X
GO
İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB)

İDB'nin görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

a. Bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerinin belirlenmesine katkı sağlamak,

b. Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek,

c. Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak,

ç. PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,

d. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak, bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Muhasebe ve Ödeme Birimine bildirmek,

e. Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek,

f. Proje ve program kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin KAYS’a aktarılmasının genel koordinasyonunu sağlamak,

g. Yararlanıcıları projenin uygulanması ve KAYS’ın etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek,

ğ. Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin KAYS’a aktarılmasını sağlamak,

h. Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, Sıkça Sorulan Sorulardan (SSS) oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte ajansın internet sitesinde yayınlamak,

ı. Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,

i. Sözleşme değişikliği, durdurma, fesih, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Muhasebe ve Ödeme Birimini bilgilendirmek,

j. Yararlanıcıların ara ve nihai raporları ile ödeme taleplerini teknik ve mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Muhasebe ve Ödeme Birimine görüşünü iletmek,

k. Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,

l. Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,

m. Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak,

n. Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,

o. Etki analizi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

ö. Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,

p. Tamamlanan projelerin ve programların sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,

r. Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını ölçmek,

s. Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında başvuru rehberlerinin hazırlığına destek vermek,

ş. Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak,

t. Teknik destek projelerinin izlemesini gerçekleştirmek.