X
GO
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2018 FD)
alt

Adı

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Kısaltması

2018 FD

Türü

Fizibilite Desteği Programı

İlan Tarihi

03/09/2018

Son Başvuru Zamanı

28/12/2018 saat 18:00

Referans Numarası

TR33/18/FD

Amaç

TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelikler

Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

1) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

2) Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

3) Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

4) Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

5) Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

6) SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

ÖNEMLİ: Program öncelikleri kapsamında desteklenecek projeler ve örnek proje konuları için başvuru rehberinin 22. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Proje Konuları” bölümünü inceleyiniz.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)’dir.

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Destek Limitleri

Destek Oranı

Destek Miktarı

Eş Finansman

Proje Bütçesi

Asgari

%25

75.000 TL

0 TL

75.000 TL

Azami

%100

150.000 TL

450.000 TL

600.000 TL


Program kapsamında eş finansman (proje bütçesinin Ajans desteği dışında kalan ve başvuru sahibi, ortaklar ile iştirakçiler tarafından sağlanan toplam nakdi katkı) zorunlu değildir. Ancak, eş finansman öngören projeler değerlendirmede avantajlı olacaktır. Ayni katkılar ya da kamu personelinin maaşı eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. 

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve varsa başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Bütçe, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi vb. tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır.

Program kapsamında sadece aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. 

 • Yerel yönetimler (belediye, il özel idare, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar ve borsalar) 
 • Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.) 
 • Organize sanayi bölgeleri 
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar
 • Birlikler ve kooperatifler

Bu program kapsamında gerçek kişiler ile sadece kar amacı güden işletmeler uygun başvuru sahibi değildir.
Bu program kapsamında proje başvurusu doğrudan üniversite tüzel kişiliği tarafından yapılmalıdır. Üniversite alt birimleri (fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul) uygun başvuru sahibi değildir. 
Bu program kapsamında “diğer kamu kurum ve kuruluşu” başlığı altında valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb. uygun başvuru sahibi olup okul, hastane, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir. Ancak bu kurumlar projenin faydalanıcısı olabilir ve başvurular bu kurumları temsilen, tercihen birden çok alt kurumu/kuruluşu içerecek şekilde, ilgili müdürlük tarafından yapılabilir.

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Başvuru Süreci

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

23.12.2018 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

28.12.2018 | 18:00


Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir

Proje, KAYS üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.  KAYS tarafından oluşturulacak taahhütname e-imzalanmalı ya da taahhütnamenin ıslak imzalı hali Ajansa sunulmalıdır. Proje teslimi kapsamındaki tüm iş ve işlemler bu rehberde belirtilen süre dâhilinde gerçekleştirilmelidir.

Proje başvurusuna ilişkin ayrıntılı açıklama başvuru rehberinin 33. Sayfasında yer almaktadır.

 

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Program kapsamında her ilde bir adet bilgilendirme toplantısı yapılacak olup toplantının yer ve zaman bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Toplantılara programlar kapsamında uygun başvuru sahibi olarak tanımlanan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılım sağlaması beklenmektedir.

Toplantı İli

Tarih

Saat

Yer

Afyonkarahisar

11.09.2018

10:00-12:00

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Kütahya

13.09.2018

10:00-12:00

Zafer Kalkınma Ajansı

Manisa

12.09.2018

10:00-12:00

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

Uşak

11.09.2018

15:00-17:00

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası


Sorularınızı, program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimine (PYB) gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları, soruların Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi’ne (SSSL) eklenecektir. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Lütfen soru sormadan önce başvuru rehberini, Ajans internet sitesi üzerinden paylaşılacak olan ilgili dokümanları ve SSSL’deki soruları ve cevaplarını inceleyiniz. 
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL veya teknik yardım masaları aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı değildir.

İlgili Ajans Birimi

Tel No

Faks No

E-Posta

Web

Program Yönetimi 

Birimi (PYB)

(274) 271 77 61

(274) 271 77 62

(274) 271 77 63

pyb@zafer.org.tr

pyb@zafer.gov.tr

http://www.zafer.gov.tr


1

Soru 1

Cevap 1

2

Soru 2

Cevap 2