X
GO
Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı (BPHGMDP)

Adı

Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı

Kısaltması

BPHGMDP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

11/12/2010

Referans Numarası

ZAFER/10-01/MD

BPHGMDP kapsamında sunulacak projelerin aşağıdaki bütçe kısıtlarını sağlaması gerekmektedir.
 • Seyahat bütçesi (yolculuk ve gündelik giderleri dâhil), toplam proje bütçesinin %10,00 (yüzde on)’unu aşamaz.
 • Küçük ölçekli yapım işleri için ayrılan bütçe Ajans’tan talep edilen desteğin %20,00 (yüzde yirmi)’sini geçemez.
 • Ekipman ve malzeme bütçesi toplam bütçenin %65,00 (yüzde altmış beş)’ini aşamaz. Ayrıca, Ajans tarafından sağlanacak desteğin en fazla %50 (yüzde elli)’si yeni ekipman alımına ayrılabilir. 
 • Görünürlük faaliyetleri için ayrılan bütçe Ajans’tan talep edilen desteğin %2,00 (yüzde iki)’sini geçemez.
 • Uygun dolaylı maliyetler (idari maliyetler), uygun doğrudan maliyetlerin %5,00 (yüzde beş)’ini geçemez.

BPHGMDP kapsamında aşağıdaki maliyet kalemleri uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

 1. Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
 2. Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler
 3. Tütün ve tütün mamulleri
 4. %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi
 5. Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler
 6. Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları
 7. Gayrimenkul yatırımları
 8. Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar
 9. Eğitim veya kurslar için bireysel burslar
 10. Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için)
 11. Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse)
 12. Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler
 13. Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan (yatırım teşvik belgesi dahil) finanse edilen projeler
Genel Amaç
Turizm, Tarıma Dayalı Sanayi ve İmalat Sanayi alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması, Bölge’nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesi ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi

Öncelikler
BPHGMDP'nın 4 (dört) adet önceliği bulunmakta olup bu konular aşağıda yer almaktadır:
 1. Kurum/kuruluş/işletmelerin kurumsal yapılarının ve hizmet/üretim/yönetim süreçlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip kalite yönetim sistemlerine uygun hale getirilmesi, girişimcilik ve rekabet edebilirlik kapasitelerinin arttırılması ve markalaşmalarının sağlanması
 2. Kurum/kuruluş/işletmelerin üretim teknik altyapısının ve kapasitesinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi; katma değeri yüksek ürünlerin payının arttırılması ve ürün/hizmet çeşitliliğinin sağlanması
 3. Enerji verimliliğinin sağlanması, yerli enerji kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanımının arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması
 4. Kurum/kuruluş/işletmeler arası işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi; Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin desteklenmesi
Program Bütçesi

BPHGMDP kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 20.000.000 (yirmi milyon) TL’dir.


Asgari ve Azami Destek Miktarları
Proje başına verilecek asgari destek miktarı 50.000 (elli bin) TL, azami destek miktarı ise 500.000 (beş yüz bin) TL’dir.

Destek Oranı
Proje başına verilecek destek oranları;
 1. Kâr amacı güden tüzel kişiler için %10 (yüzde on)’undan az; %50 (yüzde elli)’sinden fazla,
 2. Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için %25 (yüzde yirmi beş)’inden az; %90 (yüzde doksan)’ından fazla olamaz.
Başvuru Sahipleri'nin Uygunluğu
Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler
UYARI: Gerçek kişi, adi şirketler ve adi ortaklıklar bu Program’a başvuramazlar

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar
 • Kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idari birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Katı Atık Birlikleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Üniversiteler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kooperatifler (Tarım ve turizm alanında faaliyet gösteren kooperatifler)
 • Birlikler (Tarım ve turizm alanında faaliyet gösteren üretici ve yetiştirici birlikleri)
Bunlara ek olarak Başvuru Sahibi'nin aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekmektedir.
 • Kâr amacı güden kurum/kuruluş/işletmelerin ticari faaliyette bulunması ve tüzel kişiliği haiz olması
 • Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,
 • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
 • Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi
Proje Ortak(lar)ı'nın Uygunluğu
Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

Proje Ortak(lar)ı, projenin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve Proje Ortak(lar)ı’nın yaptıkları masraflar Yararlanıcı’nın yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle Proje Ortak(lar)ı, “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahipleri’nin Uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

BPHGMDP kapsamındaki projelerin azami uygulama süresi 12 (on iki) ay olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aşağıda bazı ÖRNEK proje konuları aşağıda listelenmiştir. Buradaki konular örnek teşkil etmekte olup Program’ın genel amacı ile uyumlu olması şartıyla farklı konularda da proje başvurusunda bulunulabilir.

Öncelik 1 “Kurum/kuruluş/işletmelerin kurumsal yapılarının ve hizmet/üretim/yönetim süreçlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip kalite yönetim sistemlerine uygun hale getirilmesi, girişimcilik ve rekabet edebilirlik kapasitelerinin arttırılması ve markalaşmalarının sağlanması” için örnek proje konuları:

 1. ISO 9001, 14001, 22000, ISO TS 16949, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb. sertifikaların teminine yönelik faaliyetleri içeren projeler
 2. Mevcut üretim süreçlerinin/hatlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik projeler
 3. Deri, elektronik, gıda, maden, otomotiv yan sanayi, seramik, tarıma dayalı sanayi, tekstil, turizm vb. rekabetçi sektörlerde ulusal ve uluslararası alanlarda tanınırlığın artırılmasına ve markalaşmaya yönelik strateji geliştirme ve uygulama (tanıtım, reklam, modern pazarlama teknikleri, showroom oluşturma, marka tescili vb.) projeleri
 4. E-ticaret uygulamalarına yönelik projeler
 5. Müşteri ilişkilerinin ve pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde sağlanmasına/yürütülmesine yönelik projeler
 6. Etkin insan kaynakları planlamasının oluşturulmasına ve yönetim bilgi sistemlerinin kurulmasına yönelik projeler
 7. Turizmde tesis ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler
 8. Tarıma dayalı sanayide gıda güvenliğinin, verimliliğin ve kalitenin sağlanmasına/artırılmasına yönelik projeler
 9. Gıda zincirinde ve tüm pazarlama aşamalarında standardizasyonun sağlanmasına yönelik projeler
 10. TR33 Bölgesi’nde öne çıkan bitkisel ve hayvansal tarım ürünlerinin (üzüm, zeytin, kiraz, vişne, leblebilik nohut, süt, yumurta vb.) ve söz konusu tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen nihai tüketim ürünlerinin (leblebi, tarhana, mesir, tahin, helva, işlenmiş et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta vb.) markalaştırılmalarına yönelik projeler
 11. Marka değerinin ve markaya olan güvenin artırılmasına yönelik projeler

 

Öncelik 2 “Kurum/kuruluş/işletmelerin üretim teknik altyapısının ve kapasitesinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi; katma değeri yüksek ürünlerin payının arttırılması ve ürün/hizmet çeşitliliğinin sağlanması” için örnek proje konuları:

 1. Üretim hattında kapasiteyi ve verimi artırmaya yönelik iyileştirme/geliştirme projeleri
 2. Entegre tesisleşmeyi sağlayacak uygulama projeleri
 3. İşletmelerde yeni ve modern üretim hatlarının (robüst tasarım, on-line ve off-line kontrol vb. içeren)  kurulmasına yönelik projeler
 4. İşletmelerin teknolojik, bilişim ve iletişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler
 5. Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için yenilikçi kapasite artırma ve modernizasyon projeleri
 6. Tarımsal ürünlerin depolanması, soğutulması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik projeler
 7. Tarımsal ürün atıklarının işlenip değerlendirilmesine yönelik projeler
 8. Tarımsal ürünlerin işlenerek hazır gıda haline getirilmesine yönelik projeler
 9. Soğuk hava depolarının teknolojik altyapılarının geliştirilmesine yönelik projeler
 10. Lisanslı depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 11. TR33 Bölgesi’nde öne çıkan bitkisel ve hayvansal tarım ürünlerinin (üzüm, zeytin, kiraz, vişne, leblebilik nohut, süt, yumurta vb.) ve söz konusu tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen nihai tüketim ürünlerinin (leblebi, tarhana, mesir, tahin, helva, sucuk, süt, yumurta vb.) verimliliklerini, katma değerlerini ve pazar paylarını artırmaya yönelik projeler
 12. İzlenebilirlik sistemlerinin (etiketleme, akıllı ambalajlama vb.) kurulmasına yönelik projeler
 13. Maden sektöründe katma değeri ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik araştırma ve uygulama projeleri


Öncelik 3 “Enerji verimliliğinin sağlanması, yerli enerji kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanımının arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması” için örnek proje konuları:

 1. Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik süreç iyileştirme ve strateji geliştirme/uygulama projeleri
 2. Yerli enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretilmesi ve konut ısıtılmasında çevreye duyarlı şekilde kullanılmasına ve yerli enerji kaynaklarının zenginleştirilmesine yönelik projeler
 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin ve tüketiminin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
 4. Konut ısıtılması, sağlık, tarım ve turizmde jeotermal kaynakların entegre kullanımını sağlayacak projeler

 

Öncelik 4 “Kurum/kuruluş/işletmeler arası işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi; Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetlerin desteklenmesi” için örnek proje konuları:
 1. Üniversitelerdeki araştırmacı insan gücü ve Ar-Ge altyapısının kâr amacı güden tüzel kişiler tarafından kullanılmasına yönelik işbirliği, strateji oluşturma ve uygulama projeleri
 2. Bölge’nin ihtiyaçlarını karşılayacak olan analiz/araştırma laboratuvar(lar)ı kurulması veya altyapılarının güçlendirilmesine yönelik projeler
 3. Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek tasarım/prototip geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon projeleri
 4. Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri
 5. Tarıma dayalı sanayi ve imalat sanayi alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde Ar-Ge çalışmalarına yönelik projeler
 6. Sektörel işbirliği ağları ile sürdürülebilir istihdamın sağlanmasına yönelik projeler

BPHGMDP, 11/12/2010 - 18/03/2011 tarihleri arasında açık olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 18/03/2011 (saat 17:00)

Başvuruların Alınmaya Başlanacağı Tarih: 31/01/2011 (saat 10:00)

DİKKAT: Son başvuru zamanından sonra gelen başvurular ile posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, son başvuru tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibi’nin sorumluluğundadır.

DÜZELTMELER

Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.
Potansiyel Başvuru Sahipleri’nin; proje başvurularını matbu olarak Ajans’a sunmadan önce Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Veri Giriş Formu’nu doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur.

Başvuru Sahibi’ne e-posta ile gönderilecek olan bu formun matbu nüshası EK-A Başvuru Formu’na eklenmeli ve bu formda yer alan bilgiler EK-A Başvuru Formu’nda yer alan ilgili kısma girilmelidir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu (2010PTC01-XXXXX) üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Başvuru Veri Giriş Formu, başvuru evrakları tam olarak hazırlandıktan ve matbu evraklar Ajans’a sunulmadan önce doldurulmalıdır.

11 Aralık 2010 tarihinde Manisa ilinde gerçekleştirilecek Açılış toplantısı ile birlikte bilgilendirme toplantıları süreci başlamış olacaktır. Bilgilendirme toplantılarında BPHGMDP'nın genel amacı, öncelikleri, bütçesi ile hibe miktarları, proje sunacaklarda aranan şartlar, uygun proje konuları vb. hususlar açıklanacaktır.

Mevzuat gereği bilgilendirme toplantılarının kısa bir süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. TR33 Bölgesi'nin büyüklüğü ve ilçe sayısının fazlalığı düşünüldüğünde bu sürede tüm ilçelerde bilgilendirme toplantısı yapılması ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmeyecek olan paydaşlarımız kendilerine en yakın ilçedeki veya il merkezindeki toplantıya katılabilirler.

Tarih
Saat İl Toplantının Yapılacağı İlçe Katılması Planlanan İlçeler Toplantı Yeri
17 Aralık 2010 14:00 Kütahya MERKEZ MERKEZ, ASLANAPA Ressam Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Merkezi
20 Aralık 2010 10:00 Manisa MERKEZ MERKEZ, SARUHANLI Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
20 Aralık 2010 15:00 Manisa AKHİSAR AKHİSAR, GÖLMARMARA Akhisar Belediye Meclis Salonu
21 Aralık 2010 13:00 Afyonkarahisar SANDIKLI SANDIKLI, HOCALAR, KIZILÖREN Sandıklı Belediyesi Düğün Salonu
21 Aralık 2010 10:00 Manisa TURGUTLU TURGUTLU, AHMETLİ Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi
21 Aralık 2010 15:00 Manisa SALİHLİ SALİHLİ Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
22 Aralık 2010 15:00 Afyonkarahisar DİNAR DİNAR, BAŞMAKÇI, DAZKIRI, EVCİLER Dinar Belediye Kültür Merkezi
22 Aralık 2010 15:00 Kütahya GEDİZ GEDİZ, ÇAVDARHİSAR Gediz Ticaret ve Sanayi Odası
22 Aralık 2010 15:00 Manisa SOMA SOMA, KIRKAĞAÇ Soma E.L.İ. Müessese Müdürlüğü Toplantı Salonu
22 Aralık 2010 10:00 Uşak MERKEZ MERKEZ, ULUBEY Uşak Atatürk Kültür Merkezi
22 Aralık 2010 15:00 Uşak BANAZ BANAZ Banaz Belediye Kültür Merkezi
23 Aralık 2010 10:00 Afyonkarahisar MERKEZ İHSANİYE, İSCEHİSAR, ŞUHUT Afyonkarahisar Ticaret Borsası Toplantı Salonu
23 Aralık 2010 15:00 Afyonkarahisar SİNANPAŞA SİNANPAŞA Sinanpaşa Belediye Düğün Salonu(Yeni)
23 Aralık 2010 15:00 Kütahya ALTINTAŞ ALTINTAŞ, DUMLUPINAR Altıntaş Belediye Kültür Sarayı
23 Aralık 2010 15:00 Manisa GÖRDES GÖRDES, KÖPRÜBAŞI, DEMİRCİ Gördes Belediye Kültür Sarayı
23 Aralık 2010 10:00 Uşak SİVASLI SİVASLI, KARAHALLI Sivaslı Belediye Nikah Salonu
23 Aralık 2010 15:00 Uşak EŞME EŞME Eşme Kültür Merkezi
24 Aralık 2010 14:00 Afyonkarahisar EMİRDAĞ EMİRDAĞ, BAYAT Emirdağ Belediye Kültür Merkezi
24 Aralık 2010 15:00 Kütahya TAVŞANLI TAVŞANLI, DOMANİÇ Tavşanlı Öğretmenevi
27 Aralık 2010 10:00 Afyonkarahisar BOLVADİN BOLVADİN, ÇOBANLAR Bolvadin Öğretmenevi
27 Aralık 2010 15:00 Afyonkarahisar ÇAY ÇAY, SULTANDAĞI Çay Endüstri Meslek Lisesi
27 Aralık 2010 10:00 Kütahya SİMAV SİMAV, ŞAPHANE, PAZARLAR Simav Kazcıoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi
27 Aralık 2010 15:00 Kütahya EMET EMET, HİSARCIK Emet Belediye Düğün Salonu
27 Aralık 2010 10:00 Manisa ALAŞEHİR ALAŞEHİR, SARIGÖL Alaşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonu
27 Aralık 2010 15:00 Manisa KULA KULA, SELENDİ Kula Kenan Evren İÖO Toplantı Salonu

Eğitim toplantıları takvimimiz ve katılacak paydaşlarımızın listeleri belli olmuştur. 21 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında internet sitemiz üzerinde alınan başvurular sonucunda oluşturulan katılımcı listeleri ve belirlenen eğitim yerlerine ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır.

Eğitim yerlerinin belirlenmesinde, başvuru sahiplerinin tercihleri ve coğrafi kriterler esas alınmıştır. Bazı noktalarda birden fazla eğitim planlanmıştır. İsminizin hangi toplantı altında listelenmiş olduğunu kontrol ediniz ve doğru toplantıya katılacağınızdan emin olunuz.

NOT:  Aşağıdaki tabloda yer alan İl-İlçe bağlantılarını tıklayarak katılımcı listelerine ulaşabilirsiniz.

İL
İLÇE
TARİH
TOPLANTI YERİ
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 18.01.2011 EMİRDAĞ BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI SALONU
AFYONKARAHİSAR MERKEZ-1 19.01.2011 AFYONKARAHİSAR BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 19.01.2011 SANDIKLI TİCARET ve SANAYİ ODASI
AFYONKARAHİSAR MERKEZ-2 20.01.2011 AFYONKARAHİSAR BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 20.01.2011 BOYALI KÜLLİYESİ
KÜTAHYA MERKEZ-1 11.01.2011 İL ÖZEL İDARESİ TOPLANTI SALONU
KÜTAHYA MERKEZ-2 12.01.2011 İL ÖZEL İDARESİ TOPLANTI SALONU
KÜTAHYA TAVŞANLI 12.01.2011 TAVŞANLI TİCARET ve SANAYİ ODASI
KÜTAHYA GEDİZ 13.01.2011 GEDİZ TİCARET ve SANAYİ ODASI
MANİSA ALAŞEHİR 14.01.2011 ALAŞEHİR TİCARET ve SANAYİ ODASI
MANİSA MERKEZ-1 24.01.2011 İL ÖZEL İDARESİ TOPLANTI SALONU
MANİSA AKHİSAR 24.01.2011 AKHİSAR TİCARET ve SANAYİ ODASI
MANİSA MERKEZ-2 25.01.2011 İL ÖZEL İDARESİ TOPLANTI SALONU
MANİSA AKHİSAR-2 25.01.2011 AKHİSAR İŞADAMLARI DERNEĞİ
MANİSA TURGUTLU-1 26.01.2011 TURGUTLU HALİL KALE FEN LİSESİ
MANİSA TURGUTLU-2 27.01.2011 TURGUTLU TİCARET ve SANAYİ ODASI
MANİSA GÖRDES 28.01.2011 GÖRDES BELEDİYE KÜLTÜR SARAYI
UŞAK MERKEZ-1 13.01.2011 UŞAK İL ÖZEL İDARESİ SOSYAL TESİSLERİ
UŞAK MERKEZ-2 14.01.2011 UŞAK İL ÖZEL İDARESİ SOSYAL TESİSLERİ
UŞAK MERKEZ-3 18.01.2011 UŞAK İL ÖZEL İDARESİ SOSYAL TESİSLERİ

Eğitim Toplantısı Programı

10:00 – 10:30
I.Oturum:
Ajans Tanıtımı ve Bölge Planı
10:30 – 10:45
Ara
10:45 – 11:45
II.Oturum:
Proje Döngüsü Yönetimi
11:45 – 12:00
Çay-Kahve Arası
12:00 – 13:00
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
13:00 – 14:00
Öğle Arası
14:00 – 15:15
III .Oturum:
Mali Destek Programı Genel Hususlar
15:15 – 15:30
Çay-Kahve Arası
15:30 – 17:30
Başvuru Rehberi Ekleri ve Destekleyici Belgelere İlişkin Açıklamalar

Başvurular, kapalı zarf/kutu içinde elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmek suretiyle Ajans Genel Sekreterliği'ne yapılır.

GENEL SEKRETERLİK

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, METEM Tesisleri, Kat:4,

43020 Merkez/KÜTAHYA

Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Başvuru zarfının veya kutusunun üstüne aşağıda yer alan bilgiler yazılmalıdır:

Başvuru Kodu:………………………………………

Başvuru Sahibi’nin Adı:………………………………………

Program’ın Adı:Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı (BPHGMDP)

Program’ın Referans Numarası:ZAFER/10-01/MD-PTC-BPHGMDP

Başvurular (EK-A Başvuru Formu, EK-B Bütçe [EK-B1 Faaliyet Bütçesi, EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları ve EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi], EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri, Ek-E Fizibilite Raporu ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olacak şekilde 3 (üç) ayrı klasör içerisinde ve klasörler kapalı bir kutu veya zarf içerisine yerleştirilmiş şekilde Ajans’a teslim edilmelidir.

Asıl belgeler KIRMIZI renkli; suretler ise MAVİ renkli klasörlere yerleştirilmelidir.

Başvuru evrakları klasörlere ayrı ayrı dosyalanmış şekilde değil, delgeç ile delinip takılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Her bir ek ve destekleyici belge arasına ayraç yerleştirilmelidir.

Ayrıca, EK-A Başvuru Formu, EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri ve EK-E İş Planı “Adobe (.pdf)”, EK-B Bütçe [EK-B1 Faaliyet Bütçesi, EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları ve EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi] “Excel (.xls, .xlsx)” ve mümkünse destekleyici belgeler “Adobe (.pdf)” formatında elektronik ortamda (1 adet CD/DVD) KIRMIZI renkli dosya içerisinde yer almalıdır. Elektronik format, matbu belgelerle tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır.

Başvuru Sahipleri, başvurularının eksiksiz bir şekilde hazırlandığını EK-A Başvuru Formu’nda yer alan kontrol listesini doldurmak suretiyle kontrol etmelidirler.

Ajans tarafından talep edilen belgeler aşağıda sırada klasörlere yerleştirilmelidir:

 1. Ek-A Başvuru Formu
 2. Ek-B Bütçe
  1. EK-B1 Faaliyet Bütçesi
  2. EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları
  3. EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
 3. EK-C Mantıksal Çerçeve
 4. EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri
 5. EK-E İş Planı
 6. Destekleyici Belgeler

Evrakları tam olmayan başvurular reddedilebilir.

Ajans’a sunulan projeler Ön İnceleme ile Teknik ve Mali Değerlendirme olmak üzere toplam 2 (iki) aşamada değerlendirilir.

Ön inceleme aşamasında, projeler idari ve uygunluk kriterleri yönünden incelenir. Teknik ve Mali Değerlendirme aşamasında ise her bir proje en az 2 (iki) Bağımsız Değerlendirici tarafından Proje Değerlendirme Rehberi’ndeki kriterler doğrultusunda puanlanır. Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan bu puanlama sonrası Değerlendirme Komitesi projeleri tekrardan inceler. Komite, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan puanlamayı uygun bulabileceği gibi, değerlendirmesinin yetersiz/eksik olduğunu tespit ettiği projeleri yeniden değerlendirme kararı alabilir. Böyle bir durumda söz konusu proje, Değerlendirme Komitesi’nin 2 (iki) ayrı üyesi tarafından yeniden değerlendirilir.

Ön İnceleme
Yalnızca zamanında teslim edilen proje başvuruları ön incelemeye alınır ve sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına geçer. Ön inceleme, EK-A Başvuru Formu Bölüm 6’da yer alan Kontrol Listesi üzerinden gerçekleştirilir. Kontrol Listesi’nde yer alan bir kriterin yerine getirilmemiş olması veya sunulan belgelerde eksiklik/hata tespit edilmesi durumunda proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmez. Ek-A Başvuru, EK-B Bütçe, EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri ve EK-E Fizibilite Raporu haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan Başvuru Sahibi’nden söz konusu belgeleri azami 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanması talep edilebilir.

Teknik ve Mali Değerlendirme
Projeler, Değerlendirme Tablosu’ndaki kriterlere göre 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır:
 1. Başvuranın Mali ve Yönetim Kapasitesi
 2. Proje Konusunun BPHGMDP'nın Amaç ve Öncelikleri İle İlgililiği
 3. Önerilen Metodolojinin Kalitesi ve Geçerliliği
 4. Projenin Destek Sonrası Sürdürülebilirliği
 5. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği

Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir: 1 = çok zayıf; 2 = zayıf; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Bölüm

Puan

1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi

20

1.1 Başvuru Sahibi ve Proje Ortak(lar)ı proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?

5

1.2 Başvuru Sahibi ve Proje Ortak(lar)ı yeterli teknik uzmanlığa sahip mi?

(Ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)

5

1.3 Başvuru Sahibi ve Proje Ortak(lar)ı yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?

(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere)

5

1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?

5

2. İlgililik

25

2.1 Proje hedefleri,Bölüm 1.2 Programın Genel Amacı ve Önceliklerikısmında belirtilen önceliklerle uyumlu mu?

(Not:Proje hedefleri önceliklerle ilişkili değilse “1”, bir öncelikle ilgili ise “5”, birden fazla öncelikle ilgili ise “10” tam puan alacaktır.)

5x2

2.2 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir?

(Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları gerektiği şekilde muhatap alıyor mu?)

5

2.3 Proje, TR33 Bölgesi’nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili?

5

2.4 Proje kapsamında işbirliği ağlarının kurulması/geliştirilmesi öngörülüyor mu?

5

3. Yöntem

30

3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu?

5

3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?

(Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)

5

3.3 Proje Ortak(lar)ı’nın projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi?

(Not:Ortak bulunmaması halinde Başvuru Sahibi’nin yeterlilik düzeyine göre 1-2 puan arası verilecektir.)

5

3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?

5

3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu?

5

3.6 Projede, DPT ve Ajans’ın görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi?

5

4. Sürdürülebilirlik

15

4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu?

(Etkilenen işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dahil olmak üzere)

5

4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir?

(Proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dahil olmak üzere)

5

4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?

Mali açıdan(Destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)

Kurumsal açıdan(Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?)

Politika düzeyinde(Projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı? Projede sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruması göz önünde bulundurulmuş mu?)

5

5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

10

5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?

5

5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi?

5

TOPLAM PUAN

100

Bir projenin başarılı olarak sayılabilmesi için aşağıda yer alan tüm koşulları sağlaması gerekmektedir:

 1. Tüm değerlendirme kriterleri bakımından toplam 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan alması
 2. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi kriterleri bakımından 20 (yirmi) puan üzerinden 10 (on) puan ve üzeri alması
 3. İlgililik kriterleri bakımından 25 (yirmi beş) puan üzerinden 15 (on beş) puan ve üzeri alması

Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda, başarılı bulunan nihai proje başvurularından “Başarılı Proje Listesi” oluşturulur.

Başarılı proje listesi Genel Sekreter tarafından, kendi görüşü de eklenmek suretiyle, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Genel Sekreter görüş oluştururken, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, Ajans uzmanlarını görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Söz konusu ziyaretlerde değerlendirme sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek fiil ve beyanlardan kaçınılır.

Genel Sekreter Başarılı Proje Listesi’ni Yönetim Kurulu’na sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir.

Söz konusu inceleme sırasında Bağımsız Değerlendiriciler’in ve Değerlendirme Komitesi’nin de görüşleri dikkate alınır. Bu inceleme sonucunda, proje başvurusunda yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir.

Proje başvurusunda düşük gösterilmiş bütçe tutarlarının tespiti halinde ise inceleme sonucunda proje bütçesinin ulaşacağı toplam tutar, başvuru sırasındaki toplam tutarı geçmemek şartıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir. Genel Sekreter, Başarılı Proje Listesi’ni, bu inceleme sonucunda ulaşılacak nihai bütçe tutarları üzerinden Yönetim Kurulu’na sunar.

Yönetim Kurulu, teklif edilen listedeki projelere ilişkin bütçe miktarları üzerinde değişiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez. Ancak değerlendirmenin tarafsızlığı ve tutarlılığını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da TR33 Bölgesi’nin mekânsal ve sektörel önceliklerini dikkate alarak ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, teklif edilen listeden proje çıkarabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, aynı proje veya faaliyet için bir defaya mahsus olmak üzere ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, listedeki projelerle ilgili olarak genel teknik değerlendirme bakımından tereddüt duyduğu durumlarda Değerlendirme Komitesi’nden, bütçe miktarları üzerinde tereddüt duyduğu durumlarda ise Genel Sekreter’den yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilir.

Yönetim Kurulu tarafından “Nihai Destek Listesi”nin oluşturulması sırasında proje veya faaliyetler hakkında yapılan bu son değerlendirmeler dikkate alınır.

 1. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
 2. Başvuru Sahibi’nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nın faaliyet alanına girmeyen veya uygun Başvuru Sahibi tarafından sunulmayan projeler desteklenmeye hak kazanamayacaktır.
 3. 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 2. fıkrasına göre, Ajans halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır.
 4. Ajans’a sunulan projenin desteklenmeye hak kazanması durumunda, Yararlanıcı proje uygulama süresi içerisinde proje faaliyetlerinden kâr elde edemez. Böyle bir durum tespit edilirse, kâr tutarı destek miktarından mahsup edilir.
 5. Ajans, bu Program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
 6. Proje başvuruları, Başvuru Sahibi’ni temsil ve ilzama yetkili yönetim organı tarafından veya bu organ tarafından yetkilendirilmiş/görevlendirilmiş kişi(ler) tarafından sunulmalı ve başvuru evrakları yine bu kişi(ler)ce paraflanmalı ve imzalanmalıdır.
 7. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, Proje Ortağı ya da İştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.
 8. 5449 sayılı Kanun’un 19. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen amir hükümler uyarınca Ajans’a katkı payı ödemesi gereken Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları, ödemeleri gereken katkı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olmaları durumunda, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 10. maddesinin 6. bendine istinaden Ajans’tan proje veya faaliyet desteği alamazlar. Bu sebeple, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve  Sanayi Odaları, projelerde Başvuru Sahibi veya Proje Ortağı olarak yer alamazlar.
 9. Bu Program’da birincil tarım faaliyetleri kapsamına giren zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, fidan üretimi, bitkisel üretim, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, alabalık üretimi, canlı hayvan alımı, seracılık vb. konular ve bu faaliyetlere yönelik makine-ekipman alımı kesinlikle desteklenmeyecektir. Sanayi sektörü içerisinde yer alan tarıma dayalı sanayi (tarımsal sanayi, agro sanayi) kapsamındaki projeler, birincil tarım faaliyetlerini içermemek koşulu ile uygun proje sayılabilecektir.     
 10. Başvuru Sahibi ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nın faaliyet alanına uygun olmayan veya uygun Başvuru Sahipleri tarafından sunulmayan projeler kesinlikle reddedilecektir. Örnek: Kâr amacı güden tüzel kişi ile kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş arasındaki bir ortaklıkta, kâr amacı güden tüzel kişinin destek miktarını arttırmak için kendi ana faaliyet alanına giren bir projede Başvuru Sahibi olarak değil de Proje Ortağı olarak yer alması veya böyle bir ortaklıkta, kendi ana faaliyet alanına girmediği halde kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşun Başvuru Sahibi olarak Ajans’a proje sunması

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

Faks: (0274) 271 77 63

alt SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir.

Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans’ın resmi internet sitesinde (http://www.zafer.org.tr) yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibi’ne sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer Başvuru Sahipleri’ne de duyurulacaktır.

Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, Başvuru Sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır

 BPHGMDP Nihai Değerlendirme Sonuçları

20 milyon TL bütçeli “Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden geç teslimlerle birlikte Ajansımıza toplam 365 (259 + 6 geç teslim) proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerden 99 tanesi ön inceleme aşamasında elenmiş; geriye kalan 260 tanesi Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından teknik ve mali açıdan değerlendirilmiştir. 260 projeden 77'si BAŞARILI olmuş; bunlardan 67'si ASİL LİSTE'de10'u YEDEK LİSTE'de yer almıştır. Geriye kalan 183 proje iseBAŞARISIZ olmuştur.


 

 


 BPHGMDP Sözleşmeye Bağlanan Projeler Listesi

Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 17 Haziran 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında projeleri onaylanan asil ve yedek başvuru sahipleri ile sözleşme imzalama süreci tamamlanmıştır.

Asil listedeki 7 başarılı proje sahibi destek hakkından feragat etmiş olup bunun yerine yedek listeden 7 başarılı proje ile sözleşme imzalanmıştır. Sonuç olarak toplamda yine 67 proje destek almıştır. Bu projelere sağlanacak destek miktarı 19.797.821 TL, eş finansman miktarı ise 16.759.259 TL olup söz konusu Program kapsamında Bölgemizde yapılacak yatırımın toplam tutarı 36.557.080 TL’dir. Sözleşmeye bağlanan 67 projenin 19 tanesi Afyonkarahisar, 13 tanesi Kütahya, 19 tanesi Manisa ve 16 tanesi Uşak’tandır.