X
GO
Teknik Destekler

Teknik Destekler

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi sağlamaktır.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

1) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

2) Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

3) Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

4) Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

5) Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerini geliştirmeye, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya ve istihdam oranlarını yükseltmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,

6) SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi önceliklerinden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir. Ancak, girişimcilik ve yenilikçilik altyapısını geliştirme amaçlı güdümlü projeler için bu hüküm uygulanmaz.

Uygunluk Kriterleri

Teknik destek sağlanacak başvurularda üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:

a) Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu,

b) Teknik destek sağlanacak faaliyetlerin uygunluğu,

c) Maliyetlerin uygunluğu.

Teknik destekten yararlanacak bir faaliyetin üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu

Ajansın proje teklif çağrısı yöntemi kullanarak yürüteceği destek programları kapsamında başvuru sahibi veya ortağı olarak Ajansa faaliyet başvurusunda bulunabilecekler için geçerli başvuru sahibi ve ortaklarının, faaliyetin ve maliyetlerin uygunluğu kriterleri (Mali destek sağlanacak faaliyetlere yönelik Uygunluk Kriterleri bölümü), bu bölümde belirtilen istisnai hükümler saklı kalmak koşuluyla, teknik destekler için de geçerlidir. Teknik desteklerden yararlanabilmek için, bu kriterlerin tamamının yerine getirilmesi zorunludur.

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;

1) Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,

2) Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,

3) Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

4) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

5) Sivil toplum kuruluşları,

6) Organize sanayi bölgeleri,

7) Küçük sanayi siteleri,

8) Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,

9) İş geliştirme merkezi,

10) Birlik ve kooperatifler

ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Teknik Destek Sağlanacak Faaliyetlerin Uygunluğu

Ajans sadece aşağıda belirtilen alanlarda yer alan faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:

· Eğitim verme,

· Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

· Geçici uzman personel görevlendirme,

· Danışmanlık sağlama,

· Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.

Ajans tarafından bu başlık altında sağlanacak destekler temelde Ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dâhilinde sağlanır. Ancak amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı destekler bölge dışında da sağlanabilir.

Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi en fazla üç aydır. Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır.

Maliyetlerin Uygunluğu

Ajans, teknik destek kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık hizmetini mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla karşılar. Ajans tarafından sağlanacak destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, faaliyetin gerçekleştirilmesi için sarf malzemesine ihtiyaç duyulması, bunların yararlanıcı tarafından sağlanamaması ve Ajansın uygun görmesi durumunda, teknik desteğin toplam maliyetinin %5’ini (yüzde beş) geçmeyecek şekilde bu malzemeler destek kapsamında sağlanabilir. Sarf malzemesi için Ajans tarafından ayrıca mali destek verilmeyecek olup bu maliyet yüklenicinin sağlayacağı hizmet bedeli içerisinde yer almalıdır.

Teknik destek kapsamında yararlanıcıdan nakdi katkı talep edilmez. Ancak faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile organizasyona ilişkin giderlere (salon kirası, eğitim veya danışmanlık hizmetinden yararlanacak kişilerin ulaşım, iaşe ve ibate giderleri, görünürlük giderleri vb.) yararlanıcı veya ortakları tarafından sağlanır.

Her Bir Teknik Destek Faaliyeti Bütçesi

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti Öncelik 1-4 için 50.000 TL, Öncelik 5 için 20.000 TL ve Öncelik 5 için 10.000 TL’yi aşamaz. Yararlanıcı kurumun söz konusu desteğin sağlanması süresince ve doğrudan destek nedeniyle gelir elde etmesi mümkün değildir. Yararlanıcının bu hükme rağmen, böyle bir gelir elde ettiğinin tespiti durumunda, ilgili gelir Ajansa aktarılır. Bu hususa yapılacak sözleşmede yer verilir.

Eş Finansman

Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının teknik desteğin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı bu tür ayni katkıların başvuru formunda belirtilmesi gerekir.