X
GO
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2011DFD)
alt

Adı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Kısaltması

2011DFD

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Doğrudan Faaliyet Desteği

İlan Tarihi

01/06/2011

Referans Numarası

ZAFER/11-01/DFD


Genel Amaç
Bölge Planı ile uyumlu bir şekilde, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının; Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik eylemlerin başlatılmasına/gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarının kısa vadede etkili olmasına katkı sağlayacak stratejik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelikler
2011DFD'nin 4 (dört) adet önceliği bulunmakta olup bu konular aşağıda yer almaktadır:
 1. Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün ve tanınırlığının arttırılması
 2. Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
 3. Bölge’de etkin işbirliği ağları oluşturulması ve Bölge’nin bilgi & iletişim altyapısının geliştirilmesi
 4. Bölge’nin yaşam kalitesinin arttırılması


Program Bütçesi
2011DFD kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 950.000 (dokuz yüz elli bin) TL’dir.

Asgari ve Azami Destek Miktarları
Proje başına verilecek asgari destek miktarı 20.000 (yirmi bin) TL, azami destek miktarı ise 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir.

Destek Oranı
Proje bütçesinin tamamı Ajans desteği ile karşılanabilecektir. Ancak, eş finansman içeren projeler değerlendirmede avantaj sağlayacaklardır.


Başvuru Sahipleri'nin Uygunluğu
UYARI: Kâr amacı güden gerçek veya tüzel kişiler 2011DFD'ye başvuramazlar.

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.)
 • Sivil Toplum Kuruluşları
Proje Ortak(lar)ı'nın Uygunluğu
Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

Proje Ortak(lar)ı, projenin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve Proje Ortak(lar)ı’nın yaptıkları masraflar Yararlanıcı’nın yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle Proje Ortak(lar)ı, “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahipleri’nin Uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.


2011DFD kapsamındaki projelerin azami uygulama süresi 3 (üç) ay olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aşağıda bazı ÖRNEK proje konuları aşağıda listelenmiştir. Buradaki konular örnek teşkil etmekte olup Program’ın genel amacı ile uyumlu olması şartıyla farklı konularda da proje başvurusunda bulunulabilir.

Öncelik 1“Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün ve tanınırlığının arttırılması” için örnek proje konuları:

 1. Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda marka haline getirilmesine yönelik stratejik planlama çalışmaları
 2. Bölge’nin ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik pazar araştırması vb. çalışmalar
 3. Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak ve Bölge’de katma değer yaratacak etkinliklerin düzenlenmesine yönelik araştırma, strateji geliştirme ve projelendirme çalışmaları
 4. Bölge’deki rekabetçi sektörlerin geliştirilmesine yönelik analiz çalışmaları
 5. Bölge’de marka değeri taşıyan ürün, hizmet ve değerlerin belirlenmesi ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar
 6. Bölge’nin iş ve yatırım imkanlarının geliştirilmesine ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar
 7. Bölge’nin Ar-Ge ve inovasyon altyapısını güçlendirmeye/çeşitlendirmeye; kurum/kuruluş/işletmeleri Ar-Ge ve inovasyona teşvik etmeye yönelik çalışmalar
 8. Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik süreç iyileştirme ve strateji geliştirme çalışmaları
 9. Bölge’nin alternatif enerji ve maden kaynaklarının envanterinin oluşturulması ve bu kaynaklardan azami ölçüde fayda sağlanmasına yönelik Ar-Ge ve strateji oluşturma çalışmaları
 10. Bölge’nin tanıtılmasında önem arz eden tarihi, doğal ve kültürel öğelerin korunması, rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon plan ve projelerinin hazırlanması

Öncelik 2“Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi” için örnek proje konuları:

 1. Bölge’deki mevcut iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar ve cazibe merkezlerinin altyapılarının geliştirilmesine ve hizmet standartlarının modernleştirilmesine yönelik fizibilite, planlama, vb. çalışmalar
 2. Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik potansiyelini arttıracak yeni iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar ve cazibe merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite, planlama, vb. çalışmalar
 3. Bölge’deki rekabetçi sektörlere yönelik mesleki eğitim merkezleri oluşturulmasına yönelik araştırma ve planlama çalışmaları
 4. Bölge’nin tarım ve sanayi alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak olan analiz/araştırma laboratuvar(lar)ı kurulmasına/altyapılarının güçlendirilmesine yönelik araştırma ve planlama çalışmaları
 5. Bölge’de yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün oluşturulması/geliştirilmesi için strateji geliştirme çalışmaları
 6. Bölge için gerekli olabilecek İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri için fizibilite hazırlanması
 7. Organize Sanayi Bölgeleri için geri dönüşüm, arıtma vb. tesislerin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları


Öncelik 3“Bölge’de etkin işbirliği ağları oluşturulması ve Bölge’nin bilgi & iletişim altyapısının geliştirilmesi” için örnek proje konuları:

 1. Üniversite-Sanayi-Kamu arasında etkin işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik planlama ve modelleme çalışmaları
 2. Mevcut kümelerin etkinliğinin arttırılmasına ve Bölge’nin rekabetçi olduğu sektörlerde etkin kümeler kurulmasına yönelik araştırma ve planlama çalışmaları
 3. Bölge içi diyaloğun arttırılmasına yönelik ortak platformlar oluşturulması vb. çalışmalar
 4. Mevcut uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine ve yeni uluslararası ortaklıklar kurulmasına yönelik çalışmalar
 5. Bölge içi kapsamlı veri tabanlarının oluşturulmasına; oluşturulacak veri tabanlarının yönetimine ve güncel tutulmasına yönelik planlama ve modelleme çalışmaları
 6. Dijital arşivleme sistemleri oluşturulmasına yönelik araştırma çalışmaları
 7. Bölge’deki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyelerine daha iyi hizmet verebilmesi adına web tabanlı uygulamaların geliştirilmesine yönelik araştırma ve modelleme çalışmaları
 8. Kümelenmiş veya benzer sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için ortak e-tanıtım ve e-pazarlama portalları oluşturulmasına yönelik çalışmalar
 9. Eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve işgücü talebine/arzına yönelik ortak veri tabanları ve bu alanda oluşturulacak veri tabanlarına yönelik araştırmalar
Öncelik 4 “Bölge’nin yaşam kalitesinin arttırılması” için örnek proje konuları:
 1. Bölge’de risk unsuru oluştran doğal afetlerin sosyo-ekonomik ve çevresel zararlarını azaltmaya yönelik strateji geliştirme ile politika oluşturma çalışmaları ve eylem planları hazırlanması
 2. Kent yaşamını olumsuz etkileyen çevre kirliliği, trafik, ulaşım, altyapı vb. sorunların iyileştirilmesine/çözülmesine yönelik master ve eylem planlarının hazırlanması
 3. Dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik sıkıntılarının belirlenmesine ve giderilmesine yönelik araştırma ve planlama çalışmaları
 4. Sosyo-kültürel gelişmeye katkı sağlayacak faaliyetlerin tespitine ve tesislerin kurulmasına yönelik master/fizibilite planları oluşturulması
 5. İstihdam sorununu kalıcı çözümlere kavuşturma amaçlı yapısal değişiklik önerilerine ilişkin araştırmalar yapılması ve eylem planları hazırlanması

Deneme 06
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı