X
GO
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2013 DFD)
alt

Adı

Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı

Kısaltması

YKMDP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

30/03/2016

Referans Numarası

TR33/16/YKMDP

Genel Amaç
Ulusal ve bölgesel plan/programlarla uyumlu şekilde, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda TR33 Bölgesi’nin rekabetçilik ve yaşanabilirlik düzeylerini arttıracak, bölgesel ölçekteki planlama/araştırma çalışmalarına girdi oluşturacak, kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan sektörel/tematik araştırma, planlama, fizibilite, etüd vb. faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelikler
Bir projenin desteklenebilmesi için aşağıdaki önceliklerden en az birine hitap etmesi gerekmektedir. Aşağıdaki öncelikler kapsamında olmayan ancak genel amaçla uyumlu şekilde TR33 Bölgesi’ne kazandırılacak büyük ölçekli bir yatırım için gerekli olabilecek planlama, araştırma ve fizibilite çalışmaları da aciliyet durumuna göre desteklenebilecektir.
 1. Bölge için önem arz eden sanayi sektörlerinin rekabetçiliğinin arttırılması
 2. Bölge’nin turizm potansiyelinin/olanaklarının araştırılması, tanıtılması ve geliştirilmesi
 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin arttırılması/sağlanması
 4. İstihdam olanaklarının ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması

2013 DFD kapsamında aşağıdaki faaliyetler/konular desteklenmeyecektir.

 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler
 • Tütün ve tütün mamullerinin üretimi
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları
 • Gayrimenkul yatırımları
 • Salt fiziki yatırımlar ve/veya ana konusu fiziki yatırım olan faaliyetler/projeler
 • Kurum düzeyindeki stratejik plan ve çalışmalar
 • İmar planları ve çevre düzeni planları
 • Restorasyon/restitüsyon/röleve projeleri
 • Ferdi araştırma niteliğindeki çalışmalar veya salt akademik çalışmalar
 • Sadece tanıtım filmi oluşturmak üzerine yapılan çalışmalar
 • Sadece yurt içi/yurt dışı gezilerini veya fuar katılımlarını konu alan faaliyetler
 • Sadece eğitim vermeye yönelik faaliyetler
 • Bölge açısından stratejik bir öncelik, kritik önem ya da aciliyet taşımayan faaliyetler
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar
 • Hibe verme amaçlı projeler
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler
 • Ajans’ın kendi mali/beşeri kaynakları ile yaptığı, hali hazırda yapmakta olduğu veya yapacak olduğu çalışma konularıyla aynı içeriğe sahip faaliyetler (Çalışmalara girdi sağlayacak faaliyetler bu kapsamda değildir. Ajans çalışmalarına ilişkin bilgiler, Ajans internet sitesinde yayınlanan 2013 Yılı Çalışma Programı’ndan ve/veya ilgili Ajans uzmanlarından temin edilebilir.)
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler
Program Bütçesi
2013 DFD kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 1.400.000 (bir milyon dört yüz bin) TL’dir.

Destek Miktarı
Proje başına verilecek asgari destek miktarı 25.000 (yirmi beş bin) TL, azami destek miktarı ise 65.000 (altmış beş bin) TL’dir. Eş finansman zorunlu olmamakla birlikte eş finansman içeren projeler değerlendirmede avantaj sağlayacaklardır.

Destek Oranı
Destek oranı için herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır. Proje başına %100 oranında destek miktarı sağlanabilecektir.

Bütçe Kuralları
 • Ekipman ve Malzeme Alımı: Mutlaka gerekli olması koşuluyla proje toplam uygun bütçesinin en fazla %20 (yüzde yirmi)’sini aşmamalıdır.
 • Seyahat ve Gündelik: Proje toplam uygun bütçesinin en fazla %20 (yüzde yirmi)’sini aşmamalıdır.
 • Görünürlük Faaliyetleri: Ajans tarafından sağlanacak mali desteğinin %2 (yüzde iki)’sini aşmamalıdır.
Başvuru Sahibinin Uygunluğu 
 • Kamu kurum ve kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü, okul, vb.)
 • Mahalli idareler (belediye, il özel idare, köy muhtarlığı, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (odalar ve borsalar)
 • Üniversiteler (rektörlük, fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksek okulu, yüksekokul)
 • Kooperatifler ve birlikler (kar amacı gütmeyen)
 • Bölgeler ve siteler (organize sanayi bölgesi, küçük sanayi sitesi, vb.)
 • Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.)
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğe haiz işletmeler
Proje Ortak(lar)ının Uygunluğu
Başvuru sahibi tek başına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilir. Proje ortak(lar)ı, projenin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve proje ortak(lar)ının yaptıkları masraflar yararlanıcının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle, proje ortak(lar)ı, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri dışında Bölüm Başvuru Sahibinin Uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

Başvuru sahibi ve proje ortak(lar)ı arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesi için projenin hazırlık ve uygulama safhalarında tüm tarafların dahil olması ve mali kaynaklar da dahil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında mümkün mertebe tüm tarafların yer alması gerekmektedir.

2013 DFD, 17/06/2013 - 06/12/2013 tarihleri arasında açık olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 06/12/2013 (saat 17:00)

DİKKAT: Bütçenin son başvuru zamanından önce bitmesi durumunda, 2013 DFD kendiliğinden kapanmış sayılacak ve yeni başvuru alınmayacaktır. 2013 DFD’nin kapanış zamanından sonra ulaşan başvurular ve posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, Program kapanış tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

altProje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi – Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY) üzerinden yapılması ve başvuru belgelerinin son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a sunulması gerekmektedir.


KAYS-PFDY GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Başvuru belgeleri 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olacak şekilde 3 (üç) ayrı klasör içerisinde ve klasörler kapalı bir kutu veya zarf içerisine yerleştirilmiş şekilde Ajans’a teslim edilmelidir. Asıl belgeler KIRMIZI, suretler ise MAVİ renkli klasörlere yerleştirilmelidir. Başvuru belgeleri klasörlere delgeç ile delinip takılmak suretiyle yerleştirilmeli ve her bir belge arasına ayraç konulmalıdır. Proje başvuruları, kapalı zarf/kutu içinde elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmek suretiyle Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine yapılabilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

 

Ajans Birimi

Adres

Genel Sekreterlik

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, Metem Tesisleri, Kat:4, 43020, Merkez/Kütahya

Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisar

Manisa Yatırım Destek Ofisi

1. Anafartalar Mahallesi, 1601 Sokak, No:20, Kat:3, 45020, Merkez/Manisa

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak

Bilgilendirme ve eğitim toplantıları ücretsiz olup tüm paydaşlarımız davetlidir.

TOPLANTI TAKVİMİ

İl

Kapsanan İlçeler

Tarih

Yer/Adres

AFYONKARAHİSAR

Dazkırı,Başmakçı, Dinar, Evciler

24.06.2013

Dazkırı Alkim İlkokulu Konferans Salonu

(Cihat Kora Cad. Öğretmenevi Karşısı, Dazkırı, Afyonkarahisar)

Sandıklı,Hocalar, Kızılören

24.06.2013

Sandıklı Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu

(Çay Mahallesi, Dereboyu Sokak, No:49, Sandıklı, Afyonkarahisar)

Emirdağ,Bayat

25.06.2013

Emirdağİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

(Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat.2, Emirdağ, Afyonkarahisar)

Çay,Bolvadin,Çobanlar,Sultandağı

26.06.2013

Çay Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu

(Orta Mah. Fahrettin Bey Caddesi No4 Çay, Afyonkarahisar)

Merkez,İscehisar,İhsaniye,Sinanpaşa,Şuhut

27.06.2013

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

(Dörtyol Mah. Turgut Özal Cd. No:69 (Afium Alışveriş Merkezi Karşısı) Merkez/Afyonkarahisar)

KÜTAHYA

Pazarlar,Gediz, Simav, Şaphane

26.06.2013

Pazarlar Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu

(Turgut Özal Mahallesi Miktat Paşa Caddesi No: 65, Pazarlar, Kütahya)

Merkez,Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar

27.06.2013

Kütahya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Toplantı Salonu

(Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:3 Merkez, Kütahya)

Tavşanlı,Domaniç

28.06.2013

Tavşanlı Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu

(Yeni Mahalle Arifağa Sokak No:2, Tavşanlı, Kütahya)

Emet,Hisarcık

28.06.2013

Emet Öğretmenevi Toplantı Salonu

(Kapaklıca Mah. Emniyet Müdürlüğü Yanı, Emet, Kütahya)

MANİSA

Salihli,Alaşehir, Gölmarmara, Sarıgöl

24.06.2013

Salihli Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu

(Eski Cami Mh. Kemerli Sok. No: 2 Salihli, Manisa)

Kırkağaç,Akhisar, Soma

25.06.2013

Kırkağaç Belediyesi Yasemin Düğün Salonu

(Kırkağaç, Manisa)

Kula,Selendi

25.06.2013

Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası

(Kula, Manisa)

Gördes,Demirci, Köprübaşı

26.06.2013

Gördes Belediyesi Kültür Sarayı Toplantı Salonu

(Gördes, Manisa)

Merkez,Saruhanlı

27.06.2013

Manisa İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

(Nişancı Paşa Mah. Atatürk Bulvarı No:30 Merkez, Manisa)

Turgutlu,Ahmetli

28.06.2013

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

(Ergenekon Mah. Fatih Bulvarı No:2/1 Turgutlu, Manisa)

UŞAK

Eşme

26.06.2013

Eşme Sabancı Öğretmenevi

(Şehit Ali Bey Mahallesi Alaşehir Caddesi Eşme, Uşak)

Merkez,Ulubey, Banaz

27.06.2013

Özel İdare Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu

(Ünalan Mah. Atatürk Bul. No:102 64100 Merkez, Uşak)

Karahallı,Sivaslı

28.06.2013

Karahallı Atatürk Kültür Merkezi

(Karahallı, Uşak)


TOPLANTI PROGRAMI

I. OTURUM

10:30 - 11:30

2013 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi ve Başvuru Evraklarının Tanıtılması

11:30 – 11:45

Çay-Kahve Molası

11:45 - 12:30

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuru Rehberi ve Başvuru Evraklarının Tanıtılması

II. OTURUM

13:45 - 14:45

KAYS DFD Modülü Tanıtımı ve Örnek Proje Başvurusu Yapılması (Bölüm 1)

14:45 - 15:00

Çay-Kahve Molası

15:00 - 16:15

KAYS DFD Modülü Tanıtımı ve Örnek Proje Başvurusu Yapılması (Bölüm 2)

16:15 - 16:30

Ara

16:30 – 17:00

Soru – Cevap Oturumu

Kapanış

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi’ne gönderebilirsiniz.

alt SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63