X
GO
Odak Sektörler Mali Destek Programı (ODAK)
Adı
Odak Sektörler Mali Destek Programı
Kısaltması
ODAK
Türü
Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı
İlan Tarihi
09/12/2011
Referans Numarası
ZAFER/2011-01/MD-PTC-ODAK
ODAK kapsamında sunulacak projelerin aşağıdaki bütçe kısıtlarını sağlaması gerekmektedir.
 • İnsan Kaynakları bütçesinde sadece yeni istihdam maliyetlendirilebilecektir. (Üniversitenin projeye ortak olması veya proje kapsamında üniversiteden destek alınması durumlarında öğretim görevlileri istisna olabilecektir.)
 • Seyahat bütçesi (yolculuk ve gündelik giderleri dâhil), toplam proje bütçesinin %10,00 (yüzde on)’unu aşamaz.
 • Küçük ölçekli yapım işleri için ayrılan bütçe Ajans’tan talep edilen desteğin %30,00 (yüzde otuz)’unu geçemez.
 • Ekipman ve malzeme bütçesi toplam bütçenin %75,00 (yüzde yetmiş beş)’ini aşamaz.
 • Görünürlük faaliyetleri için ayrılan bütçe Ajans’tan talep edilen desteğin %2,00 (yüzde iki)’sini geçemez.
 • Uygun dolaylı maliyetler (idari maliyetler), uygun doğrudan maliyetlerin %5,00 (yüzde beş)’ini geçemez.

ODAK kapsamında aşağıdaki maliyet kalemleri uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

 1. Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
 2. Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler
 3. Tütün ve tütün mamulleri
 4. %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi
 5. Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler
 6. Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları
 7. Gayrimenkul yatırımları
 8. Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar
 9. Eğitim veya kurslar için bireysel burslar
 10. Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için)
 11. Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse)
 12. Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler
 13. Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan (yatırım teşvik belgesi dahil) finanse edilen projeler
Genel Amaç
TR33 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan işletmelerin, üretim/yönetim/pazarlama/ihracat kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılması; Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya yönelik uygulamalarının desteklenmesi

Öncelikler
Öncelikli Konular
ODAK’ın 3 (üç) adet öncelikli konusu bulunmakta olup bu konular aşağıda yer almaktadır:
 1. Ulusal ve uluslararası standartlarda kalite odaklı üretim/yönetim/hizmet süreçlerinin oluşturulması/geliştirilmesi
 2. Ar-Ge, inovasyon ve bilgi & teknoloji transferine yönelik uygulamaların arttırılarak; katma değer yaratan, enerji verimliliği sağlayan ürünlerin/süreçlerin geliştirilmesi/oluşturulması
 3. Etkili, yenilikçi ve modern pazarlama tekniklerinin kullanılarak pazar geliştirme ve dışa açılımların sağlanması; markalaşmanın desteklenmesi
Öncelikli İşletmeler
ODAK kapsamında öncelikli olarak desteklenecek işletmeler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’lerdir.

Öncelikli Sektörler
ODAK kapsamında öncelikli olarak desteklenecek sektörler aşağıda yer almaktadır:
 1. Gıda Ürünleri ve İçecek Sanayi
 2. Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sanayi
 3. Metal Dışı Maden Sanayi
 4. Makine, Teçhizat ve Metal Eşya Sanayi
Program Bütçesi
ODAK kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 12.200.000 (on iki milyon iki yüz bin) TL’dir.

Asgari ve Azami Destek Miktarları
Proje başına verilecek asgari destek miktarı 50.000 (elli bin) TL, azami destek miktarı ise 400.000 (dört yüz bin) TL’dir.

Destek Oranı
Destek miktarından bağımsız olarak, her bir proje için azami destek oranı, proje toplam uygun bütçesinin %50 (yüzde elli)’si olup bu oran hiçbir suretle arttırılamaz.
Başvuru Sahibi'nin Uygunluğu
ODAK’a kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir.

Bunlara ek olarak Başvuru Sahibi'nin aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekmektedir.

 • Başvuru Sahibi’nin proje başvuru tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması (Bu şart, başka bir ilde başvuru tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş merkezi olan Başvuru Sahibi’nin TR33 Bölgesi’nde açacağı ve başvuru tarihi itibarıyla tescil edilmiş olan yasal bir şubede aranmayacaktır.)
 • Proje kapsamında sunulan faaliyetlerin Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
 • Başvuru Sahibi’nin merkezinin veya yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 • Başvuru Sahibi’nin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi
Proje Ortak(lar)ı'nın Uygunluğu
Başvuru Sahibi tek başına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilir. ODAK kapsamında projede ortak olarak yer alabilecek kurum/kuruluş/işletme/kişiler aşağıda yer almaktadır:
 • Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler
 • Üniversiteler

Üniversitelerin ortak olabilecekleri proje bakımından bir sınırlama bulunmaması sebebiyle, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları üniversite tüzel kişiliğinden ayrı olarak ortaklık kuramayacaklardır.

Proje Ortak(lar)ı, projenin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve Proje Ortak(lar)ı’nın yaptıkları masraflar Yararlanıcı’nın yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir.

Proje Ortak(lar)ı için “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri hariç olmak üzere Başvuru Sahibi’nin uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

ODAK kapsamındaki projelerin azami uygulama süresi 9 (dokuz) ay olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aşağıda bazı ÖRNEK proje konuları aşağıda listelenmiştir. Buradaki konular örnek teşkil etmekte olup Program’ın genel amacı ile uyumlu olması şartıyla farklı konularda da proje başvurusunda bulunulabilir.

Öncelik 1 “Ulusal ve uluslararası standartlarda kalite odaklı üretim/yönetim/hizmet süreçlerinin oluşturulması/geliştirilmesi” için örnek proje konuları:

 1. ISO 9001, 14001, 22000, ISO TS 16949, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb. sertifikaların teminine yönelik projeler
 2. Profesyonel insan kaynakları planlamasının oluşturulması, yönetim bilgi sistemlerinin kurulması vb. kurumsal kaynak planlamasına yönelik projeler
 3. Üretim hattının modernizasyonuna yönelik ekipman alımı ve süreç geliştirme projeleri
 4. Üretim hattında kapasiteyi ve verimi arttırmaya yönelik projeler
 5. Yeni ve modern üretim hatlarının (robüst tasarım, on-line ve off-line kontrol vb. içeren) kurulmasına yönelik projeler
 6. Üretim ve yönetimde otomasyona yönelik faaliyetlerin uygulanmasına yönelik projeler
 7. Gıda güvenliğinin geliştirilmesine yönelik projeler
 8. Ürün analiz laboratuvar(lar)ı kurulması veya altyapılarının güçlendirilmesine yönelik projeler
 9. İzlenebilirlik sistemlerinin (etiketleme, akıllı ambalajlama vb.) kurulmasına yönelik projeler
 10. Hizmet sunumunda veya müşteri ilişkilerinde kalitenin arttırılmasına yönelik projeler
 11. İnsan kaynaklarının üretim, yönetim, pazarlama alanlarında bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik projeler

Öncelik 2 “Ar-Ge, inovasyon ve bilgi & teknoloji transferine yönelik uygulamaların arttırılarak; katma değer yaratan, enerji verimliliği sağlayan ürünlerin/süreçlerin geliştirilmesi/oluşturulması” için örnek proje konuları:

 1. Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek tasarım/prototip geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon projeleri
 2. Teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik projeler
 3. Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik süreç iyileştirme ve strateji geliştirme/uygulama projeleri
 4. Yenilenebilir enerjinin sanayide kullanımına yönelik projeler
 5. Çevreye duyarlı üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 6. Fikri ve mülkiyet haklarının (patent, endüstriyel tasarım, v.b.) korunmasına yönelik projeler
 7. İleri teknoloji/nanoteknoloji seramik ve tekstil ürünlerine yönelik projeler
 8. Madencilik faaliyetlerinden yüksek katma değerler yaratan ürünlerin üretilmesine veya uç ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler
 9. Ürün atıklarının geri dönüşümlerini sağlamaya veya atıkların değerlendirilmesine yönelik projeler
 10. Üniversitelerdeki araştırmacı insan gücü ve Ar-Ge altyapısının işletmeler tarafından kullanılmasına yönelik işbirliği, strateji oluşturma ve uygulama projeleri
 

Öncelik 3 “Etkili, yenilikçi ve modern pazarlama tekniklerinin kullanılarak pazar geliştirme ve dışa açılımların sağlanması; markalaşmanın desteklenmesi” için örnek proje konuları:

 1. TR33 Bölgesi’nin rekabetçi olduğu sektörlerde ulusal ve uluslararası alanlarda tanınırlığın arttırılmasına ve markalaşmaya yönelik strateji geliştirme ve uygulama (tanıtım, reklam, modern pazarlama teknikleri, showroom oluşturma, marka tescili vb.) projeleri
 2. Müşteri ilişkilerinin ve pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde sağlanmasına/yürütülmesine yönelik projeler
 3. Yeni/alternatif pazarlama stratejilerinin veya tekniklerinin uygulanmasına yönelik projeler
 4. Markalaşmaya yönelik projeler
 5. Marka değerinin ve markaya olan güvenin arttırılmasına yönelik projeler
 6. Ürün ihracatı amaçlı yeni pazarlara açılmaya yönelik projeler
 7. Bütünleşik pazarlama uygulamalarına yönelik projeler

ODAK, 09.12.2011 – 10.02.2012 tarihleri arasında açık olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 10.02.2012 (saat 17:00)

Başvuruların Alınmaya Başlanacağı Tarih: 26.12.2011 (saat 10:00)

DİKKAT: Son başvuru zamanından sonra gelen başvurular ile posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, son başvuru tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibi’nin sorumluluğundadır.

DÜZELTMELER

12.01.2012 tarihinden önce indirilmiş başvuru dosyası için yukarıdaki linkte yer alan düzeltilmiş EK-A Başvuru Formu’nu kullanınız veya düzeltmeleri  (Madde 15 ve Madde 16) önceki EK-A Başvuru Formu’na ekleyiniz. Eğer başvuru dosyasını bu tarihten sonra indirdiyseniz değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

Düzeltme No: 1
Düzeltme Tarihi: 12.01.2012
Düzeltme Gerekçesi: Başvuru Rehberi’nde belirtildiği halde, EK-A Başvuru Formu’na sehven yazılmayan 2 kriterin kontrol listesine eklenmesi 
Düzeltmeler
1) EK-A Başvuru Formu Bölüm-6 Kontrol Listesi’ne Madde 14’ten sonra gelmek üzere aşağıdaki 2 madde eklenmiştir:

Madde 15: Ekipman ve Malzeme giderleri uygun toplam bütçenin %75 (yüzde yetmiş beş)’ini aşmamaktadır.
Madde 16: Küçük ölçekli yapım işleri giderleri Ajans tarafından sağlanacak mali desteğin %30 (yüzde otuz)’unu aşmamaktadır.

Toplam kriter sayısı 32’ye çıkmıştır.

 Düzeltme 1 (12.01.2012): EK-A Başvuru Formu

Potansiyel Başvuru Sahipleri’nin; proje başvurularını matbu olarak Ajans’a sunmadan önce Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Veri Giriş Formu’nu doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur.

Başvuru Sahibi’ne e-posta ile gönderilecek olan bu formun matbu nüshası EK-A Başvuru Formu’na eklenmeli ve bu formda yer alan bilgiler EK-A Başvuru Formu’nda yer alan ilgili kısma girilmelidir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu (2011PTC02-XXXXX) üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Başvuru Veri Giriş Formu, başvuru evrakları tam olarak hazırlandıktan ve matbu evraklar Ajans’a sunulmadan önce doldurulmalıdır.

9 Aralık 2011 tarihinde Uşak ilinde gerçekleştirilecek Açılış toplantısı ile birlikte bilgilendirme toplantıları süreci başlamış olacaktır. Bilgilendirme toplantılarında ODAK'ın genel amacı, öncelikleri, bütçesi ile hibe miktarları, proje sunacaklarda aranan şartlar, uygun proje konuları vb. hususlar açıklanacaktır.

Mevzuat gereği bilgilendirme toplantılarının kısa bir süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. TR33 Bölgesi'nin büyüklüğü ve ilçe sayısının fazlalığı düşünüldüğünde bu sürede tüm ilçelerde bilgilendirme toplantısı yapılması ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmeyecek olan paydaşlarımız kendilerine en yakın ilçedeki veya il merkezindeki toplantıya katılabilirler.

İL
İLÇE
TARİH
SAAT
YER
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
12.12.2011
13.30-15.30
Afyon Ticaret Borsası
DİNAR
12.12.2011
13.30-15.30
Meslek Yüksek Okulu
BOLVADİN
12.12.2011
13.30-15.30
Öğretmenevi
ŞUHUT
13.12.2011
13.30-15.30
Belediye Konferans Salonu
SANDIKLI
14.12.2011
13.30-15.30
Halk Eğitim Merkezi
İSCEHİSAR
15.12.2011
13.30-15.30
Öğretmenevi
KÜTAHYA
MERKEZ
13.12.2011
13.30-15.30
Ticaret ve Sanayi Odası
TAVŞANLI
13.12.2011
13.30-15.30
Öğretmenevi
GEDİZ
14.12.2011
13.30-15.30
Halk Eğitim Merkezi
SİMAV
14.12.2011
13.30-15.30
Belediye Meclis Toplantı Salonu
EMET
15.12.2011
13.30-15.30
Meslek Yüksek Okulu
ALTINTAŞ
16.12.2011
13.30-15.30
Meslek Yüksek Okulu
MANİSA
MERKEZ
14.12.2011
13.30-15.30
Celal Bayar Ünv. Süleyman Demirel Konf. Sal.
KIRKAĞAÇ
14.12.2011
13.30-15.30
Yasemin Düğün Salonu
SARIGÖL
14.12.2011
13.30-15.30
Anadolu İmam Hatip Lisesi
GÖRDES
15.12.2011
13.30-15.30
Belediye Kültür Sarayı
SELENDİ
15.12.2011
13.30-15.30
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Toplantı Salonu
SALİHLİ
16.12.2011
13.30-15.30
Salihli Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu
UŞAK
MERKEZ (AÇILIŞ)
09.12.2011
14:00-17:00
Atatürk Kültür Merkezi
BANAZ
13.12.2011
13.30-15.30
Belediye Kültür Sarayı
SİVASLI
13.12.2011
13.30-15.30
Halk Eğitim Merkezi

SÜKAP kapsamında gerçekleştirilecek eğitim toplantılarının takvimi ve içeriği aşağıda yer almaktadır. Kayıt yaptırmış fakat ilçesinde toplantı düzenlenmeyecek paydaşlarımız istediği yerdeki toplantıya katılım sağlayabilirler. Hiç kayıt yapmamış paydaşlarımız ise önceden bilgi vermek şartıyla kendilerine en yakın yerdeki toplantıya katılım sağlayabilirler.

Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)
Eğitim Toplantıları Takvimi
İL
İLÇE
YER
TARİH
Afyonkarahisar
Merkez
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 10 03200 Merkez/Afyonkarahisar
2 Ocak 2012
Kütahya
Merkez
Kütahya Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Hayme Ana Cad. Metem Tesisleri, Kat:3, Merkez/Kütahya
2 Ocak 2012
Gediz
Gediz Halk Eğitim Merkezi
Mükerrem Sarol Cad. No: 6, Gediz/Kütahya
4 Ocak 2012
Tavşanlı
Tavşanlı Öğretmenevi
Sağlık Cad. No:23, Tavşanlı/Kütahya
5 Ocak 2012
Uşak
Merkez
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
İslice Mahallesi 2. Gümüş Sokak No:11 Merkez/ Uşak
2 Ocak 2012
Manisa
Merkez
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
Gaziosmanpaşa Cad. No:25, Merkez/Manisa
2 Ocak 2012

 

Eğitim Toplantıları İçeriği
SAAT
KONU
10:00-10:30
Program Tanıtımı ve Başvuru Süreci
10:30-11:15
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
11:15-11:30
Çay – Kahve Arası
11:30-12:30
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Devam)
12:30-13:30
Öğle Arası
13:30-15:00
Başvuru Evrakları (EK-A, EK-C, EK-D, EK-E)
15:00-15:15
Çay-Kahve Arası
15:15-16:00
Başvuru Evrakları (EK-B)
16:00-16:15
Çay-Kahve Arası
16:15-17:00
Projelerin Değerlendirilmesi, Sözleşme ve İzleme Değerlendirme Faaliyetleri
17:00-17:30
Soru & Cevap ve Eğitim Değerlendirmesi

alt
EĞİTİM TOPLANTILARI KATILIMCI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvurular, kapalı zarf/kutu içinde elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmek suretiyle Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine yapılabilir.

GENEL SEKRETERLİK

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, METEM Tesisleri, Kat:4,

43020 Merkez/KÜTAHYA

AFYONKARAHİSAR YATIRIM DESTEK OFİSİ

Dumlupınar Mahallesi, 2. Cadde, No:10, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, İş Hanı Kat:4, 03100 Merkez/AFYONKARAHİSAR

MANİSA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Nişancıpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı, İl Genel Meclisi Binası, No:30,

45000 Merkez/MANİSA

UŞAK YATIRIM DESTEK OFİSİ

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi,

64100 Merkez/UŞAK

Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Başvuru zarfının veya kutusunun üstüne aşağıda yer alan bilgiler yazılmalıdır:

Başvuru Kodu:………………………………………

Başvuru Sahibi’nin Adı:………………………………………

İrtibat Kişisinin Adı:………………………………………

İrtibat Kişisinin Tel No’su:………………………………………

İrtibat Kişisinin e-posta Adresi:………………………………………

Program’ın Adı:Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)

Program’ın Referans Numarası:ZAFER/2011-02/MD-PTC-SÜKAP

Başvurular (EK-A Başvuru Formu, EK-B Bütçe [EK-B1 Faaliyet Bütçesi, EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları ve EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi], EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri, Ek-E Fizibilite Raporu ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olacak şekilde 3 (üç) ayrı klasör içerisinde ve klasörler kapalı bir kutu veya zarf içerisine yerleştirilmiş şekilde Ajans’a teslim edilmelidir.

Asıl belgeler KIRMIZI renkli; suretler ise MAVİ renkli klasörlere yerleştirilmelidir.

Başvuru evrakları klasörlere ayrı ayrı dosyalanmış şekilde değil, delgeç ile delinip takılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Her bir ek ve destekleyici belge arasına ayraç yerleştirilmelidir.

Ayrıca, EK-A Başvuru Formu, EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri ve EK-E İş Planı “Word (.doc, .docx)”, EK-B Bütçe [EK-B1 Faaliyet Bütçesi, EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları ve EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi] “Excel (.xls, .xlsx)” ve mümkünse destekleyici belgeler “Adobe (.pdf)” formatında elektronik ortamda (1 adet CD/DVD) KIRMIZI renkli dosya içerisinde yer almalıdır. Elektronik format, matbu belgelerle tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır.

Başvuru Sahipleri, başvurularının eksiksiz bir şekilde hazırlandığını EK-A Başvuru Formu’nda yer alan kontrol listesini doldurmak suretiyle kontrol etmelidirler.

Ajans tarafından talep edilen belgeler aşağıda sırada klasörlere yerleştirilmelidir:

 1. Ek-A Başvuru Formu
 2. Ek-B Bütçe
  1. EK-B1 Faaliyet Bütçesi
  2. EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları
  3. EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
 3. EK-C Mantıksal Çerçeve
 4. EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri
 5. EK-E Fizibilite Raporu
 6. Destekleyici Belgeler

Evrakları tam olmayan başvurular reddedilebilir.

Ajans’a sunulan projeler Ön İnceleme ile Teknik ve Mali Değerlendirme olmak üzere toplam 2 (iki) aşamada değerlendirilir.

Ön inceleme aşamasında, projeler idari ve uygunluk kriterleri yönünden incelenir. Teknik ve Mali Değerlendirme aşamasında ise her bir proje en az 2 (iki) Bağımsız Değerlendirici tarafından Proje Değerlendirme Rehberi’ndeki kriterler doğrultusunda puanlanır. Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan bu puanlama sonrası Değerlendirme Komitesi projeleri tekrardan inceler. Komite, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan puanlamayı uygun bulabileceği gibi, değerlendirmesinin yetersiz/eksik olduğunu tespit ettiği projeleri yeniden değerlendirme kararı alabilir. Böyle bir durumda söz konusu proje, Değerlendirme Komitesi’nin 2 (iki) ayrı üyesi tarafından yeniden değerlendirilir.

Ön İnceleme
Yalnızca zamanında teslim edilen proje başvuruları ön incelemeye alınır ve sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına geçer. Ön inceleme, EK-A Başvuru Formu Bölüm 6’da yer alan Kontrol Listesi üzerinden gerçekleştirilir. Kontrol Listesi’nde yer alan bir kriterin yerine getirilmemiş olması veya sunulan belgelerde eksiklik/hata tespit edilmesi durumunda proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmez. Ek-A Başvuru, EK-B Bütçe, EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri ve EK-E Fizibilite Raporu haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan Başvuru Sahibi’nden söz konusu belgeleri azami 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanması talep edilebilir.

Teknik ve Mali Değerlendirme
Projeler, Değerlendirme Tablosu’ndaki kriterlere göre 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır:
 1. Başvuranın Mali ve Yönetim Kapasitesi
 2. Proje Konusunun ODAK’ın Amaç ve Öncelikleri İle İlgililiği
 3. Önerilen Metodolojinin Kalitesi ve Geçerliliği
 4. Projenin Destek Sonrası Sürdürülebilirliği
 5. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği

Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir: 1 = çok zayıf; 2 = zayıf; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi.

Değerlendirme Tablosu’ndaki 2. İlgililik Bölümü’nün 3. Maddesi aşağıdaki şekilde puanlanacaktır:

 1. Her iki kriter (öncelikli işletme ve öncelikli sektör) de sağlanıyorsa, 10 puan
 2. İki kriterden herhangi biri sağlanmıyorsa, 1 puan

DEĞERLENDİRME TABLOSU

No

Bölüm

Puan

1

Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi

20

1.1

Başvuru Sahibi ve varsa Proje Ortak(lar)ı proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?

5

1.2

Başvuru Sahibi ve varsa Proje Ortak(lar)ı yeterli teknik uzmanlığa sahip mi?

5

1.3

Başvuru Sahibi ve varsa Proje Ortak(lar)ı yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?

5

1.4

Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?

5

2

İlgililik

25

2.1

Proje ODAK’ın genel amacı ile uyumlu mu; bu uyum açık ve net bir şekilde gösterilebilmiş mi?

5

2.2

Proje ODAK’ın öncelikli konuları ile uyumlu mu; bu uyum açık ve net bir şekilde gösterilebilmiş mi?

5

2.3

Başvuru Sahibi öncelikli bir işletme mi? Proje, öncelikli sektörlerden birine yönelik mi?

10

2.4

Proje TR33 Bölgesi’nin ihtiyaç ve sorunları ile ilgili mi? Projede ilgili taraflar (hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar) açıkça tanımlanmış mı?

5

3

Yöntem

30

3.1

Proje kapsamında önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu?

5

3.2

Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?

5

3.3

Proje kapsamında ortaklık kurulmuş mu? Proje Ortak(lar)ı’nın projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi?

5

3.4

Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?

5

3.5

Projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu?

5

3.6

Projede Ajans’ın ve Kalkınma Bakanlığı’nın görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi?

5

4

Sürdürülebilirlik

15

4.1

Projenin hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu?

5

4.2

Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte mi?

5

4.3

Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?

5

5

Bütçe ve Maliyet Etkinliği

10

5.1

Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?

5

5.2

Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi?

5

TOPLAM PUAN

100

Bir projenin başarılı olarak sayılabilmesi için aşağıda yer alan tüm koşulları sağlaması gerekmektedir:

 1. Tüm değerlendirme kriterleri bakımından toplam 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan alması
 2. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi kriterleri bakımından 20 (yirmi) puan üzerinden 10 (on) puan ve üzeri alması
 3. İlgililik kriterleri bakımından 25 (yirmi beş) puan üzerinden 15 (on beş) puan ve üzeri alması

Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda, başarılı bulunan nihai proje başvurularından “Başarılı Proje Listesi” oluşturulur.

Başarılı proje listesi Genel Sekreter tarafından, kendi görüşü de eklenmek suretiyle, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Genel Sekreter görüş oluştururken, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, Ajans uzmanlarını görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Söz konusu ziyaretlerde değerlendirme sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek fiil ve beyanlardan kaçınılır.

Genel Sekreter Başarılı Proje Listesi’ni Yönetim Kurulu’na sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir.

Söz konusu inceleme sırasında Bağımsız Değerlendiriciler’in ve Değerlendirme Komitesi’nin de görüşleri dikkate alınır. Bu inceleme sonucunda, proje başvurusunda yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir. 
Proje başvurusunda düşük gösterilmiş bütçe tutarlarının tespiti halinde ise inceleme sonucunda proje bütçesinin ulaşacağı toplam tutar, başvuru sırasındaki toplam tutarı geçmemek şartıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir. Genel Sekreter, Başarılı Proje Listesi’ni, bu inceleme sonucunda ulaşılacak nihai bütçe tutarları üzerinden Yönetim Kurulu’na sunar.

Yönetim Kurulu, teklif edilen listedeki projelere ilişkin bütçe miktarları üzerinde değişiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez. Ancak değerlendirmenin tarafsızlığı ve tutarlılığını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da TR33 Bölgesi’nin mekânsal ve sektörel önceliklerini dikkate alarak ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, teklif edilen listeden proje çıkarabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, aynı proje veya faaliyet için bir defaya mahsus olmak üzere ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, listedeki projelerle ilgili olarak genel teknik değerlendirme bakımından tereddüt duyduğu durumlarda Değerlendirme Komitesi’nden, bütçe miktarları üzerinde tereddüt duyduğu durumlarda ise Genel Sekreter’den yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilir.

Yönetim Kurulu tarafından “Nihai Destek Listesi”nin oluşturulması sırasında proje veya faaliyetler hakkında yapılan bu son değerlendirmeler dikkate alınır.

 1. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
 2. Başvuru Sahibi’nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nın faaliyet alanına girmeyen veya uygun Başvuru Sahibi tarafından sunulmayan projeler desteklenmeye hak kazanamayacaktır.
 3. 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 2. fıkrasına göre, Ajans halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır.
 4. 14.04.2011 tarih ve 27095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1597 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 8 Ek Madde 1- (1) “Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Müsteşarlığa teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu fıkra hükmüne aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.” hükmü gereği 14.04.2011 tarihinden sonra alınmış yatırım teşvik belgesine sahip olan kurum/kuruluş/işletmeler aynı faaliyet konusu için Ajans’a destek başvurusunda bulunamazlar veya Ajans’a destek başvuru yapanlar aynı faaliyet konusu için yatırım teşvik belgesi alamazlar.
 5. Ajans’a sunulan projenin desteklenmeye hak kazanması durumunda, Yararlanıcı proje uygulama süresi içerisinde proje faaliyetlerinden kâr elde edemez. Böyle bir durum tespit edilirse, kâr tutarı destek miktarından mahsup edilir.
 6. Ajans, bu Program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
 7. Proje başvuruları, Başvuru Sahibi’ni temsil ve ilzama yetkili yönetim organı tarafından veya bu organ tarafından yetkilendirilmiş/görevlendirilmiş kişi(ler) tarafından sunulmalı ve başvuru evrakları yine bu kişi(ler)ce paraflanmalı ve imzalanmalıdır.
 8. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, Proje Ortağı ya da İştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

 ODAK Gelen Projelere İlişkin İstatistikler


 

Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programına;

 • Afyonkarahisar 71,

 • Kütahya 44,

 • Manisa 95,

 • Uşak 34 

proje ile başvurmuştur. Gelen projelere ilişkin detaylı istatistikler aşağıdaki dosyada yer almaktadır.