği kapsamında yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.

Her Bir Fizibilite Desteğinin Bütçesi

Fizibilite desteği kapsamında proje başına Ajans desteği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f fıkrası (Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırı) uyarınca her yıl belirlenen limitin iki katını aşamaz. Ajans yılı çalışma programında fizibilite desteği kapsamında desteklenecek alanlara yer verir.

Eş Finansman

Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

FD kapsamında finanse edilen faaliyetler, 1 (bir) yıllık uygulama süresini aşamazlar. Uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.