X
GO
2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2019 FD)

Adı

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Kısaltması

2019 FD

Türü

Fizibilite Desteği Programı

İlan Tarihi

30.01.2019

Son Başvuru Zamanı

 

KAYS: 22.12.2019 | 23:59

 

Taahhütname: 27.12.2019 | 18:00

Referans Numarası

TR33/19/FD

Amaç

TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelikler

Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

1) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

2) Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

3) Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

4) Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

5) Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

6) SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması

ÖNEMLİ: Program öncelikleri kapsamında desteklenecek projeler ve örnek proje konuları için başvuru rehberinin 22. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Proje Konuları” bölümünü inceleyiniz.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 2.500.000 TL (İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olup bunun 1.500.000 TL'si (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) ÖNCELİK 1-5; 1.000.000 TL'si (Bir Milyon Türk Lirası) ise ÖNCELİK 6 için ayrılmıştır.

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Fizibiliteye Konu Coğrafi Alan Düzeyi

Destek Oranı

Destek Miktarı

Proje Bütçesi

Asgari

Azami

Asgari

Azami

Asgari

Azami

İlçe (tek ilçe)

%25

%100

50.000 TL

150.000 TL

50.000 TL

600.000 TL

İl (aynı il içinde birden çok İlçe)

175.000 TL

700.000 TL

Bölge (bölge içinde birden çok il)

200.000 TL

800.000 TL

 

Program kapsamında eş finansman (proje bütçesinin Ajans desteği dışında kalan ve başvuru sahibi, ortaklar ile iştirakçiler tarafından sağlanan toplam nakdi katkı) zorunlu değildir. Ancak, eş finansman öngören projeler değerlendirmede avantajlı olacaktır. Ayni katkılar ya da kamu personelinin maaşı eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. 

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve varsa başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Bütçe, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi vb. tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır.

 

Program kapsamında sadece aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. 

 

 • Yerel yönetimler (belediye, il özel idare, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar ve borsalar) 
 • Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.) 
 • Organize sanayi bölgeleri  
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

Bu program kapsamında gerçek kişiler ile sadece kar amacı güden işletmeler uygun başvuru sahibi değildir.
Bu program kapsamında proje başvurusu doğrudan üniversite tüzel kişiliği tarafından yapılmalıdır. Üniversite alt birimleri (fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul) uygun başvuru sahibi değildir. 

Bu program kapsamında “diğer kamu kurum ve kuruluşu” başlığı altında valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb. uygun başvuru sahibi olup okul, hastane, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir. Ancak bu kurumlar projenin faydalanıcısı olabilir ve başvurular bu kurumları temsilen, tercihen birden çok alt kurumu/kuruluşu içerecek şekilde, ilgili müdürlük tarafından yapılabilir.

 

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Başvuru Süreci

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

22.12.2019 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

27.12.2019 | 18:00

 

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir

2019 FD Başvuru Rehberi 

Not: Dosyayı açmakta sorun yaşanlar bu linkteki winrar son sürümünü bilgisayarlarına indirip kurmalıdırlar (eski sürümü kaldırınız)

Mevcut durumda herhangi bir  değişiklik yapılmamıştır:

 

 

 

 

 

 

 

           İlk Durum

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Rehberi’nin 22. Sayfasında DİKKAT 3 Başlığı altında yer alan kural şu şekildedir:

“Bu program kapsamında desteklenecek projelerin nihai ürünü olarak fizibilite hazırlanmalıdır.

Hazırlanacak fizibilitenin şablonu olarak fizibilitesi hazırlanacak işin maliyetine göre Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.5 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan şablonlara uygun olarak fizibilite raporu hazırlanır.

a. Ek-4 Fizibilite Rapor Formatı: Yatırım maliyeti 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ve üzerinde olacağı öngörülen fizibilite çalışmaları için kullanılır.

b. Ek-5 Proje Teklif Formu: Yatırım maliyeti 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) altında olacağı öngörülen yatırımlar ya da Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde maliyetine bakılmaksızın fizibilite formatı olarak Proje Teklif Formu kullanılması öngörülen istisna sektörlerde hazırlanacak fizibilite çalışmaları için çalışmanın fizibilite desteğinin amaçlarıyla uyumlu olması ve Ajans tarafından uygun görülmesi halinde kullanılır.”

Söz konusu şablonlar 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nin ekinde yer alan şablonlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

           Değişiklik

10.10.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hükümleri gereğince 2019 Yılı Fizibilite Desteği Rehberi’nde yer alan bu bölüm şu şekilde değiştirilmiştir:

“Bu program kapsamında desteklenecek projelerin nihai ürünü olarak fizibilite hazırlanmalıdır.

Hazırlanacak fizibilitenin şablonu olarak fizibilitesi hazırlanacak işin maliyetine göre Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.5 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan şablonlara uygun olarak fizibilite raporu hazırlanır.

a. Ek-2 Fizibilite Etüdü: Yatırım maliyeti 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ve üzerinde olacağı öngörülen fizibilite çalışmaları için kullanılır.

b. Ek-3 Proje Teklif Formu: Yatırım maliyeti 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) altında olacağı öngörülen yatırımlar ya da Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde maliyetine bakılmaksızın fizibilite formatı olarak Proje Teklif Formu kullanılması öngörülen istisna sektörlerde hazırlanacak fizibilite çalışmaları için çalışmanın fizibilite desteğinin amaçlarıyla uyumlu olması ve Ajans tarafından uygun görülmesi halinde kullanılır.”

 

2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve bu rehberin eki olan fizibilite şablonlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://zafer.gov.tr/downloads/2020-2022.rar

 

Proje, KAYS üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.  KAYS tarafından oluşturulacak taahhütname e-imzalanmalı ya da taahhütnamenin ıslak imzalı hali Ajansa sunulmalıdır. Proje teslimi kapsamındaki tüm iş ve işlemler bu rehberde belirtilen süre dâhilinde gerçekleştirilmelidir.

Proje başvurusuna ilişkin ayrıntılı açıklama başvuru rehberinin 33. sayfasında yer almaktadır.

 

KAYS İÇİN TIKLAYINIZ

Sorularınızı, program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimine (PYB) gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları, soruların Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi’ne (SSSL) eklenecektir. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Lütfen soru sormadan önce başvuru rehberini, Ajans internet sitesi üzerinden paylaşılacak olan ilgili dokümanları ve SSSL’deki soruları ve cevaplarını inceleyiniz. 
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL veya teknik yardım masaları aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı değildir.

İlgili Ajans Birimi

Tel No

Faks No

E-Posta

Web

Program Yönetimi Birimi (PYB)

(274) 271 77 61

(274) 271 77 62

(274) 271 77 63

pyb@zafer.org.tr

pyb@zafer.gov.tr

http://www.zafer.gov.tr

 

1

Soru 1

Cevap 1

2

Soru 2

Cevap 2