X
GO
Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP)

Adı:Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı

Kısaltması:RKMDP

Türü:Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / KOBİ

Referans Numarası:TR33/14/RKMDP

Yılı:2014

İlan Tarihi:12/12/2013

Başvuru Başlangıç Zamanı:27/12/2013 Saat 10:00

Son Başvuru Zamanı

- KAYS Girişi ve Onayı:16/02/2014 Saat 23:59

- Projenin Ajansa Teslimi:21/02/2014 Saat 18:00

Amaç
TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılarak Bölge’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanması

Öncelikler
 1. İthalat bağımlılığını azaltacak, ihracat potansiyeli bulunan veya diğer sektörlere girdi sağlayacak nitelikteki yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin sağlanarak katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin Ar-Ge/inovasyon kapasiteleri ile üretim altyapılarının geliştirilmesi
 2. Dış pazar payının ve uluslararasılaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi
 3. Ürün ve üretim süreçlerinin kalite/sertifika standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve markalaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki, beşeri ve kurumsal altyapıların tesisi
 4. Bölge’deki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve turizmden elde edilen katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, turizm işletmelerinin ve aracı kuruluşlarının hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, hizmet türlerinin çeşitlendirilmesi ve tanınırlıklarının arttırılması

Her bir alt bölgede yer alan ilçelerin isimleri, alt bölge bazında desteklenecek olan sektörlerin listesi ve bu sektörler kapsamında başvuru yapılabilecek Program öncelikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Başvuru sahiplerinin projelerini söz konusu tablodaki hususlara uygun şekilde hazırlaması gerekmektedir.

NACE REV 2 listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=191&turId=1

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 16.000.000 (on altı milyon) TL olup azami ve asgari değerler aşağıda gösterilmektedir. Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanmalıdır.

 

Destek Oranı

Destek Miktarı

Eş Finansman

Proje Bütçesi

Asgari

%10

25.000 TL

25.000 TL

50.000 TL

Azami

%50

400.000 TL

3.600.000 TL

4.000.000 TL

Proje bütçesi Ajans’tan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Bütçe, aşağıda yer alan kurallara uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Bütçe Kuralı

Kurala İlişkin Açıklama

1. İnsan Kaynakları ve 2. Seyahat Maliyetleri

İnsan kaynakları ve seyahat maliyetlerinin toplamı proje bütçesinin%20 (yüzde yirmi)’sini aşmamalıdır.

3. Ekipman ve Malzeme Maliyetleri

Ekipman ve malzeme maliyetleri (nakliye, kurulum, ekipmanla birlikte gelen yazılım, eğitim ve danışmanlık dahil) proje bütçesinin%90 (yüzde doksan)’ını aşmamalıdır.

5.3 Denetim Maliyeti

Dış denetim maliyeti, Ajans'tan talep edilen destek miktarı 150.000 (yüz elli bin) TL'ye kadar olan projeler için en fazla1.500 (bin beş yüz) TLolmalı; Ajans'tan talep edilen destek miktarının 150.000 (yüz elli bin) TL'den fazla olması durumunda ise destek miktarının%1 (yüzde bir)'ini aşmamalıdır.

5.8 Tanıtım (Görünürlük) Maliyetleri

Tanıtım (Görünürlük) maliyetleri Ajans destek miktarının%2 (yüzde iki)’sini aşmamalıdır.

5.9 İnşaat (Küçük Ölçekli Yapım) İşleri Maliyetleri

İnşaat (Küçük Ölçekli Yapım) işleri maliyetleri Ajans destek miktarının%30 (yüzde otuz)’unu aşmamalıdır.

8. İdari Maliyetler

İdari maliyetler3.000 (üç bin) TL’yi ve projenin uygun doğrudan maliyetlerinin toplamının%7 (yüzde yedi)’sini aşmamalıdır.

Program bütçesinin %75’i (12.000.000 TL) imalat sanayisi önceliklerine (öncelik 1, 2 ve 3); %25’i (4.000.000 TL) ise turizm sektörü önceliğine (öncelik 4) yönelik sunulan projelere tahsis edilecektir. Bununla birlikte, Ajans, Program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama ve değerlendirme sonuçlarına göre turizm sektörü ve imalat sanayisi sektörü öncelikleri arasında veya 2014 Yılı Proje Teklif Çağrıları (Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı ile Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı) arasında kaynak aktarımı yapma haklarını saklı tutar.

Program kapsamında sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.KOBİ tanımında 18.11.2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile 04.11.2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri esas alınmıştır.

İlgili Yönetmelik kapsamında KOBİ tanımına ilişkin bilinmesi gereken önemli hususlar aşağıdadır.

 • Madde 4/b (Değişik: 10.09.2012-2012/3834 K.) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.
 • Madde 5 (Değişik: 10.09.2012-2012/3834 K.) KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
 1. Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler
 2. Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler
 3. Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler
 • Madde 6 Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder. (Ek fıkra: 10.09.2012-2012/3834 K.) Hesapların kapanış tarihindeki veriler esas alınarak sınıf değiştirme veya KOBİ vasfını kaybetme tarihleri, verilerin temini süresine bağlı olarak destek sağlayan kuruluşlar tarafından farklı belirlenebilir.
 • Madde 11 (Değişik: 10.09.2012-2012/3834 K.) Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmi beş veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müştereken veya tek başına, 9 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme KOBİ sayılmaz.

Ayrıca aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin KOBİ statüsünde olması
 2. Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması
 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 4. Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Başvuru sahibi tek başına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilir. Ortaklar, projenin tasarlanması ve uygulanmasına katılabilecek; ortakların yaptıkları masraflar yararlanıcının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle, ortaklar, “Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması” kriteri dışında başvuru sahipleri için belirlenmiş olan tüm uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

Program öncelikleri esas alınarak belirlenmiş olan proje konuları örnek teşkil etmekte olup Program’ın amacı ve önceliklerine uygun olmak ve başvuru rehberinde belirtilmiş olan desteklenmeyecek konular arasında yer almamak kaydıyla farklı konularda da proje başvurusunda bulunulabilir.

Öncelik 1 “İthalat bağımlılığını azaltacak, ihracat potansiyeli bulunan veya diğer sektörlere girdi sağlayacak nitelikteki yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin sağlanarak katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin Ar-Ge/inovasyon kapasiteleri ile üretim altyapılarının geliştirilmesi” için örnek proje konuları:

1.1.Yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürünlerde ürün çeşitliliğinin sağlanarak katma değerin arttırılması için Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmasına, üretim hatlarının geliştirilmesine, yeni üretim tekniklerinin uygulanmasına veya teknoloji transferine yönelik projeler

1.2.Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik inovatif projeler (mikroorganizmaların öldürülmesi için ısıl ve irradyasyon teknolojileri gibi ileri yöntemlerin kullanılması, gıdaların radyo frekans ve elektromanyetik dalgalar ile sterilizasyonu ve pastörizasyonu vb.)

1.3.Bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli yarı mamul, ara ürün, yardımcı malzeme ve ekipmanların Bölge’de üretilerek ikame edilmesine yönelik tasarım, prototip oluşturulması vb. Ar-Ge projeleri

1.4.Seramik sektöründe katma değerli ürün üretmeye yönelik projeler (ateşe dayanıklı seramikler, porselen izolatörler, seramik filtreler, piezo-elektrik seramikler vb.)

1.5.Mobilyada kullanılan mekanik ve işlevsel sabit ve hareketli aksama yönelik yeni ürün, uygulama ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen inovatif projeler (yenilikçi raf ve kapak sistemleri, mafsallar, mekatronik çözümler, daha uygun ergonomik çözümlere yönelik yeni mekanizma önerileri vb.)

1.6.Atıkların değerlendirilmesine yönelik inovatif projeler (meyve ve sebze atıklarının kozmetik ve kimya sektöründe değerlendirilmesi, atık PVC profil parçalarının ürüne dönüştürülmesi, metal talaşının geri dönüştürülmesi, çevreye zararlı zeytinyağı asit ölçüm atıklarının geri kazanımı, mermer atıklarından kalsit, dolgu malzemesi, agrega vb. ürünler geliştirilmesi)

1.7.Akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil ürünlerinin (konveyör bantlar, tıbbi eldivenler, balistik kumaşlar, akustik izolasyon malzemeleri, otomobillerdeki hava yastıkları, antistatik tekstiller, suni çimen, tentelik kumaşlar, bandaj malzemeleri, aleve dayanıklı battaniye ve yastıklar, filtreler, yanmaz yapı malzemeleri, kimyasal koruyucu giysiler vb.) geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri

1.8.Madenlerin işlenmesine, zenginleştirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik Ar-Ge projeleri

1.9.Kimya sektöründe Bölge’deki diğer sektörlere girdi sağlayacak veya yurtiçi/yurtdışı pazarların taleplerini karşılayacak yeni ürünlerin geliştirilmesine/ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik projeler (tekstil sektörüne yönelik boya maddesi, mermer sektörüne yönelik epoksi reçine, tarım sanayine yönelik zengin gübre, yapı kimyasalları vb.)

Öncelik 2 “Dış pazar payının ve uluslararasılaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi” için örnek proje konuları:

2.1.Veri tabanları ve pazar bilgilerine erişim, fuarlara, sergilere, işletme ziyaretlerine katılım, pazarlama planlarının hazırlanması vb. pazarlama ve ihracat kapasitesinin/kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik projeler

2.2.Modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasına ilişkin projeler (internetten satış, online ürün takip hizmeti vb.)

2.3.İşletmelerde pazarlama altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak, tedarik zinciri yönetimi (SCM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), perakende yönetimi vb. bilgi yönetim sistemlerinin kurulmasına ve kullanılmasına yönelik projeler

2.4.Uluslararası müşterek tedarik, lojistik, pazarlama vb. ağların oluşturulması suretiyle işletmelerin dışa açılımlarının sağlanmasına yönelik projeler

Öncelik 3 “Ürün ve üretim süreçlerinin kalite/sertifika standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve markalaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki, beşeri ve kurumsal altyapıların tesisi” için örnek proje konuları:

3.1.ISO, BRC, KOSHER, HACCP, GLOBAL GAP, HELAL BELGESİ vb. kalite belge ve sertifikalarının teminine yönelik olarak işletmelerde gerekli altyapıların oluşturulmasına yönelik projeler

3.2.Patent, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarının alınmasına ve ilgili ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler

3.3.Kalite yükseltici, verimlilik arttırıcı ve maliyet düşürücü, yeni süreç ve yöntemlerin geliştirilmesine ya da uygulamada olanların önemli ölçüde iyileştirilmesine yönelik projeler

3.4.Ulusal/uluslararası standartlara uygun üretim yapılması amacıyla kalite kontrol departmanlarının veya laboratuvarlarının kurulmasına ve bu kapsamda nitelikli işgücünün geliştirilmesine yönelik projeler

3.5.Markalaşmaya yönelik özel müşteri stratejilerinin geliştirilmesine, bayilikler, dağıtım kanalları ile satış sonrası hizmet sisteminin oluşturulmasına yönelik projeler

Öncelik 4 “Bölge’deki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve turizmden elde edilen katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, turizm işletmelerinin ve aracı kuruluşlarının hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, hizmet türlerinin çeşitlendirilmesi ve tanınırlıklarının arttırılması” için örnek proje konuları:

4.1.Bölge’nin önemli turizm destinasyonlarının (Frig Vadisi, Ulubey Kanyonu, Aizonai Antik Kenti, Sard Antik Kenti, Thyateira Antik Kenti, Philadelphia Antik Kenti, Murat Dağı, Spil Dağı, Yunt Dağı, Sandıklı Akdağ vb.) tanıtılmasına; bu destinasyonlardaki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

4.2.Bölge tur operatörlerinin ve turistik işletmelerin işbirliğiyle, Bölge sınırları içinde olmak kaydıyla ortak (ve mümkünse belli bir tema kapsamında) gezi güzergâhlarının belirlenmesi, bu güzergâhların tanıtımı ile geliştirilmesine yönelik stratejik noktalarda gerekli beşeri ve fiziksel altyapının kurulmasına yönelik projeler (örneğin; Şuhut-Afyonkarahisar-Dumlupınar-Kütahya hattında kültür-tarih temalı turizm güzergâhı kurularak Şuhut’ta Zafer Yolu, Afyonkarahisar ve Dumlupınar’da Başkomutanlık Milli Parkı, Kütahya’da tarihi konaklar ve camilerin tanıtımını yapacak turizm ofislerinin tur operatörlerinin işbirliğiyle kurulması)

4.3.Turizm işletmelerinde, turist sayısını, konaklama süresini ve işletmenin cazibesini arttıracak nitelikteki yeni/yenilikçi hizmetlerin/konseptlerin geliştirilmesine yönelik projeler (spa, kür merkezleri, açık termal havuz, aktivite merkezleri vb.)

4.4.Bölge’de üretilen yöresel ürünlerin hediyelik eşya tasarımları halinde turizm ürününe dönüştürülmesine; yöresel el sanatlarının ve ürünlerinin -turistlerin üretimde yer alabileceği şekilde- Bölge turizminde bir araç olarak kullanılmasına yönelik projeler

4.5.En fazla 3 (üç) yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerine “yeşil yıldız”  yani “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” alınmasına yönelik projeler

Program kapsamında 2 farklı başvuru süreci tanımlanmış olup bunlara ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Süreç

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

16.02.2014 | 23:59

Projenin Ajans’a Teslimi

21.02.2014 | 18:00

KAYS üzerinden yapılacak tüm iş ve işlemler 16.02.2014 saat 23:59 itibarıyla tamamlanmış olmalıdır. Bu zamandan sonra Program başvuruya kapanacak ve KAYS üzerinden herhangi bir onay işlemi yapılamayacaktır. 16.02.2014 tarihi saat 23:59 itibarıyla KAYS girişi yapılmış ve nihai onayı verilmiş projeler, 21.02.2014 tarihi saat 18:00’a kadar Ajans’a matbu olarak teslim edilmelidir.

Her bir başvuru sürecinin sonuna doğru Ajans internet sitesinde son başvuru zamanına ilişkin bir sayaç (kalan gün, kalan saat, kalan dakika, kalan saniye şeklinde) yer alacaktır. Söz konusu sayaç sıfırlandığı anda ilgili başvuru süreci tamamlanmış sayılacaktır. Projelerin ilgili son başvuru zamanı itibarıyla KAYS'a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve projenin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

2012-3305 Sayılı Karar'ın en güncel hali için tıklayınız.

TUİK Nace Rev 2 Sınıflaması için tıklayınız.

Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

 

Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP) - 2014

 1. Başvuru Rehberi
 2. Yardımcı Kaynaklar
 3. Broşür
12/12/2013 tarihinde ilan edilen başvuru rehberinde herhangi bir düzeltme/revizyon yapılmamıştır. Herhangi bir revizyon yapılması durumunda bu bölümden duyurulacaktır.

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir. KAYS’a girişi yapılmamış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KAYS hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz:

 

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/Başvuru belgeleri 1 (BİR) ASIL ve 2 (İKİ) SURET olacak şekilde toplam 3 (ÜÇ) AYRI KLASÖR içerisinde ve tüm klasörler KAPALI BİR KUTU’ya konulmuş şekilde teslim edilmelidir. Asıl belgeler KIRMIZI KLASÖR’e, suretler ise MAVİ KLASÖR’lere yerleştirilmelidir. Kapalı kutunun üzerine KAYS’tan indirilecek BAŞVURU KAPAK SAYFASI yapıştırılmalıdır. Başvuru belgeleri klasörlere ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; DELGEÇ ile delip topluca yerleştirilmeli ve Başvuru Formu ile her bir destekleyici belge arasına AYRAÇkonulmalıdır.

Başvuru belgeleri klasörlere aşağıdaki belirtilen sıraya göre yerleştirilmeli ve her bir klasör için İÇİNDEKİLER tablosu oluşturulmalıdır.

 • Başvuru Formu ve Ekleri
 • DB-1 KOBİ Bilgi Beyannamesi
 • DB-2 Temsil ve İlzam Yetkisi Belgesi
 • DB-3 Yetki Devri Belgesi
 • DB-4 Resmi Kayıt / Faaliyet Belgesi
 • DB-5 Ticaret / Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi
 • DB-6 Vergi Kayıt Belgesi
 • DB-7 Hizmet ve Prim Belgesi
 • DB-8 Mali Tablolar
 • DB-9 Teknik ve İdari Şartnameler
 • DB-10 Proforma Faturalar / Fiyat Teklifleri
 • DB-11 Kapasite / Ekspertiz Raporu
 • DB-12 İş Planı
 • DB-13 Diğer Belgeler

Matbu olarak hazırlanan başvuru belgelerindeki veriler ile KAYS’a girilenler arasında herhangi bir farklılık, tutarsızlık veya çelişki olmamalıdır. Matbu belgeler, mutlaka KAYS’tan nihai onay verme işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanmalıdır. KAYS’tan alınan Başvuru Formu’nun üzerinde sonradan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

KAYS’a proje girişi yapabilmek için öncelikle bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulmalıdır. Başvuru sahibinin ve varsa her bir ortak ile iştirakçinin de KAYS’a kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemler başvuru sahibinin yetkili/yasal temsilci(ler)i veya onlar tarafından yetkilendirilen üçüncü bir kişi tarafından yapılmalıdır. Tüm proje işlemleri bu kullanıcı adı ve şifre ile yapılacağı için kayıt bilgilerinizi kaybetmeyiniz ve üçüncü kişilerle paylaşmayınız.

Lütfen KAYS ile ilgili soru ve taleplerinizi Ajans’a iletiniz; KAYS’ın yüklenici kuruluşu olan TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ile direkt iletişime geçmeyiniz. KAYS hakkında detaylı açıklamalar, bilgilendirme ve eğitim toplantıları ile teknik yardım masaları aracılığıyla Ajans tarafından yapılacaktır. Bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgisi Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.

Yukarıda açıklanan hususlara uygun şekilde hazırlanan matbu başvuru belgeleri elden veya posta/kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilebilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Ajans Birimi

Adres

Genel Sekreterlik

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, Metem Tesisleri, Kat:4, 43020, Merkez/Kütahya

Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Dörtyol Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:69, Yeni ATSO Binası, Kat:2, 03100, Merkez/Afyonkarahisar

Manisa Yatırım Destek Ofisi

1. Anafartalar Mahallesi, 1601 Sokak, No:20, Kat:3, 45020, Merkez/Manisa

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100, Merkez/Uşak

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise proje teslimini gerçekleştiren kişiye verilecektir. Proje teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, proje NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir. Projenin posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha halinde düzenlenecek olup Ajans’ta kalacaktır. Böyle bir durumda, posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir.

Bilgilendirme toplantılarının yer ve zaman bilgisi aşağıda gösterilmekte olup toplantılar kapsamında Program'ın amacı, öncelikleri, bütçesi ile hibe miktarları, proje sunacaklarda aranan şartlar, uygun proje konuları vb. hususlar hakkında katılımcılara bilgi verilecektir.

Mevzuat gereği bilgilendirme toplantılarının kısa bir süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. TR33 Bölgesi'nin büyüklüğü ve ilçe sayısının fazlalığı düşünüldüğünde bu sürede tüm ilçelerde bilgilendirme toplantısı yapılması ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmeyecek olan paydaşlarımız kendilerine en yakın ilçedeki veya il merkezindeki toplantıya katılabilirler.

2014 Yılı Mali Destek Programları (Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı ile Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı) kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim toplantılarının zaman ve yer bilgisi ile katılımcı listelerini aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Eğitim toplantısına katılmak için Ajansımıza talep iletmiş her bir katılımcının isminin bulunduğu listedeki toplantıya katılım sağlaması önem arz etmektedir. Talep toplama sürecinde eğitim toplantılarına kayıt yaptırmamış paydaşlarımız isepyb@zafer.org.tr adresine e-posta gönderip Ajansımıza bilgi vermek suretiyle kendilerine en uygun toplantıya katılabilirler. Ancak, eğitim toplantıları planlamaları kayıt yaptırmış paydaşlarımızın sayısı esas alınarak yapıldığından kayıt yaptırmamış paydaşlarımız toplantı salonunun müsade ettiği ölçüde toplantılara katılım sağlayabileceklerdir.

Toplantı

No

Toplantı

İli

Toplantı

İlçesi

Toplantı

Tarihi

Toplantı

Saati

Toplantı Yeri

Katılımcı Listesi

(TÜMÜNÜ İNDİR)

T1

Afyonkarahisar

Merkez

06.01.2014

10:00-18:00

Afyonkarahisar TSO

İndir

T2

Kütahya

Merkez

06.01.2014

10:00-18:00

Kütahya TSO

İndir

T3

Manisa

Merkez

06.01.2014

10:00-18:00

Manisa TSO

İndir

T4

Uşak

Merkez

06.01.2014

10:00-18:00

Uşak Sanayici ve İşadamları Der.

İndir

T5

Kütahya

Tavşanlı

07.01.2014

10:00-18:00

Tavşanlı MESO

İndir

T6

Manisa

Salihli

07.01.2014

10:00-18:00

Salihli TSO

İndir

T7

Uşak

Karahallı

07.01.2014

10:00-18:00

Karahallı TSO

İndir

T8

Afyonkarahisar

Merkez

08.01.2014

10:00-18:00

Afyonkarahisar TSO

İndir

T9

Kütahya

Merkez

08.01.2014

10:00-18:00

Kütahya TSO

İndir

T10

Manisa

Soma

08.01.2014

10:00-18:00

Soma Belediyesi

İndir

T11

Afyonkarahisar

Sandıklı

09.01.2014

10:00-18:00

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi

İndir

T12

Kütahya

Simav

09.01.2014

10:00-18:00

Simav Devlet Hastanesi

İndir

T13

Manisa

Akhisar

09.01.2014

10:00-18:00

Akhisar Belediyesi Meclis Salonu

İndir

T14

Manisa

Merkez

10.01.2014

10:00-18:00

Manisa TSO

İndirEğitim programının içeriği aşağıda yer almaktadır:

KONU

SAAT

Oturum 1: Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

10:00-11:00

Çay-Kahve Arası

10:00-11:10

Oturum 2: Örnek Proje Tanıtımı

11:10-12:00

Öğle Arası

12:00-13:00

Oturum 3: Başvuru Süreci, Belgeleri ve Yöntemi

13:00-14:15

Çay-Kahve Arası

14:15-14:30

Oturum 3 (Devam): Başvuru Süreci, Belgeleri ve Yöntemi

14:30-15:45

Çay-Kahve Arası

15:45-16:00

Oturum 4: Proje Seçim Süreci ve Kriterleri

16:00-16:50

Çay-Kahve Arası

16:50-17:00

Oturum 5:Proje İzleme ve Değerlendirme Süreci

17:00-17:30

Oturum 6: Eğitim Değerlendirmesi ve Soru-Cevap

17:30-18:0020.12.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında toplanan katılım taleplerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Bolvadin, Dinar, Gediz, Kula ve Turgutlu ilçelerinden yeterli sayıda talep gelmediği için bu ilçelerde toplantı düzenlenmeyecektir. Bu ilçelerden katılım talebi ileten paydaşlarımız kendilerine en yakın ilçede gerçekleştirilecek toplantıya dahil edilmişlerdir.

İl

İlçe

Katılım Talebi İleten Kişi Sayısı

Afyonkarahisar

Merkez

61

Bolvadin

3

Dinar

1

Sandıklı

18

Kütahya

Merkez

67

Gediz

2

Simav

19

Tavşanlı

12

Manisa

Merkez

65

Akhisar

12

Kula

4

Salihli

31

Soma

11

Turgutlu

4

Uşak

Merkez

22

Karahallı

25

TOPLAM

357

 • Ajans, zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda sürecin herhangi bir aşamasında Program’ı iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, başvuru sahipleri Ajans’tan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 • Desteklenen projeler kapsamında ve/veya bu projelerin sonucunda üretilen tüm çıktıların (yazılım, lisans, kullanım izni, know-how, elektronik nüsha, fizibilite, araştırma raporları, veriler, makaleler vb.) sonuç raporu ile birlikte Ajans’a sunulması zorunludur. Proje çıktıları yararlanıcının muvafakati aranmaksızın Ajans tarafından her zaman kullanılabilir. Böyle bir durumda, yararlanıcıya ait özel bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.

 • Başvuru sahibinin faaliyet alanına girmeyen projeler desteklenmeye hak kazanamazlar.

 • 08.11.2008 tarihli ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7/2 maddesine göre Ajans, hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak destek sağlamamaktadır.

 • 14.04.2011 tarihli ve 27095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1597 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 8 Ek Madde 1- (1) “Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Müsteşarlığa teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu fıkra hükmüne aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.” hükmü gereği 14.04.2011 tarihinden sonra alınmış yatırım teşvik belgesine sahip olan kurum ve kuruluşlar aynı faaliyet konusu için Ajans’tan destek alamazlar veya Ajans’a destek başvurusu yapanlar aynı faaliyet konusu için yatırım teşvik belgesi alamazlar.

 • Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile ticaret ve sanayi odaları, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe - projeleri başarılı olsa dahi - desteklenmeye hak kazanamazlar.

 • İdari teşkilatlanmaları gereği ayrı bir bütçeleri bulunmayan valilik ve kaymakamlıkların, sözleşme uygulama aşamasında olası bütçe engelleriyle karşılaşmamaları adına, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri gibi kurumlar üzerinden veya bu kurumlarla ortak şekilde proje başvurusu yapmaları tavsiye edilmektedir.

 • Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi olarak proje başvurusunda bulunamazlar; ortak veya iştirakçi olarak proje uygulamalarında yer alamazlar.

 • Bir başvuru sahibi, Program’a en fazla 2 (iki) proje ile başvuruda bulunabilir ve bunlardan yalnızca 1 (bir) tanesi için destek alabilir.

 • Ortak veya iştirakçi olunacak projeler bakımından bir sayı kısıtlaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir başvuru sahibi, yararlanıcı olarak desteklenmeye hak kazandığı projelere ek olarak başka projelerde de ortak veya iştirakçi sıfatıyla yer alabilir.

 • Projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre Ajans destek oranı, Ajans destek miktarı, yararlanıcı eş finansmanı ve proje bütçesi için farklı asgari ve azami değerler uygulanacaktır.

 • Başvuru sahibinin Ajans’ın geçmiş yıllardaki proje teklif çağrılarından yararlanma durumuna göre değerlendirmede avantaj puan uygulaması yapılacaktır.

 • Tüm projelerden dış denetim talep edilecek olup başvuru sahibinin proje bütçesini hazırlarken bu hususa dikkat etmesi (dış denetim maliyeti yazması) gerekmektedir. Aksi durumda, bu maliyet yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

 • KAYS üzerinden yapılacak tüm iş ve işlemler 16.02.2014 saat 23:59 itibarıyla tamamlanmış olmalıdır. Bu zamandan sonra Program başvuruya kapanacak ve KAYS üzerinden herhangi bir onay işlemi yapılamayacaktır. 16.02.2014 tarihi saat 23:59 itibarıyla KAYS girişi yapılmış ve nihai onayı verilmiş projeler, 21.02.2014 tarihi saat 18:00’a kadar Ajans’a matbu olarak teslim edilmelidir.

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı kapsamında Afyonkarahisar’dan 10, Kütahya’dan 10, Manisa’dan 17 ve Uşak’tan 5 olmak üzere toplam 42 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

 2014 Yılı Proje Teklif Çağrıları (RKMDP ve TEÇDP) Proje Değerlendirme Sonuçları

Rekabetçi Kobi Mali Destek Programına 

 • Afyonkarahisar 35,

 • Kütahya 18,

 • Manisa 63,

 • Uşak 15   

proje ile başvurmuştur. Gelen projelere ilişkin detaylı istatistikler aşağıdaki dosyada yer almaktadır.

 RKMDP Gelen Proje İstatistikleri