X
GO
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

Zafer Kalkınma Ajansı; Veri Sorumlusu sıfatıyla iş başvurusu, proje başvurusu, KAYS sistemine kayıt olunması, yatırımcı görüşmeleri dahil her türlü bilgilendirme, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler ile proje izleme faaliyetleri kapsamında kendisine iletilen veya ses ve görüntü kaydına alınan ad soyad, kimlik, iletişim, meslek bilgisi gibi her türlü kişisel verileri;

a) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek,

b) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,

c) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,

d) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,

e) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,

f) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek,

g) Tüm bu hususlarla ilgili istatistik oluşturmak, Ajansımız ile ilişkisi bulunan gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerini temin etmek, bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla yeni personel istihdam etmek ve hizmet kalitesini artırmak, amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Ajansımız tarafından sunulan hizmetlerin sürekliliği ile denetimini sağlamak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel diğer kişilere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, 6698 sayılı Kanunun 4üncü maddesinde sayılan genel ilkeler ve 8 ve 9uncu maddelerinde öngörülen kriterlere uymak şartıyla aktarılabilir.

Bu kişisel veriler; 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen; "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5449 sayılı Kanun'dan doğan her türlü görev ve yükümlülük doğrultusunda Ajansımızca yerine getirilen faaliyetler kapsamında yazılı, sesli/görüntülü iletişim araçları ve/veya online olarak toplanmaktadır.

6698 sayılı Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen II. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Zafer Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39 KÜTAHYA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.