X
GO
Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)
Adı
Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı
Kısaltması
SÜKAP
Türü
Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı
İlan Tarihi
09/12/2011
Referans Numarası
ZAFER/2011-02/MD-PTC-SÜKAP
SÜKAP kapsamında sunulacak projelerin aşağıdaki bütçe kısıtlarını sağlaması gerekmektedir.
 1. İnsan Kaynakları bütçesinde sadece yeni istihdam maliyetlendirilebilecektir (Üniversitenin projeye ortak olması veya proje kapsamında üniversiteden destek alınması durumlarında öğretim görevlileri istisna olabilecektir.)
 2. Seyahat bütçesi (yolculuk ve gündelik giderleri dahil), toplam proje bütçesinin %5,00 (yüzde beş)’ini aşamaz.
 3. Küçük ölçekli yapım işleri bütçesi için bir kısıt bulunmamaktadır. Ajans’tan talep edilen desteğin ve Başvuru Sahibi ile Proje Ortak(lar)ı’nın nakdi katkılarının tamamı yapım işlerine ayrılabilir.
 4. Ekipman ve malzeme bütçesi için bir kısıt bulunmamaktadır. Ajans’tan talep edilen desteğin ve Başvuru Sahibi ile Proje Ortak(lar)ı’nın nakdi katkılarının tamamı ekipman ve malzeme alımına ayrılabilir.
 5. Görünürlük faaliyetleri için ayrılan bütçe Ajans’tan talep edilen desteğin %2,00 (yüzde iki)’sini geçemez.
 6. Uygun dolaylı maliyetler (idari maliyetler), uygun doğrudan maliyetlerin %5,00 (yüzde beş)’ini geçemez.
SÜKAP kapsamında aşağıdaki maliyet kalemleri uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.
 1. Yararlanıcı’nın ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler
 2. Borçlar; zarar veya borç karşılıkları
 3. Faiz borcu
 4. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler
 5. Arazi veya bina alımları
 6. İkinci el ekipman alımları
 7. Kur farkından doğan zararlar
 8. Başvuru Sahibi ya da Proje Ortak(lar)ı dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler
 9. Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları
 10. Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile Yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
 11. Binek taşıt alımı
 12. Ar-Ge faaliyetleri ve deneme üretimi haricindeki hammadde alımı
 13. Kamulaştırma ve istimlak bedelleri
 14. Ayni katkılar
 15. Leasing ve amortisman giderleri
 16. Üçüncü taraf(lar)a verilen krediler/hibeler
Genel Amaç
Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların, TR33 Bölgesi’nin daha yaşanabilir bir hale gelmesine ve rekabet gücü ile tanınırlığının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal çevreye duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelikler
 1. Hava, su ve toprak kirliliklerinin önlenmesi, doğal kaynakların etkin, rasyonel şekilde kullanılması ve sürdürülebilir çevre için yeni altyapı veya altyapı iyileştirmelerinin yapılması
 2. Sanayi ve turizm sektörlerine yönelik rekabet gücünü arttırıcı ve işbirliğini destekleyici müşterek altyapıların oluşturulması, mevcut altyapıların hizmet/üretim/yönetim kalitesini arttırmaya yönelik modernize edilmesi
Program Bütçesi
SÜKAP kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 5.900.000 (beş milyon dokuz yüz bin) TL’dir.

Asgari ve Azami Destek Miktarları
Proje başına verilecek asgari destek miktarı 100.000 (yüz bin) TL, azami destek miktarı ise 750.000 (yedi yüz elli bin) TL’dir.

Destek Oranı
Destek miktarından bağımsız olarak, her bir proje için azami destek oranı, proje toplam uygun bütçesinin %50 (yüzde elli)’si olup bu oran hiçbir suretle arttırılamaz.
Başvuru Sahibi'nin Uygunluğu
SÜKAP kapsamında sadece aşağıda belirtilen kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların başvuruları kabul edilecektir.
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler)
 • Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Katı Atık Birlikleri vb.)
 • Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları - üniversite yönetimi ile gerekli mutabakatı sağladıkları takdirde - ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.)

Bunlara ek olarak Başvuru Sahibi'nin aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekmektedir.

 • Proje kapsamında sunulan faaliyetlerin Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
 • Başvuru Sahibi’nin merkezinin veya yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 • Başvuru Sahibi’nin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi
Proje Ortak(lar)ı'nın Uygunluğu
Proje Ortak(lar)ı, projenin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve Proje Ortak(lar)ı’nın yaptıkları masraflar Yararlanıcı’nın yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle, Proje Ortak(lar)ı, “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahibi’nin uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

SÜKAP kapsamındaki projelerin azami uygulama süresi 18 (on sekiz) ay olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aşağıda bazı ÖRNEK proje konuları aşağıda listelenmiştir. Buradaki konular örnek teşkil etmekte olup Program’ın genel amaç ve öncelikleriyle uyumlu olması şartıyla farklı konularda da proje başvurusunda bulunulabilir.

Öncelik 1 “Hava, su ve toprak kirliliklerinin önlenmesi, doğal kaynakların etkin, rasyonel şekilde kullanılması ve sürdürülebilir çevre için yeni altyapı veya altyapı iyileştirmelerinin yapılması” için örnek proje konuları:

 1. Katı ve sıvı atık bertaraf tesislerinin modernize/rehabilite edilmesine yönelik projeler
 2. Geri dönüşüm tesislerinin kurulmasına ve mevcut tesislerin modernize/rehabilite edilmesine yönelik projeler
 3. Linyit kömürü kullanımından kaynaklanan hava kirliliğini engellemeye/azaltmaya yönelik projeler
 4. Jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretilmesine yönelik projeler
 5. Jeotermal kaynakları merkezi ısıtma sisteminde kullanılmasına yönelik projeler
 6. Jeotermal suyunun kullanıldıktan sonra kaynağına verilmesine (re-enjeksiyon) yönelik projeler
 7. Katı atık depolama alanlarının reglaj ve peyzaj düzenlemelerinin yapılmasına yönelik projeler
 8. Mevcut katı atık döküm alanlarından elektrik enerjisi üretilmesine yönelik projeler

Öncelik 2 “Sanayi ve turizm sektörlerine yönelik rekabet gücünü arttırıcı ve işbirliğini destekleyici müşterek altyapıların oluşturulması, mevcut altyapıların hizmet/üretim/yönetim kalitesini arttırmaya yönelik modernize edilmesi ” için örnek proje konuları:

 1. Turizm bölgelerin ulaşım ve yönlendirme altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler
 2. Turizm enformasyon bürolarının kurulmasına yönelik projeler
 3. Turizm amaçlı uygulama ve yatırımlarda doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasına yönelik projeler
 4. Eko turizm rotaları üzerinde ve turistik bölgelerde dinlenme ve rekreasyon tesislerinin inşasına yönelik projeler (kamu konaklama tesisleri ve mahalli ölçekteki park/bahçe düzenlemeleri desteklenmeyecektir.)
 5. Müşterek soğutma depolarının yapılmasına yönelik projeler 6) OSB içi entegre iletişim ve bilişim altyapısına yönelik projeler
 6. Üretim ve ticaret alanlarında müşterek laboratuvar, atölye, eğitim merkezi, ölçüm merkezi kurulmasına ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmasına yönelik projeler

SÜKAP, 09.12.2011 – 24.02.2012 tarihleri arasında açık olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 24.02.2012 (saat 17:00)

Başvuruların Alınmaya Başlanacağı Tarih: 26.12.2011 (saat 10:00)

DİKKAT: Son başvuru zamanından sonra gelen başvurular ile posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, son başvuru tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibi’nin sorumluluğundadır.

Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.

Potansiyel Başvuru Sahipleri’nin; proje başvurularını matbu olarak Ajans’a sunmadan önce Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Veri Giriş Formu’nu doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur.

Başvuru Sahibi’ne e-posta ile gönderilecek olan bu formun matbu nüshası EK-A Başvuru Formu’na eklenmeli ve bu formda yer alan bilgiler EK-A Başvuru Formu’nda yer alan ilgili kısma girilmelidir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu (2011PTC02-XXXXX) üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Başvuru Veri Giriş Formu, başvuru evrakları tam olarak hazırlandıktan ve matbu evraklar Ajans’a sunulmadan önce doldurulmalıdır.

9 Aralık 2011 tarihinde Uşak ilinde gerçekleştirilecek Açılış toplantısı ile birlikte bilgilendirme toplantıları süreci başlamış olacaktır. Bilgilendirme toplantılarında SÜKAP'ın genel amacı, öncelikleri, bütçesi ile hibe miktarları, proje sunacaklarda aranan şartlar, uygun proje konuları vb. hususlar açıklanacaktır.

Mevzuat gereği bilgilendirme toplantılarının kısa bir süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. TR33 Bölgesi'nin büyüklüğü ve ilçe sayısının fazlalığı düşünüldüğünde bu sürede tüm ilçelerde bilgilendirme toplantısı yapılması ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmeyecek olan paydaşlarımız kendilerine en yakın ilçedeki veya il merkezindeki toplantıya katılabilirler.

İL
İLÇE
TARİH
SAAT
YER
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
12.12.2011
10.30-12.30
Afyon Ticaret Borsası
DİNAR
12.12.2011
10.30-12.30
Meslek Yüksek Okulu
BOLVADİN
12.12.2011
10.30-12.30
Öğretmenevi
ŞUHUT
13.12.2011
10.30-12.30
Belediye Konferans Salonu
SANDIKLI
14.12.2011
10.30-12.30
Halk Eğitim Merkezi
İSCEHİSAR
15.12.2011
10.30-12.30
Öğretmenevi
KÜTAHYA
MERKEZ
13.12.2011
10.30-12.30
İl Özel İdare Toplantı Salonu (Genel Sekreterlik)
TAVŞANLI
13.12.2011
10.30-12.30
Öğretmenevi
GEDİZ
14.12.2011
10.30-12.30
Halk Eğitim Merkezi
SİMAV
14.12.2011
10.30-12.30
Belediye Meclis Toplantı Salonu
EMET
15.12.2011
10.30-12.30
Meslek Yüksek Okulu
ALTINTAŞ
16.12.2011
10.30-12.30
Meslek Yüksek Okulu
MANİSA
MERKEZ
14.12.2011
10.30-12.30
Celal Bayar Ünv. Süleyman Demirel Konf. Sal.
KIRKAĞAÇ
14.12.2011
10.30-12.30
Yasemin Düğün Salonu
SARIGÖL
14.12.2011
10.30-12.30
Anadolu İmam Hatip Lisesi
GÖRDES
15.12.2011
10.30-12.30
Belediye Kültür Sarayı
SELENDİ
15.12.2011
10.30-12.30
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Toplantı Salonu
SALİHLİ
16.12.2011
10.30-12.30
Salihli Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu
UŞAK
MERKEZ (AÇILIŞ)
09.12.2011
14:00-17:00
Atatürk Kültür Merkezi
BANAZ
13.12.2011
10.30-12.30
Belediye Kültür Sarayı
SİVASLI
13.12.2011
10.30-12.30
Halk Eğitim Merkezi

SÜKAP kapsamında gerçekleştirilecek eğitim toplantılarının takvimi ve içeriği aşağıda yer almaktadır. Kayıt yaptırmış fakat ilçesinde toplantı düzenlenmeyecek paydaşlarımız istediği yerdeki toplantıya katılım sağlayabilirler. Hiç kayıt yapmamış paydaşlarımız ise önceden bilgi vermek şartıyla kendilerine en yakın yerdeki toplantıya katılım sağlayabilirler.

Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)
Eğitim Toplantıları Takvimi
İL
İLÇE
YER
TARİH
Afyonkarahisar
Merkez
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası
Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 10 03200 Merkez/Afyonkarahisar
2 Ocak 2012
Kütahya
Merkez
Kütahya Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Hayme Ana Cad. Metem Tesisleri, Kat:3, Merkez/Kütahya
2 Ocak 2012
Gediz
Gediz Halk Eğitim Merkezi
Mükerrem Sarol Cad. No: 6, Gediz/Kütahya
4 Ocak 2012
Tavşanlı
Tavşanlı Öğretmenevi
Sağlık Cad. No:23, Tavşanlı/Kütahya
5 Ocak 2012
Uşak
Merkez
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
İslice Mahallesi 2. Gümüş Sokak No:11 Merkez/ Uşak
2 Ocak 2012
Manisa
Merkez
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
Gaziosmanpaşa Cad. No:25, Merkez/Manisa
2 Ocak 2012

 

Eğitim Toplantıları İçeriği
SAAT
KONU
10:00-10:30
Program Tanıtımı ve Başvuru Süreci
10:30-11:15
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
11:15-11:30
Çay – Kahve Arası
11:30-12:30
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Devam)
12:30-13:30
Öğle Arası
13:30-15:00
Başvuru Evrakları (EK-A, EK-C, EK-D, EK-E)
15:00-15:15
Çay-Kahve Arası
15:15-16:00
Başvuru Evrakları (EK-B)
16:00-16:15
Çay-Kahve Arası
16:15-17:00
Projelerin Değerlendirilmesi, Sözleşme ve İzleme Değerlendirme Faaliyetleri
17:00-17:30
Soru & Cevap ve Eğitim Değerlendirmesi

alt
EĞİTİM TOPLANTILARI KATILIMCI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvurular, kapalı zarf/kutu içinde elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmek suretiyle Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine yapılabilir.

GENEL SEKRETERLİK

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, METEM Tesisleri, Kat:4,

43020 Merkez/KÜTAHYA

AFYONKARAHİSAR YATIRIM DESTEK OFİSİ

Dumlupınar Mahallesi, 2. Cadde, No:10, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, İş Hanı Kat:4, 03100 Merkez/AFYONKARAHİSAR

MANİSA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Nişancıpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı, İl Genel Meclisi Binası, No:30,

45000 Merkez/MANİSA

UŞAK YATIRIM DESTEK OFİSİ

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi,

64100 Merkez/UŞAK

Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Başvuru zarfının veya kutusunun üstüne aşağıda yer alan bilgiler yazılmalıdır:

Başvuru Kodu:………………………………………

Başvuru Sahibi’nin Adı:………………………………………

İrtibat Kişisinin Adı:………………………………………

İrtibat Kişisinin Tel No’su:………………………………………

İrtibat Kişisinin e-posta Adresi:………………………………………

Program’ın Adı:Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)

Program’ın Referans Numarası:ZAFER/2011-02/MD-PTC-SÜKAP

Başvurular (EK-A Başvuru Formu, EK-B Bütçe [EK-B1 Faaliyet Bütçesi, EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları ve EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi], EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri, Ek-E Fizibilite Raporu ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olacak şekilde 3 (üç) ayrı klasör içerisinde ve klasörler kapalı bir kutu veya zarf içerisine yerleştirilmiş şekilde Ajans’a teslim edilmelidir.

Asıl belgeler KIRMIZI renkli; suretler ise MAVİ renkli klasörlere yerleştirilmelidir.

Başvuru evrakları klasörlere ayrı ayrı dosyalanmış şekilde değil, delgeç ile delinip takılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Her bir ek ve destekleyici belge arasına ayraç yerleştirilmelidir.

Ayrıca, EK-A Başvuru Formu, EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri ve EK-E İş Planı “Word (.doc, .docx)”, EK-B Bütçe [EK-B1 Faaliyet Bütçesi, EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları ve EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi] “Excel (.xls, .xlsx)” ve mümkünse destekleyici belgeler “Adobe (.pdf)” formatında elektronik ortamda (1 adet CD/DVD) KIRMIZI renkli dosya içerisinde yer almalıdır. Elektronik format, matbu belgelerle tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır.

Başvuru Sahipleri, başvurularının eksiksiz bir şekilde hazırlandığını EK-A Başvuru Formu’nda yer alan kontrol listesini doldurmak suretiyle kontrol etmelidirler.

Ajans tarafından talep edilen belgeler aşağıda sırada klasörlere yerleştirilmelidir:

 1. Ek-A Başvuru Formu
 2. Ek-B Bütçe
  1. EK-B1 Faaliyet Bütçesi
  2. EK-B2 Beklenen Finansman Kaynakları
  3. EK-B3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
 3. EK-C Mantıksal Çerçeve
 4. EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri
 5. EK-E Fizibilite Raporu
 6. Destekleyici Belgeler

Evrakları tam olmayan başvurular reddedilebilir.

Ajans’a sunulan projeler Ön İnceleme ile Teknik ve Mali Değerlendirme olmak üzere toplam 2 (iki) aşamada değerlendirilir.

Ön inceleme aşamasında, projeler idari ve uygunluk kriterleri yönünden incelenir. Teknik ve Mali Değerlendirme aşamasında ise her bir proje en az 2 (iki) Bağımsız Değerlendirici tarafından Proje Değerlendirme Rehberi’ndeki kriterler doğrultusunda puanlanır. Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan bu puanlama sonrası Değerlendirme Komitesi projeleri tekrardan inceler. Komite, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan puanlamayı uygun bulabileceği gibi, değerlendirmesinin yetersiz/eksik olduğunu tespit ettiği projeleri yeniden değerlendirme kararı alabilir. Böyle bir durumda söz konusu proje, Değerlendirme Komitesi’nin 2 (iki) ayrı üyesi tarafından yeniden değerlendirilir.

Ön İnceleme
Yalnızca zamanında teslim edilen proje başvuruları ön incelemeye alınır ve sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına geçer. Ön inceleme, EK-A Başvuru Formu Bölüm 6’da yer alan Kontrol Listesi üzerinden gerçekleştirilir. Kontrol Listesi’nde yer alan bir kriterin yerine getirilmemiş olması veya sunulan belgelerde eksiklik/hata tespit edilmesi durumunda proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmez. Ek-A Başvuru, EK-B Bütçe, EK-C Mantıksal Çerçeve, EK-D Kilit Personelin Özgeçmişleri ve EK-E Fizibilite Raporu haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan Başvuru Sahibi’nden söz konusu belgeleri azami 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanması talep edilebilir.

Teknik ve Mali Değerlendirme
Projeler, Değerlendirme Tablosu’ndaki kriterlere göre 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır:
 1. Başvuranın Mali ve Yönetim Kapasitesi
 2. Proje Konusunun SÜKAP’ın Amaç ve Öncelikleri İle İlgililiği
 3. Önerilen Metodolojinin Kalitesi ve Geçerliliği
 4. Projenin Destek Sonrası Sürdürülebilirliği
 5. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği

Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir: 1 = çok zayıf; 2 = zayıf; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

No
Bölüm
Puan
1
Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi
20
1.1
Başvuru Sahibi ve (varsa) Proje Ortak(lar)ı proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?
5
1.2
Başvuru Sahibi ve (varsa) Proje Ortak(lar)ı yeterli teknik uzmanlığa sahip mi?
5
1.3
Başvuru Sahibi ve (varsa) Proje Ortak(lar)ı yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
5
1.4
Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?
5
2
İlgililik
25
2.1
Proje SÜKAP’ın genel amacı ve en az 1 (bir) önceliği ile uyumlu mu; bu uyum açık ve net bir şekilde gösterilebilmiş mi?
10
2.2
Proje çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu? Proje sürdürülebilir kalkınma açısından kaldıraç etkisi oluşturacak/katma değer yaratacak unsurlar içeriyor mu?
5
2.3
Proje stratejik, müşterek veya yenilikçi bir altyapı oluşturmaya yönelik mi?
5
2.4
Proje TR33 Bölgesi’nin ihtiyaç ve sorunları ile ilgili mi? Projede ilgili taraflar (hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar) açıkça tanımlanmış mı?
5
3
Yöntem
30
3.1
Proje kapsamında önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu?
5
3.2
Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?
5
3.3
Proje kapsamında ortaklık kurulmuş mu? Proje Ortak(lar)ı’nın projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi?
5
3.4
Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
5
3.5
Projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu?
5
3.6
Projede Ajans’ın ve Kalkınma Bakanlığı’nın görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi?
5
4
Sürdürülebilirlik
15
4.1
Projenin hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu?
5
4.2
Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte mi?
5
4.3
Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?
5
5
Bütçe ve Maliyet Etkinliği
10
5.1
Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?
5
5.2
Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi?
5
TOPLAM PUAN
100

Bir projenin başarılı olarak sayılabilmesi için aşağıda yer alan tüm koşulları sağlaması gerekmektedir:
 1. Tüm değerlendirme kriterleri bakımından toplam 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan alması
 2. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi kriterleri bakımından 20 (yirmi) puan üzerinden 10 (on) puan ve üzeri alması
 3. İlgililik kriterleri bakımından 25 (yirmi beş) puan üzerinden 15 (on beş) puan ve üzeri alması

Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda, başarılı bulunan nihai proje başvurularından “Başarılı Proje Listesi” oluşturulur.

Başarılı proje listesi Genel Sekreter tarafından, kendi görüşü de eklenmek suretiyle, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Genel Sekreter görüş oluştururken, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, Ajans uzmanlarını görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Söz konusu ziyaretlerde değerlendirme sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek fiil ve beyanlardan kaçınılır.

Genel Sekreter Başarılı Proje Listesi’ni Yönetim Kurulu’na sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir.

Söz konusu inceleme sırasında Bağımsız Değerlendiriciler’in ve Değerlendirme Komitesi’nin de görüşleri dikkate alınır. Bu inceleme sonucunda, proje başvurusunda yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir. 
Proje başvurusunda düşük gösterilmiş bütçe tutarlarının tespiti halinde ise inceleme sonucunda proje bütçesinin ulaşacağı toplam tutar, başvuru sırasındaki toplam tutarı geçmemek şartıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir. Genel Sekreter, Başarılı Proje Listesi’ni, bu inceleme sonucunda ulaşılacak nihai bütçe tutarları üzerinden Yönetim Kurulu’na sunar.

Yönetim Kurulu, teklif edilen listedeki projelere ilişkin bütçe miktarları üzerinde değişiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez. Ancak değerlendirmenin tarafsızlığı ve tutarlılığını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da TR33 Bölgesi’nin mekânsal ve sektörel önceliklerini dikkate alarak ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, teklif edilen listeden proje çıkarabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, aynı proje veya faaliyet için bir defaya mahsus olmak üzere ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, listedeki projelerle ilgili olarak genel teknik değerlendirme bakımından tereddüt duyduğu durumlarda Değerlendirme Komitesi’nden, bütçe miktarları üzerinde tereddüt duyduğu durumlarda ise Genel Sekreter’den yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilir.

Yönetim Kurulu tarafından “Nihai Destek Listesi”nin oluşturulması sırasında proje veya faaliyetler hakkında yapılan bu son değerlendirmeler dikkate alınır.

 1. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
 2. Başvuru Sahibi’nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nın faaliyet alanına girmeyen veya uygun Başvuru Sahibi tarafından sunulmayan projeler desteklenmeye hak kazanamayacaktır.
 3. 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 2. fıkrasına göre, Ajans halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır.
 4. 14.04.2011 tarih ve 27095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1597 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 8 Ek Madde 1- (1) “Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Müsteşarlığa teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu fıkra hükmüne aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.” hükmü gereği 14.04.2011 tarihinden sonra alınmış yatırım teşvik belgesine sahip olan kurum/kuruluş/işletmeler aynı faaliyet konusu için Ajans’a destek başvurusunda bulunamazlar veya Ajans’a destek başvuru yapanlar aynı faaliyet konusu için yatırım teşvik belgesi alamazlar.
 5. Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe - projeleri başarılı olsa dahi - desteklenmeye hak kazanamazlar.
 6. Ajans’a sunulan projenin desteklenmeye hak kazanması durumunda, Yararlanıcı proje uygulama süresi içerisinde proje faaliyetlerinden kâr elde edemez. Böyle bir durum tespit edilirse, kâr tutarı destek miktarından mahsup edilir.
 7. SÜKAP kapsamında Başvuru Sahibi’nin eş finansmanı nakdi olmalıdır. Projede görevlendirilecek kamu personelinin maaşı eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.
 8. Ajans, bu Program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
 9. Proje başvuruları, Başvuru Sahibi’ni temsil ve ilzama yetkili yönetim organı tarafından veya bu organ tarafından yetkilendirilmiş/görevlendirilmiş kişi(ler) tarafından sunulmalı ve başvuru evrakları yine bu kişi(ler)ce paraflanmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru Sahibi’ni ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nı temsil ve ilzama yetkili yönetim organları için aşağıdaki liste esas alınacaktır:
  • Kamu kurum/kuruluşları için en üst yetkili amir (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, İlçe Müdürü)
  • İl Özel İdaresi için Vali veya Genel Sekreter
  • Belediyeler için Belediye Encümeni veya Belediye Başkanı
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Yönetim Kurulu
  • Köy Tüzel Kişilikleri için İhtiyar Meclisi veya Muhtar
  • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri için Yönetim Kurulu
  • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri için Yönetim Kurulu
  • Üniversite için Yönetim Kurulu veya Rektör
 10. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, Proje Ortağı ya da İştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

SÜKAP Gelen Projelere İlişkin İstatistikler


 

Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programına;

 • Afyonkarahisar 31,

 • Kütahya 23,

 • Manisa 27,

 • Uşak 10 

proje ile başvurmuştur. Gelen projelere ilişkin detaylı istatistikler aşağıdaki dosyada yer almaktadır.