X
GO
Zafer Kalkınma Ajansı
Ulusal kalkınmanın yerelden güçlendirilmesi, bölgesel potansiyellerin yerelde yoğunlaşan çalışmalarla harekete geçirilmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleri, 2004-2006 dönemini içine alan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nın önemli bir boyutunu teşkil etmiştir.

Bu doğrultuda, ülkemiz genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS / NUTS) göre tanımlanan 26 adet “Düzey 2” Bölgesinde Kalkınma Ajansları kurulması öngörülmüş, bu amaçla 5449 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı*Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan ve ‘TR33’ olarak sınıflandırılan bölgede hizmet vermek üzere 14.7.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, ülkemiz genelinde Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonu ile kurulması öngörülmüş toplam 26 adet Kalkınma Ajansı arasındaki yerini almıştır.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Kütahya ilimizdedir. Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerimizde Genel Sekreterliğe bağlı Yatırım Destek Ofisleri hizmet vermektedir.

Kalkınma olgusunun, iktisadi, sosyal, kültürel ve diğer tüm boyutlarıyla kapsamlı ve bütünsel niteliği doğrultusunda, Ajansımız Bölge’de şu ana eksenlerde çalışmalarda bulunmaktadır:

  • Bölgesel kalkınmayı ilgilendiren konularda, kamu, özel kesim, sivil toplum temsilcileri ve bilim insanları arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek, bu aktörlerin çalışmaları arasında bağlar oluşturmak suretiyle kalkınma bilincini ve ivmesini arttırmak, bölgesel kalkınma konusunda koordinatör ve katalizör bir rol üstlenmek.
  • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, iktisadi ve toplumsal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü arttırmaya ve potansiyel gelişim alanlarını ön plana çıkarmaya yönelik araştırmalar yapmak.
  • Bölgede yerli ve yabancı yatırımların stratejik ve planlı şekilde arttırılması yönünde tanıtım ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak.

Ayrıca Ajans, söz konusu eksenlerdeki amaçlara ulaşılması sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla mali ve teknik desteklerde bulunmaktadır. Bu desteklerden işletmelerimiz, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler yararlanabilmektedir. Ajansın sunacağı mali destekler arasında, doğrudan finansman desteği (proje teklif çağrıları, güdümlü proje destekleri ve doğrudan faaliyet destekleri), faiz desteği ve faizsiz kredi destekleri yer almaktadır. Ajans ayrıca eğitim, proje hazırlama, danışmanlık, uzman personel görevlendirme, lobi ve uluslararası ilişkiler gibi konularda yerel yönetimlere, diğer kamu kurum ve kuruluşlara ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına teknik desteklerde bulunmaktadır.

Ajans bütçesi büyük oranda Genel Bütçe transferlerinden oluşmakla birlikte, dört ilimizdeki Belediyeler, İl Özel İdareleri, Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan yapılan transferler de önemli katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede Ajans, ulusal kaynakların bölgemizin kalkınmasına aktarılmasında aracı kurum niteliğindedir.

Ajans tüm bu faaliyetlerini Ulusal Kalkınma Planı ve Programlar ışığında yapacağı Bölge Planı ve programlarına uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Özel Sektör-Kamu işbirliğini gözeten Yönetim Kurulu, danışma organı niteliğinde olan ve katılımcılığı ön plana çıkaran Kalkınma Kurulu ve teknik kapasitesi yüksek uzman personel barındıran, esnek hareket edebilen, küçük fakat etkin, dinamik bir yapıyla faaliyet gösteren Genel Sekreterlik organları ile Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizde iktisadi ve beşeri gelişimin öncüsü, bölgesel kalkınmanın odağı olma vizyonunu taşımaktadır. 


2010 -9 sayı ve 21.10.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Ajans isminin Zafer Kalkınma Ajansı olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın onayına sunulmuştur. 03.11.2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından Ajansın ismi ve amblemi onaylanmış ve Zafer Kalkınma Ajansı ismi resmiyet kazanmıştır.