X
GO
Genel Sekreter

Genel Sekreterlik görevi 7 Şubat 2018 tarihi itibarıyla  İdari ve Mali İşler Birimi Birim Başkanı Veli OĞUZ tarafından vekaleten yürütülmektedir. 

1975 Adana doğumlu olan Veli OĞUZ, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü 2014 yılında bitirmiştir.


Özel sektörde yaklaşık 9 yıl bütçe ve finans konularında yöneticilik yaptıktan sonra 2 yıl gayrimenkul değerleme alanında iş ortaklığı yapmıştır. 2010 yılında Zafer Kalkınma Ajansında uzman olarak göreve başlayan Veli OĞUZ, İzleme ve Değerlendirme Birimi Birim Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Birimi Birim Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca 2013-2014 yıllarında Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüten Veli OĞUZ, 07.02.2018 tarihinden itibaren yine vekâleten Genel Sekreterlik görevini icra etmektedir.


Zafer Kalkınma Ajansı’nın yararlanıcı olduğu ve 2016-2017 yılları arasında TR33 Bölgesinde uygulanan 4.1 Milyon Avro bütçeli “TR33 Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Operasyonu”nda Operasyon Kıdemli Yönetici Delegesi olarak görev yapmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Veli OĞUZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.


Kanun No    : 5449  Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
Kabul Tarihi: 25.1.2006

MADDE 12 — Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 14 — Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
d) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.
g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
i) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.
k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.
l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

Genel Sekreter söz konusu görevlerini Birim Başkanlıkları ve Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla yürütmektedir.