X
GO
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2015 DFD)
alt 

Adı

Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı

Kısaltması

YKMDP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

30/03/2016

Referans Numarası

TR33/16/YKMDP

Amaç

TR33 Bölgesi’nin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite, etüt vb. yatırım bileşeni olmayan ancak yatırımların şekillenmesinde veya ulusal ve bölgesel planlarda yer alan hedefler ile stratejilerin hayata geçirilmesinde önem arz eden faaliyetlerin ve çalışmaların desteklenmesi

Öncelikler

 1. Yerel Ekonomik Gelişme Programı (Turizm, Sanayi, Ulaşım) 2015-2017 kapsamında yapılacak fizibilite çalışmaları
 2. Çevre korunması ve sürdürülebilir çevre yönetimi
 3. Yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği
 4. Bölge içi, kırsal-kentsel alanlar arası gelişmişlik farklarının azaltılması
 5. İstihdamı artırıcı faaliyetler, istihdam yoğun sektörlerin geliştirilmesi
 6. Bölgeye özgü sosyal sorunların tespit edilmesi ve bunlara yönelik çözüm üretilmesi

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 500.000 (beş yüz bin) TL'dir.

Destek Miktarı

Proje başına verilecek asgari ve azami destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Destek Limitleri

Destek Oranı (%)

Destek Miktarı (TL)

Eş Finansman (TL)

Proje Bütçesi (TL)

Asgari

Sınır Yok

26.000

0

26.000

Azami

100

50.000

Sınır Yok

Sınır Yok

Proje bütçesi Ajans’tan talep edilen destek miktarı ve varsa başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Bütçe, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) dâhilkar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır. Sözleşmenin imzalanmasından önceki bütçe kontrolü sürecinde, gerekli durumlarda proje bütçesinde değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Ajans’ın destek miktarında/oranında indirim yapmasını gerektirebilir. Bütçe kontrolü sürecinde Program kapsamında uygun olmayan ve/veya projede gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgisi olmayan maliyetlerin tespit edilmesi durumunda bunlar bütçeden çıkarılacaktır. Ayrıca, piyasa rayiçlerini yansıtmayan maliyetlerin tespit edilmesi durumunda da bu maliyetler revize edilecektir. Aynı husus proje uygulama sürecinde yapılacak fiili harcamalar için de geçerlidir. Proje uygulama sürecinde proje bütçesindeki ödenek dâhilinde de olsa, İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından yapılacak kontrollerde piyasa rayiçlerinin üzerinde maliyeler tespit edilmesi durumunda bunlar uygun maliyet olarak sayılmayacaktır. Bu nedenle başvuru sahibinin proje hazırlık aşamasında gerçekçi, maliyet etkin ve faaliyetlerle uyumlu bir bütçe hazırlaması ve uygulama aşamasında da şeffaf, adil ve rekabetçi bir satın alma stratejisi izlemesi kendi yararınadır.

Program kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü vb.)
 • Mahalli İdareler (Belediye, İl Özel İdare, Köy Muhtarlığı, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar ve Borsalar)
 • Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul)
 • Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika, Konfederasyon, Federasyon vb.)
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş ya da bunların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletme statüsünde olması
 2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin konusunun başvuru sahibinin kanun, yönetmelik, tüzük, kuruluş sözleşmesi vb. belgelerinde tanımlanmış olan görev ve yetki alanı içerisinde olması gerekmektedir.)
 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 4. Program’ın kapanış zamanı 08.01.2016 saat 18:00 olup ilan edildiği tarihten başlamak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen son başvuru zamanına kadar herhangi bir zamanda Program’a başvuru yapılabilir.

  Süreç

  Son Başvuru Zamanı

  Projenin KAYS Girişi ve Onayı

  31.12.2015 - 23:59

  Projenin Ajans’a Teslimi

  08.01.2016 - 18:00

  Projenin son başvuru zamanı itibarıyla KAYS'a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve başvuruya ilişkin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

  KAYS üzerinden yapılacak tüm iş ve işlemler 31.12.2015 saat 23:59 itibarıyla tamamlanmış olmalıdır. Bu zamandan sonra Program başvuruya kapanacak ve KAYS üzerinden onaylama işlemi yapılamayacaktır. 31.12.2015 saat 23:59 itibarıyla KAYS girişi yapılmış ve onaylanmış projeler, 08.01.2016 saat 18:00’a kadar Ajans’a matbu olarak teslim edilmelidir. Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere sağlanacak destek miktarı sonrası Program için ayrılan mali kaynağın tükenmesi ile birlikte - Program kapanış zamanı gelmemiş dahi olsa – Program’ın başvuru süreci tamamlanmış sayılacaktır ve yeni başvuru alınmayacaktır.

alt

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru belgelerini hazırlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

 1. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.1 Başvuru Formu Şablonu kullanılarak PROJE TASLAĞI oluşturulur.
 2. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.2 Destekleyici Belge Şablonları kullanılarak destekleyici belgeler hazırlanır ve imza hanesi açılmış olan belgeler imzalanır.
 3. KAYS’a gerçek bir kişi üzerinden KULLANICI KAYDI yapılır. Tüm işlemler bu kişi tarafından yapılacağı için bu kişinin başvuru sahibinin personeli arasından yetkilendirilen bir kişi olmasına dikkat edilmelidir.
 4. Başvuru sahibi ve varsa her bir ortak KAYS’a tanımlanır.
 5. 1. adımda oluşturulan faaliyet taslağı kullanılarak KAYS’a faaliyet girişi yapılır.
 6. 2. adımda hazırlanan destekleyici belgeler taranıp KAYS’a yüklenir. Her bir destekleyici belge için taranmış belge boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır. Belgeler, bilgisayar ortamında rahatça görüntülenebilecek uygun bir çözünürlük değeri kullanılarak taranmalıdır.
 7. KAYS’tan BAŞVURU ÖNİZLE sekmesine tıklanarak BAŞVURU FORMU’NUN TASLAĞI indirilir ve kontrol edilir. Teknik destek talep formunun sağlıklı bir şekilde görüntülenebilmesi için güncel ADOBE READER yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir. Başvuru önizle sekmesine tıklanarak indirilen formun üzerinde TASLAK ibaresi bulunmakta olup form bu haliyle Ajans’a sunulmamalıdır.
 8. Kontrol işleminin tamamlanmasını müteakip KAYS’tan BAŞVURU TAMAMLA sekmesine tıklanarak faaliyete ONAY verilir ve BAŞVURU FORMU indirilir. Bu aşamadan sonra hazırlanan belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu adımının “Projenin KAYS Girişi ve Onayı İçin Son Başvuru Zamanı” itibarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
 9. Başvuru formunun tüm sayfaları PARAFLANIR ve BEYANNAMELER ilgilisinin (başvuru sahibi ve ortak) yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından İMZALANIR.
 10. Paraflama ve imzalama işlemleri tamamlanmış olan başvuru belgeleri (başvuru formu ve destekleyici belgeler) TEK NÜSHA halinde KIRMIZI KLASÖRE yerleştirilir. Başvuru belgeleri klasöre “2.2.1 Başvuru Formu ve Destekleyici Belgeler” bölümünde yer alan tablodaki sıraya uygun olarak yerleştirilir. Belgeler klasöre ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; DELGEÇ ile delinip topluca yerleştirilir ve her bir destekleyici belgenin önüne Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.2 Destekleyici Belge Şablonları’nda yer alan ilgili DESTEKLEYİCİ BELGE KAPAK SAYFASI eklenir.
 11. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.3 Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi’nin çıktısı alınır ve “Başvuru Sahibi” sütunu elle doldurulmak suretiyle proje, başvuru sahibinin en az 2 (iki) personeli aracılığıyla idari ve uygunluk kriterleri yönünden kontrol edilir. Bu liste kırmızı klasörün içine en üstte olacak şekilde yerleştirilir.
 12. Hazırlanan KIRMIZI KLASÖR, herhangi bir BOŞ KUTU/ZARF içine yerleştirilir; kutu/zarf kolayca açılmayacak şekilde kapatılır.
 13. KAYS’tan BAŞVURU FORMU KAPAK SAYFASI indirilir ve 12. adımda hazırlanan kapalı kutunun/ zarfın üzerine yapıştırılır.
 14. Yukarıda açıklanan hususlara uygun şekilde hazırlanan matbu başvuru belgeleri, elden veya posta/ kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise başvuruyu teslim eden kişiye verilecektir. Başvuru teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, faaliyet NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir.

Başvurunun posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha halinde düzenlenecek olup Ajans’ta kalacaktır. Böyle bir durumda, posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir.

KAYS’ın kullanımına ilişkin detaylı bilgiler Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.5 KAYS Eğitim Materyalleri’nde yer almaktadır. Lütfen KAYS ile ilgili soru ve taleplerinizi Ajans’a iletiniz; KAYS’ın yüklenici kuruluşu olan TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ile direkt iletişime geçmeyiniz.

Ajans Birimi

Adres

Genel Sekreterlik

Cumhuriyet Mahallesi, Öncü Sokak, No:39, 43020 Merkez/Kütahya

Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, ATSO Hizmet Binası, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisar

Manisa Yatırım Destek Ofisi

Merkez Efendi Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, No:127, Manisa TSO Bülent KOŞMAZ Hizmet Binası, Kat:1, 45020 Yunusemre/Manisa

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak


Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz. 

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63