X
GO
Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (2018 GEKOP)
alt

Adı

Gelişen KOBİ Mali Destek Programı

Kısaltması

GEKOP

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı

İlan Tarihi

27/12/2017

Referans Numarası

TR33/18/GEKOP

Amaç

TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması

Öncelikler

A.İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik olarak;

A-1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
A-2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması
A-3) bilgi ve teknoloji transferinin yapılması

B.İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak;

B-1) pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi
B-2) ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonunun sağlanması

Desteklenecek Sektörler

İlgili alt bölgede desteklenecek olan sektörler ile her bir alt bölgedeki ilçeler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

TEKNOLOJİ DÜZEYİ

NACE

KODU

SEKTÖR

(NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2015)

ALT BÖLGE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Düşük Teknoloji C10 Gıda ürünlerinin imalatı ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
C11 İçeceklerin imalatı - - - - ? ? ? ? - ?
C12 Tütün ürünleri imalatı - - - - - - - - - -
C13 Tekstil ürünlerinin imalatı ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
C14 Giyim ürünlerinin imalatı - - ? - ? - ? ? ? ?
C15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı - - - - - ? - ? ? -
C16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ? - - ? ? - ? - - ?
C17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı - - - - - - - - - -
C18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması - - - - - - - - - -
C31 Mobilya imalatı - ? - ? ? - - ? - ?
C32 Diğer imalatlar - - - - - - - - - -
Orta-Düşük Teknoloji C19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı - - - - - - - - - -
C22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ? ? - ? - ? ? - ? ?
C23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
C24 Ana metal sanayii ? - - ? ? ? - ? ? ?
C25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) ? ? - ? ? ? ? ? ? ?
C33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı - - - - - - - - - -
Orta-Yüksek Teknoloji C20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ? - ? ? ? ? ? - ? -
C27 Elektrikli teçhizat imalatı ? - - ? - ? ? - ? -
C28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
C29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ? - ? ? - ? ? - ? -
C30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı ? - ? ? - ? ? - ? -
Yüksek Teknoloji C21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ? - - ? - ? - - ? -
C26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ? - ? ? ? ? ? - ? -

? DESTEKLENECEK SEKTÖR   |   - DESTEKLENMEYECEK SEKTÖR

TR33 BÖLGESİ İLÇELERİN BULUNDUĞU ALT BÖLGE
1 Afyonkarahisar Merkez, Bayat, Emirdağ, İscehisar 6 Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre
2 Bolvadin, Çay, Çobanlar, Sultandağı 7 Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma
3 Başmakçı, Dazkırı, Dinar, Evciler, Kızılören, Sandıklı, Şuhut 8 Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Selendi
4 Kütahya Merkez, Tavşanlı 9 Uşak Merkez, Gediz, Karahallı
5 Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Hisarcık, İhsaniye, Pazarlar, Simav, Şaphane 10 Banaz, Eşme, Hocalar, Sinanpaşa, Sivaslı, Ulubey

Katma Değer Unsurları

İlgili olduğu sektörden ve öncelikten bağımsız olarak uygulama süresi içerisinde aşağıda belirtilen katma değer oluşturacak unsurlardan bir veya birkaçını içeren projeler değerlendirmede avantajlı olacaklardır. Ancak, katma değer içeren unsurların hepsini içeriyor olsa dahi, bu Program kapsamında desteklenmeyecek konulardan birine yönelik hazırlanan, ilgili alt bölgede desteklenmesi öngörülen sektörlerden biri kapsamında olmayan ya da Program’ın amacı veya herhangi bir önceliği ile ilişkili olmayan projeler desteklenmeyecektir.

a) Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması 
b) Kayıtlı istihdamın fırsat ve cinsiyet eşitliği gözetilerek artırılması
d) İşletmeler arasında ortaklık kültürünün ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 15.000.000 (on beş milyon) TL'dir.

Destek Miktarı

Başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre azami, asgari ve optimum destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanmalıdır.

Destek Limitleri MİKRO İŞLETME KÜÇÜK İŞLETME ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME
Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum Asgari Azami Optimum
Destek Oranı (%) 25 50 50 25 50 50 25 50 50
Destek Miktarı (TL) 40.000 400.000 400.000 60.000 600.000 600.000 80.000 800.000 800.000
Eş Finansman (TL) 40.000 1.200.000 400.000 60.000 1.800.000 600.000 80.000 2.400.000 800.000
Proje Bütçesi (TL) 80.000 1.600.000 800.000 120.000 2.400.000 1.600.000 160.000 3.200.000 1.600.000

Optimum destek limitleri kullanılarak başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre azami destek oranı ve azami destek miktarından aynı anda faydalanacak şekilde proje bütçesi oluşturabilir. Optimum değerler sadece bilgi amaçlı belirtilmiş olup başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfı için geçerli olan asgari ve azami limitler dâhilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

Program kapsamında sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. KOBİ türlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

  • Mikro işletme: 10 (on) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1.000.000 (bir milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
  • Küçük işletme: 50 (elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 (sekiz milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
  • Orta büyüklükteki işletme: 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

  1. Başvuru sahibinin KOBİ statüsünde olması (Başvuru sahibinin, KOBİ Bilgi Beyannamesi’ni doldurmak suretiyle ilgili mevzuat hükümlerine göre KOBİ statüsünde olduğunu beyan etmesi ve bulunduğu KOBİ türü ile sınıfını göstermesi gerekmektedir. 14 no’lu dipnotta belirtilen Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden bu Program kapsamında KOBİ olma durumu, türü ve sınıfı için sadece 2017 yılı (2017 yılına ilişkin veriler onaysızsa 2016 yılı) verileri esas alınacaktır. Başvuru sahibi ve varsa ortak(lar)ı KOBİ olma durumları ile bulunduğu KOBİ sınıfını aşağıdaki bağlantıda yer alan “KOBİ MİYİM?” testini kullanarak kontrol edebilirler.
    http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim/0/kobimiyim-testi  
  2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin ilişkili olduğu sektöre ait KAYS’ta belirtilen NACE kodunun başvuru sahibinin oda kayıt belgesi, vergi levhası, kapasite raporu vb. resmi kayıtlarında açıkça yazması gerekmektedir.)
  3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
  4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Program kapsamında 2 (iki) temel başvuru süreci yer almakta olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Süreç Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı 18.03.2018 | 23:59
Taahhütnamenin E-İmzası / Teslimi
23.03.2018 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

GEKOP Başvuru Rehberi 

Not: Dosyayı açmakta sorun yaşanlar bu linkteki winrar son sürümünü bilgisayarlarına indirip kurmalıdırlar (eski sürümü kaldırınız)

Başvuru rehberinin 43. sayfasında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır:

İlk Durum

2) Aşağıdaki durumda olanlar bu Program’a başvuru sahibi ya da ortak olarak başvuramazlar

a. Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı (2016 YKMDP) kapsamında Ajans’tan destek almış (fesih olanlar dâhil sözleşme imzalamış) Yararlanıcılar

Değişiklik

2) Aşağıdaki durumda olanlar bu Program’a başvuru sahibi ya da ortak olarak başvuramazlar

a. Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı (2016 YKMDP) kapsamında Ajans’tan destek almış (23.03.2017 tarihinden önce fesih olanlar hariç sözleşme imzalamış) Yararlanıcılar

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru rehberinin 52. ve 53. sayfalarında açıklandığı şekilde Ajans'a sunulmalıdır.

Başvuru aşamasında matbu belge teslimi yapılmayacaktır.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Toplantılar ücretsiz olup mali destek programlarına proje sunmayı öngören herkesin katılımına açıktır. Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI TAKVİMİNİ .PDF OLARAK İNDİR

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63


S1. Halihazırda bir aile şirketinde hissemiz bulunduğu halde kurumsallaşmak adına başka bir şirket kurduk ve bu yeni kurduğumuz şirket YKMDP kapsamında destek almıştır. Ancak hibe desteğini aldıktan sonra aile şirketindeki tüm hisseleri satın aldık ve şu an itibariyle aralarında organik bir bağ bulunmayan KOBİ statüsünde iki işletmenin ortağı da aynı kişiler olarak gözüküyor. YKMDP’de destek alan şirketimiz adına değil de hisselerini satın aldığımız diğer şirket için GEKOP kapsamında başvuruda bulunabilir miyiz?

C1. Evet. İki şirket ayrı tüzel kişilik olduğundan dolayı başvuruya engel bir durum gözükmemektedir. Ancak burada alınacak makine ve ekipmanlardan veya proje kapsamında diğer temin edilecek unsurlardan daha önce destek alan firmanın doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmamış olması gerekmektedir. Proje başarılı olursa uygulama aşamasında bu hususa dikkat edilmesi gerekecektir.


S2. KOBİ statüsünde bir işletmeyiz. GEKOP kapsamında GES veya RES kurabilir miyiz?

C2. Hayır. Yatırım yerinin mevcut yenilenebilir enerji potansiyeli dikkate alınarak yeşil (yenilenebilir) enerji kullanımının yaygınlaştırılması ÇEDEP’in alt önceliklerinden olup GES veya RES kurulması gibi proje konularının kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan sunulması gerekmektedir. Ancak RES için kanat ya da GES için güneş paneli üretimine yönelik proje sunulabilir. 


S3. Sunacağımız proje “C10 Gıda ürünlerinin imalatı” sektörüne yöneliktir. Ancak, mevcut durumda faaliyet gösterdiğimiz sektör GEKOP Başvuru Rehberi’nin 26. sayfasındaki tabloda yer almamaktadır. C10 NACE kodunu faaliyet alanımıza ekletmemiz yahut C10 NACE kodunda faaliyet gösteren yeni bir şirket kurmamız halinde proje başvurusu yapabilir miyiz?

C3. Evet. C10 NACE kodu faaliyet belgesine eklenirse veya C10 NACE kodunda faaliyet gösteren yeni bir şirket kurulması durumunda GEKOP kapsamında desteklenmesi uygun sektörlerden birine proje sunulmasında bir engel yoktur. Ancak bu durum projenin GEKOP kapsamında destek alacağı anlamına gelmemektedir. Projenin hangi şartları sağladığında destek alacağı ile ilgili tüm bilgileri detaylı olarak GEKOP Başvuru Rehberi’nin “2.3.2 Teknik ve Mali Değerlendirme” başlığı altında (Sayfa: 58-59) bulabilirsiniz. Ayrıca GEKOP başvuru rehberinde belirtildiği gibi başvuru sahibinin faaliyet alanı desteklenecek NACE kodlarından biri kapsamında olsa dahi 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Ek-4: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları gereğince teşvik edilmeyecek alt sektörler veya konular GEKOP kapsamında desteklenmeyecektir.


S4. GEKOP’a sunacağımız proje kapsamında harcamayı öngördüğümüz patent başvuru ve dosya masraflarını proje bütçesinden karşılayabilir miyiz?

C4. Program Başvuru Rehberlerinde Uygun Olan Maliyetler ve Uygun Olmayan Maliyetler açıklanmıştır. Örneğin; taşıt alımı, forklift alımı, 2. el ekipman alımı vs gibi harcamalar uygun olmayan maliyet kapsamındadır, bunların haricinde yazacağınız bütçe kalemleri projenizin değerlendirme aşamasında değerlendiriciler tarafından projenizin içeriğiyle ve faaliyetleriyle birlikte değerlendirilecek olup şu aşamada kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır.


S5. GEKOP Başvuru Rehberi 26. sayfada alt bölge bazında desteklenecek sektörlere ilişkin NACE kodlarıyla hazırlanmış bir tablo bulunmaktadır ancak işletmemizin NACE kodunu bilmediğimizden gerekli kontrolleri nasıl yapabileceğimize ilişkin bilgi talep ediyoruz.

C5. Vergi Kayıt Belgesinden ya da bağlı olunan odadan temin edebilecek Faaliyet Belgesinden veya Kapasite Raporundan işletmenin NACE kodu öğrenilebilir.


S6. Ajans internet sitesinden Başvuru Rehberi ve Ekleri’ni indirdim. “Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu” Excel sayfası çalışırken hata uyarısı veriyor. Ne yapmam gerekiyor?

C6. Excel sayfası açıldıktan sonra sırasıyla Dosya menüsü / Seçenekler / Formüller tıklanıp, sonrasında açılan sayfada “Yinelemeli Hesaplamayı Etkinleştir” işlemine onay verilmesi (üzerine tıklanması yeterli olacaktır) ve son olarak “En Fazla Yineleme” kısmına “1.000” yazılmasıyla dosya üzerinde hata uyarısı almadan çalışmanız mümkün olacaktır. S1. Faaliyet Takvimimizde yer almasına rağmen Ajansa ara rapor sunma durumumuzu iptal edebilir miyiz?

C1. Faaliyet takviminizdeki ara rapor sunma zamanı gelmeden Ajansa yazılı bir bildirimde bulunarak ara rapor sunma durumunuzu iptal edebilirsiniz.


S2. Performans göstergeleri proje uygulama sürecinin herhangi bir noktasında revize edilebilir mi?

C2. Yeni mevzuat değişikliğine göre performans göstergelerinin artırılması mümkün iken göstergelerin çıkartılması veya azaltılması mümkün değildir.


S3. Yapılan harcamaları Ajansa sunacağımız raporlara girerken KDV dahil tutarı mı yoksa KDV hariç tutarı mı girmeliyiz?

C3. Kar amacı güden gütmeyen kurum/kuruluş olmanız fark etmeksizin harcamaları KDV dahil olarak girmelisiniz.


S4. Yürüttüğümüz proje için Yeminli Mali Müşavir ile sözleşme imzalamak zorunda mıyız?

C4. Proje Teklif Çağrıları ile Ajansımızdan mali desteğe hak kazanmış yararlanıcıların bütçesinde dış denetim kalemi olmak zorundadır. Yararlanıcı ile Ajans arasında yapılan sözleşme gereği bu dış denetimin bir Yeminli Mali Müşavir tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


S5. Proje kapsamında yapılan ön ödemenin blokesi kalkmadan görünürlük YMM gibi harcamaları nasıl yapabiliriz?

C5. Öncelikle proje uygulama sürecinin başında YMM ile bir sözleşme yapmanız gerekmektedir. YMM’ye olan ödemeniz proje uygulama süresinin sonrasındaki Ajansa nihai rapor sunacağınız süre içerisinde gerçekleşecektir. Görünürlük harcaması için blokenin kalkmasını beklemenize gerek yoktur. Çünkü proje hesabına sizin yatırdığınız tutar değil Ajansın yatırdığı tutar blokelidir.


S6. Proje bütçesi üstü kalemlerin harcamasını proje hesabından mı yapmamız gerekmektedir?

C6. Evet. Proje ile ilgili tüm harcamaların proje hesabından yapılması gerekmektedir.


S7. Ara raporu, faaliyet takviminde belirttiğimiz tarihten önce Ajansa sunabilir miyiz?

C7. Evet, ara rapor tarihini gerçekleştirdiğiniz hakedişlere göre öne çekebilirsiniz.


S8. Mali durumdan dolayı sıkıntı yaşayan firma nihai ödeme aşamasını es geçip, projenin %70-%80 oranında tamamlamayı tercih edebilir mi?

C8. Hayır. Projelerin kısmi tamamlanması söz konusu değildir.


S9. KAYS işlemlerinde e-imza kullanabilir miyiz?

C9. Evet, KAYS’ta e-imza modülünü kullanabilirsiniz.


S10. Projenin tamamına hakim olması kişiler kimlerdir?

C10. Projenin tamamına hakim olması gereken kişi proje koordinatörüdür. Projenin bazı özel alanlarında ise örneğin muhasebe konularında muhasebe yetkilisinin, teknik konularda teknik sorumlunun alanlarına hakim olması beklenmektedir.


S11. Kur farkı Ajans tarafından desteklenmekte midir? Kur farkı uygun maliyet sayılmakta mıdır?

C11. Hayır. Kur farkı uygun maliyet değildir. Kur farkından dolayı sözleşme yapılması mümkün değildir.


S12. Ajansın mali desteği ile temin edeceğimiz makine-ekipman için yeni çıkan mevzuatta düzenlenmiş olan KDV muafiyetinden faydalanabilir miyiz?

C12. Kar amacı güden firmalar için KDV uygun olmayan maliyet olduğu için olası bir KDV muafiyetinden faydalanmak mükerrer destek oluşturmayacaktır. Dolayısıyla evet faydalanabilirsiniz.


S13. Personel istihdamını, faaliyet takvimine göre gerçekleştiremezsek nasıl bir adım atmalıyız?

C13. İl olarak İzleme uzmanını konu özelinde bilgilendirmelisiniz. Daha sonra izleme uzmanınızı önerileriyle beraber koordineli olarak faaliyet takviminizi –gerekirse- revize edebilirsiniz.


S14. Raporu ajansın onayına gönderdikten sonra gönderdiğimiz raporda herhangi bir yanlışlık, hata yaptığımızı anladıysak nasıl bir adım atmalıyız?

C14. İzleme uzmanınızla irtibat sağlamalısınız. Böylece izleme uzmanınız raporunuzu KAYS üzerinden size geri gönderecektir.


S15. Satın almalarımızın tarihlerinin girişini nereye yapmamız gerekiyor?

C15. KAYS’taki satın alma takvimine ve faaliyet takvimine girişini sağlamalısınız.


S16. Proje kapsamında alınan makine-ekipman için başka bir devlet kurumu tarafından desteklenmesi mümkün müdür? Başka bir devlet kurumuna bu konuyla ilgili müracaat yapabilir miyiz?

C16. Aynı makine-ekipman ya da faaliyet için devletin farklı kurumlarından destek almak mükerrer desteğin oluşmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla mevzuat gereği aynı makine-ekipman ya da faaliyet için birden fazla kamu kurumunun desteğinden faydalanamazsınız.


S17. Ön ödeme aşamasında payımıza düşen tutarı, proje hesabına ne zaman yatırmalıyız?

C17. Harcama ve faaliyet takvimine bağlı kalmak şartıyla, bu tutarı proje hesabına yatırma zamanı tamamen size bağlıdır. Buna ek olarak söz konusu tutarı toptan yatırabileceğiniz gibi parça parça şeklinde de proje hesabına yatırabilirsiniz.


S18. Proje kapsamındaki yüklenicilerimize çek verebilir miyiz?

C18. Vadesi proje uygulama süresi içinde olan çekleri kullanabilirsiniz. Ancak bu çeklerin, proje hesabına bağlı olması gerekmektedir.


S19. Bütçe kalemlerinde tasarruf yaptığımız takdirde, tasarruf yaptığımız miktarı diğer kalemlere aktarmamız mümkün müdür?

C19. Evet mümkündür. Bu aktarımın yapılabilmesi için zeyilname gerekmektedir. Bunun için de izleme uzmanınızla irtibat sağlayıp ilgili işlem hakkındaki yol haritasını öğrenebilirsiniz.


S20. Bütçedeki insan kaynakları ile ilgili değişiklik mümkün müdür?

C20. Bu konu, proje özelinde değerlendirilmesi bir gerektiğinden talebinizi, öncelikle izleme uzmanına bildirmeniz gerekmektedir. Daha sonra izleme uzmanı ilgili konuda size yol gösterecektir.


S21. Yüklenicilerimizden almamız gereken adli sicil belgelerini tam olarak kimlerden istememiz gerekiyor?

C21. Adli sicil belgelerini, yükleniciniz bir şahıs şirketi ise şirket ortaklarından, bir sermaye şirketi ise yönetim kurulu üyelerinden almanız gerekmektedir.


S22. Kar amacı gütmeyen bir kurum olarak damga vergisi kesintisi ile ilgili hangi evrakları Ajansa sunmalıyız?

C22. Bu konu ile ilgili, muhasebe işlem fişi, damga vergisi veya muhtasar beyanname ve tutarın proje hesabında çıkışını gösteren dekontu Ajansımıza sunmanız gerekmektedir.


S23. Ekipman fiziksel kontrol listesini, sarf malzeme girişi yapılırken seri numara kısmına, malzemenin seri numarası yoksa nasıl doldurmamız gerekiyor?

C23. Bu kısma, kurumunuzun/firmanızın ürettiği bir takip numarası ile fatura numarasını yazabilirsiniz.


S24. KİK usulü ile satın alma yapan kamu kurumlarından ihale dosyasının tamamının mı gönderilmesi gerekiyor?

C24. Hayır. Tüm dosyayı Ajansa göndermenize gerek yoktur. İzleme uzmanınız bu konuda göndermeniz gereken belgeleri size belirtecektir.


S25. Ekipman fiziksel kontrol listesine hangi alımları eklemeliyiz?

C25. Bu listeye sadece satın alınan makine-ekipmanın kaydedilmesi gerekmektedir. Hizmet ve eğitim alımlarını kaydetmenize gerek yoktur.


S26. Kar amacı gütmeyen kurumlarda, damga vergisi, tevkifat, stopaj gibi kesintilerin ödemesinde Ajansa sunmamız gereken belgeler nelerdir?

C26. Damga vergisi, tevkifat, stopaj tutarlarının proje hesabından ödeme yapacağınız kurum hesabına gönderdiğinizi gösteren dekont ile ilgili ödemenin tahakkuku ve beyannamesini Ajansa sunmanız gerekmektedir.


S27. Ajans tarafından gerçekleştirilecek ön ödemenin ne zaman yapılması planlanıyor?

C27. Öncelikle kurumunuza/firmanıza izleme uzmanınız tarafından, ilk izleme ziyareti yapacaktır. Bu ziyaretten sonra gerekli şartları tamamladıktan sonra Ajansımız, ön ödeme işlemlerini gerçekleştirecektir.


S28. Almayı planladığımız makine-ekipmanın teknik özelliklerini azaltarak daha az bir tutarla satın alma yapabilir miyiz?

C28. Projeniz kabul olduğunda almak istediğiniz makine-ekimpanın teknik şartnamelerini ve buna bağlı olarak proforma faturalı Ajansımıza sunmuştunuz. Dolayısıyla projeniz kabul edilirken bu makine-ekipman da değerlendirildi. Dolayısıyla proje uygulama süresinde, teknik özelliklerin azaltılmasına Ajans olarak geliştirdiğimiz teamül gereği müsaade etmiyoruz.


S29. Projeyi başarıyla sonlandırdıktan sonra makine-ekipmanı rehnedebilir miyiz?

C29. Mevzuat gereği proje kapsamında, temin edilen makine-ekipmanın Ajans tarafından nihai ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 3 yıl içinde Ajans Genel Sekreteri’nin yazılı izni olmaksızın satılması, devredilmesi, rehnedilmesi, TR33 bölgesinin dışına çıkarılması mümkün değildir.


S30. Yapacağımız ihalelere Ajans tarafından katılım sağlanacak mı?

C30. Yararlanıcılarımızın proje kapsamında ihalelere mümkün olduğunca katılım gösteriyoruz. İhalelerde evrakların kontrolü tamamen siz yararlanıcılarımızın sorumluğundadır. Ancak herhangi bir durumda, uzmanlarımız yardım etmekten çekinmemektedirler.


S31. Satın alma yapmayı planladığımız makine-ekipman pazarlık usulü sınırları içinde olmasına rağmen açık ihale usulü ile satın alma yapabilir miyiz?

C31. Evet. Yapabilirsiniz.