X
GO
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2014 DFD)
alt

Adı

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Kısaltması

2014 DFD

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Doğrudan Faaliyet Desteği

İlan Tarihi

03/03/2014

Referans Numarası

TR33/14/DFD

Genel Amaç

TR33 Bölgesi’nin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite, etüt vb. yatırım bileşeni olmayan ancak yatırımların şekillenmesinde veya ulusal ve bölgesel planlarda yer alan hedefler ile stratejilerin hayata geçirilmesinde önem arz eden faaliyetlerin ve çalışmaların desteklenmesi.

Öncelikler
 1. Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ile Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi
 2. Ulusal ve yerel plan ile programlarda yer alan hedef ve stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının desteklenmesi
 3. Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, araştırma merkezleri, teknoparklar, müşterek laboratuvarlar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi
 4. Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler ile potansiyel yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere Bölge’nin rekabetçi olduğu veya yatırım yapılması muhtemel sektörler için detaylı fizibilitelerin hazırlanmasının desteklenmesi.

Aşağıdaki konulara yönelik hazırlanan projeler Program kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Salt fiziki yatırımlar
 • Ferdi araştırma niteliğindeki çalışmalar veya salt akademik çalışmalar
 • Sadece eğitim veya seminer vermeye yönelik faaliyetler
 • Özgün sonuçlar içermeyen sadece literatür araştırması boyutunda kalan araştırmalar
 • Sadece yurt içi veya dışı gezi, seminer, fuar katılımlarını veya tanıtım faaliyetlerini içeren projeler (Fuarlara katılım, konferans organizasyonu, tanıtım faaliyetleri gibi çalışmalar TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) öncelikleriyle uyumlu ve TR33 Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlar oluşturuyor ise Program kapsamında desteklenebilir. Bu tür faaliyetlerin sonucunda stratejik işbirliklerinin başlatılması ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gibi önemli kazanımların elde edilmesi gözetilmelidir.)
 • Ajans’ın kendi mali/beşeri kaynakları ile yaptığı, hali hazırda yapmakta olduğu veya 2014 Yılı Çalışma Programı’na göre yapacak olduğu çalışma konularıyla aynı içeriğe sahip faaliyetler (çalışmalara girdi sağlayacak faaliyetler bu kapsamda değildir) ile geçmiş dönemlerde doğrudan faaliyet destek programları kapsamında desteklenmiş olan projeler ile benzer içeriğe sahip olan projeler
 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler
 • Tütün ve tütün mamulleri
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi
 • Birincil tarıma yönelik projeler
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları
 • Gayrimenkul yatırımları
 • Toptan ve perakende ticaret
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar
 • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için)
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler
Program Bütçesi
2014 DFD kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL’dir.

Destek Miktarı
Proje başına verilecek asgari destek miktarı 25.000 (yirmi beş bin) TL, azami destek miktarı ise 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir. Eş finansman zorunlu olmamakla birlikte eş finansman içeren projeler değerlendirmede avantaj sağlayacaklardır.

Destek Oranı
Destek oranı için herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır. Proje başına %100 oranında destek miktarı sağlanabilecektir.

Bütçe Kuralları

 • İnsan Kaynakları (İstihdam) Maliyetleri: İlgili kurum veya kuruluşun mevzuatının açıkça izin vermesi ve ilgili belgelerin Ajans’a sunulması durumunda Program kapsamında hali hazırda çalışmakta olan projede görevli personele yapılacak maaş ödemesi uygun maliyet olarak kabul edilecektir. Ayrıca, gerekli olması halinde yeni istihdam yapılabilir veya ihtiyaç duyulan iş gücü hizmet alımı yöntemi ile ilgili firmalardan veya üniversitelerden temin edilebilir.
 • Ekipman ve Malzeme Alımı: Proje amaçları ile uyumlu olmak ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmak kaydıyla proje toplam uygun bütçesinin %25 (yüzde yirmi beş)’ini aşmamalıdır.
 • Seyahat, Gündelik ve Konaklama Giderleri: Proje amaçları ile uyumlu olmak, projenin uygulanabilmesi için gerekli olmak ve seyahat edecek kişilerin proje ekibinde yer alıyor olmaları kaydıyla, seyahat ve konaklama giderleri için yapılacak hizmet alımları da dâhil olmak üzere, proje toplam uygun bütçesinin %25 (yüzde yirmi beş)’ini aşmamalıdır.
 • Tanıtım (Görünürlük) Maliyetleri: Ajans tarafından sağlanacak mali desteğin %2 (yüzde iki)’sini aşmamalıdır.
 • İdari Maliyetler: Uygun doğrudan maliyetlerin toplamının %7 (yüzde yedi)’sini ve 2.000 (iki bin) TL’yi aşmamalıdır.
Başvuru Sahibinin Uygunluğu 
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Okul, vb.)
 • Mahalli İdareler (Belediye, İl Özel İdare, Köy Muhtarlığı, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar ve Borsalar)
 • Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksek Okulu, Yüksekokul)
 • Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)
 • Bölgeler ve Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi, vb.)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika, Konfederasyon, Federasyon vb.)
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğe haiz işletmeler
Proje Ortak(lar)ının Uygunluğu
Başvuru sahibi tek başına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilir. Proje ortak(lar)ı, projenin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve proje ortak(lar)ının yaptıkları masraflar yararlanıcının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle, proje ortak(lar)ı, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri dışında Bölüm Başvuru Sahibinin Uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

Başvuru sahibi ve proje ortak(lar)ı arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesi için projenin hazırlık ve uygulama safhalarında tüm tarafların dahil olması ve mali kaynaklar da dahil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında mümkün mertebe tüm tarafların yer alması gerekmektedir.

2014 DFD, 03/03/2014 - 31/12/2014 tarihleri arasında açık olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2014 (saat 18:00)

DİKKAT: Bütçenin son başvuru zamanından önce bitmesi durumunda, 2014 DFD kendiliğinden kapanmış sayılacak ve yeni başvuru alınmayacaktır. 2014 DFD’nin kapanış zamanından sonra ulaşan başvurular ve posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, Program kapanış tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri

Proje başvuruları KAYS aracılığıyla yapılmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir. KAYS üzerinden sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

KAYS hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz:

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/

Başvuru belgeleri aşağıda tarif edildiği şekilde hazırlanır:

 1. KAYS aracılığıyla proje girişi yapılır.
 2. Bu rehberde verilen örnek şablonlar kullanılarak destekleyici belgeler hazırlanır, imzalanır ve taranarak KAYS’a yüklenir.
 3. Onay işlemini müteakip KAYS üzerinden adobe (.pdf) formatındaki Başvuru Formu indirilir. Başvuru Formu’nun ilgili kısımları imzalanır ve her sayfası paraflanır.
 4. İmzalı Başvuru Formu ve destekleyici belgeler ASIL BAŞVURU BELGELERİ’ni oluşturur. Söz konu belgelerin fotokopisi çekilir ve BİR SURET olacak şekilde çoğaltılır.
 5. Asıl başvuru belgeleri bir adet KIRMIZI RENKLİ TELLİ DOSYA’ya, sureti ise bir adet MAVİ RENKLİ TELLİ DOSYA’ya yerleştirilir. Başvuru belgeleri dosyalara DELGEÇ ile delinip takılır ve Başvuru Formu ile her bir destekleyici belge arasına AYRAÇkonulur. Başvuru belgeleri aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak dosyalara yerleştirilir:
  1. Başvuru Formu ve Ekleri
   1. Başvuru Formu
   2. EK-B Bütçe
   3. EK-C Mantıksal Çerçeve
   4. Özgeçmişler
  2. DB-1 Temsil ve İlzam Yetkisi Belgesi
  3. DB-2 Yetki Devri Belgesi
  4. DB-3 Resmi Kayıt / Faaliyet Belgesi
  5. DB-4 Vergi Kayıt Belgesi
  6. DB-5 Harcama Yetkisi Belgesi
  7. DB-6 Fiyat Teklifleri ve Şartnameler
  8. DB-7 Üniversite Mutabakat Metni
  9. DB-8 Kooperatif veya Birliğin Kar Amacı Gütmediğine Dair Karar
  10. DB-9 Proje Personeli Ek Ödeme Belgesi
  11. DB-10 Diğer Belgeler
 6. Kırmızı ve mavi dosyalar MAVİ KLASÖR içerisine konulur.
 7. Mavi klasör KAPALI KUTU içerisine konulur.
 8. KAYS’tan adobe (.pdf) formatında indirilebilecek BAŞVURU FORMU KAPAK SAYFASI’nın çıktısı alınarak kapalı kutunun üzerine yapıştırılır.

Matbu olarak hazırlanan başvuru belgelerindeki veriler ile KAYS’a girilenler arasında herhangi bir farklılık, tutarsızlık veya çelişki olmamalıdır. Matbu belgeler, mutlaka KAYS’tan nihai onay verme işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanmalıdır. KAYS’tan alınan Başvuru Formu’nun üzerinde sonradan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

KAYS’a proje girişi yapabilmek için öncelikle bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulmalıdır. Başvuru sahibinin ve varsa her bir ortak ile iştirakçinin de KAYS’a kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemler başvuru sahibinin yetkili/yasal temsilci(ler)i veya onlar tarafından yetkilendirilen üçüncü bir kişi tarafından yapılmalıdır. Tüm işlemler bu kullanıcı adı ve şifre ile yapılacağı için kayıt bilgilerinizi kaybetmeyiniz ve üçüncü kişilerle paylaşmayınız. KAYS’ın kullanımına ilişkin detaylı bilgiler “3. Yardımcı Kaynaklar: 4) KAYS Eğitim Kılavuzları ve Videoları” bölümünde yer almaktadır

Lütfen KAYS ile ilgili soru ve taleplerinizi Ajans’a iletiniz; KAYS’ın yüklenici kuruluşu olan TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ile direkt iletişime geçmeyiniz. KAYS hakkında detaylı açıklamalar, bilgilendirme ve eğitim toplantıları ile teknik yardım masaları aracılığıyla Ajans tarafından yapılacaktır. Bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgisi Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.

Yukarıda açıklanan hususlara uygun şekilde hazırlanan matbu başvuru belgeleri elden veya posta/kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilebilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Ajans Birimi

Adres

Genel Sekreterlik

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, METEM Tesisleri, Kat:4, 43020, Merkez/Kütahya

Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, Yeni ATSO Binası, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisar

Manisa Yatırım Destek Ofisi

Merkez Efendi Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:127 Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası Kat:1,45020,Yunusemre\Manisa

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise başvuru belgelerini teslim eden kişiye verilecektir. Proje teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, proje NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir. Başvuru belgelerinin posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha halinde düzenlenecek olup Ajans’ta kalacaktır. Böyle bir durumda, posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir. 


Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi’ne gönderebilirsiniz.

alt SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63


 2014-02 DFD Değerlendirme Sonuçları (30.05.2014)

 2014-03 DFD Değerlendirme Sonuçları (21.07.2014)

 2014-04 DFD Değerlendirme Sonuçları (28.08.2014)

 2014-05 DFD Değerlendirme Sonuçları (29.09.2014)

 2014-06 DFD Değerlendirme Sonuçları (31.10.2014)

 2014-07 DFD Değerlendirme Sonuçları (24.11.2014)

 2014-08 DFD Değerlendirme Sonuçları (22.12.2014)

 2014-09 DFD Değerlendirme Sonuçları (16.01.2015)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER

 2014 DFD-1.Dönem Sözleşmeye Bağlanan Projeler Listesi


 2014 DFD-2. Dönem Sözleşmeye Bağlanan Projeler Listesi