X
GO
Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP)

Adı:Sosyal Altyapı Mali Destek Programı

Kısaltması:SAMDP

Türü:Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / Küçük Ölçekli Altyapı

Referans Numarası:TR33/12/SAMDP

Yılı:2012

İlan Tarihi:12/11/2012

Başvuru Başlangıç Zamanı:26/11/2012 Saat 10:00

Son Başvuru Zamanı:25/01/2013 Saat 17:00

Ajans: T.C. Zafer Kalkınma Ajansı

Ara Rapor: Sözleşmede belirtilen dönemler itibarıyla, Proje Uygulama Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanan ve sunulan rapor

Bağımsız Değerlendirici: Proje tekliflerini, Başvuru Rehberi’nde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az 5 (beş) yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzmanlar

Bakanlık: Kalkınma Bakanlığı

Başvuru Rehberi: Ajans tarafından potansiyel başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan belge

Başvuru Sahibi: Mali destek almak üzere Ajans’a proje başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişi

Bölge Planı: Ajans tarafından hazırlanmış ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından onaylanmış TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010-2013)

Değerlendirme Komitesi: Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak ve gerekli gördüğü durumlarda bağımsız değerlendiricilerin değerlendirme yöntemi ile projeleri yeniden değerlendirerek görüş oluşturmak ve bunları raporlamak üzere yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından görevlendirilen alanında en az 7 (yedi) yıllık tecrübeye sahip, en az 5 (beş) üyeden oluşan komite

Dezavantajlı Gruplar: Kendi kendine yeterli olma araçlarına ulaşma olasılığı olmayan ya da sınırlı olan bireyler dezavantajlı bireyler olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu bireyler toplumun çoğunluğunun ulaşabildiği ve kullandığı otonomi, teşvik, sorumluluk, özsaygı, topluluk desteği, sağlık, eğitim, bilgilenme, istihdam, sermaye, destek sistemleri gibi bireysel ve sistemsel araçlara ulaşamamaktadırlar.  Dolayısıyla dezavantajlı gruplar, toplumun çoğunluğundan farklı olarak kendi kendine yetemeyen, kendi sorunlarını tek başına çözemeyen ve hayatla başa çıkma noktasında yardıma ihtiyaç duyan bireylerden oluşan gruplardır. (Mayer, 2003, “What is a “Disadvantaged Group?”, s.2 ; aktaran Bozok, 2011, “Ben Değerliyim Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar Projesi Güçlenme Hikayeleri Biriktiriyor Sosyolojik Değerlendirme Raporu” s.16)

Eş Finansman: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, Başvuru Sahibi tarafından taahhüt edilen nakdi katkı

Genel Sekreter: Ajans’ın icra makamı olan Genel Sekreterliğin ve Yatırım Destek Ofislerinin üst amiri

Görünürlük Rehberi: Ajans tarafından destek verilen projelerde ve faaliyetlerde Ajans’ın desteğinin ve Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunun görünürlüğünün nasıl sağlanması gerektiğine ilişkin bilgileri içeren belge

İştirakçi(ler): Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden Yararlanıcı’ya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (sponsorluk, teknik destek sağlama vb.)ve Başvuru Formu’nda yer alan İştirakçi Beyannamesi’ni imzalayan gerçek veya tüzel kişiler

İzleme ve Değerlendirme: Ajans’ın desteklediği program, proje veya faaliyetlerin öngörülen amaç ve hedeflere ulaşması amacıyla, düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesine imkan verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip faaliyeti

Kanun: 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

Küçük Ölçekli Altyapı Projesi: Yereldeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların yörenin rekabet gücünü, iş ve yaşam koşullarını iyileştirme bakımından etkisi geniş olan altyapı projelerini

Mali Destek: Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödeme

Menfaat İlişkisi: Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi ile diğer aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum

Nihai Rapor: Proje Uygulama Rehberi’nde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Yararlanıcı tarafından proje uygulama süresinin sonunda sunulan rapor

Proje: Mali destekten yararlanmak üzere Ajans’a sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü

Proje Hesabı: Yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman da dahil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabı

Proje Ortak(lar)ı: Mali destek kapsamında faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında Yararlanıcı’ya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve bu Başvuru Formu’nda yer alan Ortaklık Beyannames’ini imzalayan kurum/kuruluşlar

Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi

Proje Uygulama Rehberi: Yararlanıcı’nın proje veya faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen belge

Sıkça Sorulan Sorular Listesi: Mali destek çağrısı dönemi içerisinde potansiyel başvuru sahiplerinin bilgi talepleri doğrultusunda hazırlanan ve cevaplarıyla birlikte Ajans’ın internet sayfasında yayımlanan liste

Sözleşme: Ajans ile Yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri

Sözleşme Makamı: Yararlanıcı ile sözleşme imzalamaya yetkili kurum/kuruluş (T.C. Zafer Kalkınma Ajansı)

TR33 Bölgesi: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden oluşan bölge

Usulsüzlük: Proje uygulama sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, sahtecilik yapmak, hileli ve dolanlı hareketlerde bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliği tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışlar

Yararlanıcı: Program kapsamında Ajans’tan destek almaya hak kazanan kurum/kuruluş

Yetkili/Yasal Temsilci(ler): Başvuru Sahibi’nin yetkili/yasal karar organının destek başvurusunda bulunmak için belirlediği, Başvuru Sahibi’ni temsil ve ilzama, Başvuru Sahibi’nin Beyannamesi’ni ve proje ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olan kişi(ler)

Yönetim Kurulu: TR33 Bölgesi illerinin Valileri, merkez ilçe Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ve il Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları’ndan müteşekkil T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın en üst karar organı

Yönetmelik: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Genel Amaç
TR33 Bölgesi’nin sürdürülebilir ve dengeli sosyal kalkınması ile toplumsal gelişimine katkı sağlanması

Öncelikler
 1. Sosyal yaşam olanaklarının yenilikçi yöntem ve uygulamalarla geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapıların tesis edilmesi
 2. Dezavantajlı grupların sosyal içermelerinin ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanması için ihtiyaç duyulan altyapıların tesis edilmesi
 3. Gelişmekte olan hizmet/üretim yapısında ihtiyaç duyulacak beşeri ve sosyal sermayenin oluşturulmasına yönelik altyapıların tesis edilmesi
 4. Kırsal kesimde* beşeri kaynakların geliştirilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik altyapıların tesis edilmesi

* Bu Program kapsamında, OECD tarafından yapılan kırsal alanlar sınıflandırmasından yararlanılarak kilometre kareye düşen kişi sayısı 150’den az olan ilçeler kırsal kesim kabul edilmiş; Program’ın amaçları ile uyumlu olması açısından merkez ilçeler bu tanım dışında bırakılarak kentsel kesim olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, öncelik-4 kapsamında merkez ilçeler ve Manisa’nın Turgutlu ilçesi haricindeki yerleşim alanları kırsal kesim olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, merkez ilçelerdeki ve Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki başvuru sahipleri sadece öncelik-1, öncelik-2 ve öncelik-3’e yönelik proje sunabileceklerdir.

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 7.500.000 (Yedi Milyon Beş Yüz Bin) TL olup azami ve asgari destek miktarları, oranları ve proje bütçeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Destek Oranı(%)

Destek Miktarı(TL)

Toplam Proje Bütçesi(TL)

Asgari

25

100.000

200.000

Azami

50

500.000

2.000.000


Ayrıca aşağıdaki bütçe kurallarına uyulmalıdır.
 • İnsan kaynakları bütçesinde sadece yeni istihdam uygun maliyet olarak kabul edilecektir. Kamu görevlilerine ücret ödenebilmesi ancak bağlı bulunduğu kurumun mevzuatının izin vermesi durumunda ve belgelendirmek şartıyla mümkün olacaktır. Böyle bir durumda kamu görevlilerine projede görev alacakları süre ve aylık brüt ücretleri ile uyumlu olacak şekilde ücret ödenebilecektir.
 • Kamu görevlisinin maaşı eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Başvuru Sahibi tüm eş finansman yükümlülüklerini nakdi olarak karşılamalıdır.
 • Yapım işleri için herhangi bir bütçe kısıtlaması bulunmamaktadır.
 • Seyahat bütçesi (yolculuk ve gündelik giderleri dahil), toplam proje bütçesinin %10,00 (yüzde on)’unu aşamaz.
 • Bütçe içerisinde görünürlük faaliyetleri kapsamındaki maliyetlerin toplamı, Ajans’tan talep edilen destek miktarının %2 (yüzde iki)’sini aşamaz.
 • Uygun dolaylı maliyetler (idari maliyetler), uygun doğrudan maliyetlerin %5,00 (yüzde beş)’ini geçemez.
Başvuru Sahibi ve Ortak(lar)ı'nın Uygunluğu
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge/İl/İlçe Müdürlükleri, vb.)
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf, Dernek, Federasyon, Sendika vb. tüzel kişiliği haiz STK’lar)
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Küçük Sanayi Siteleri
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Kooperatifler ve Birlikler (Kar amacı gütmeyen)
 • Üniversiteler (Üniversite yönetimiyle mutabakat sağlamaları ve harcama birimi olmaları koşuluyla Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları)
Bununla birlikte, destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların/niteliklerin tümüne/tümüuyulmalıdır/sağlanmalıdır:
 • Başvuru Sahibi’nin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş niteliğinde olması
 • Proje kapsamında sunulan faaliyetlerin Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması
 • Başvuru Sahibi’nin merkezinin veya yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
 • Başvuru Sahibi’nin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Aşağıda yer alan proje konuları örnek teşkil etmekte olup Program’ın genel amacı ve öncelikleriyle uyumlu olması şartıyla farklı konularda da proje başvurusunda bulunulabilir.

08.02.2011 tarihli ve 2011/2 sayılı, 31.03.2011 ve 2011/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararlarındaki usul ve esaslar dahilinde yürütülen KÖYDES ve/veya BELDES programları kapsamındaki projeler kesinlikle desteklenmeyecektir.

Cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, çevrenin korunması gibi sürdürülebilir kalkınma açısından özel bir katma değer veya kaldıraç etkisi oluşturacak unsurlar içeren projeler, değerlendirme aşamasında avantajlı olacaktır.

Öncelik 1 “Sosyal yaşam olanaklarının yenilikçi yöntem ve uygulamalarla geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapıların tesis edilmesi için örnek proje konuları:

 1. Kültür ve sanat faaliyetlerinin icrasına yönelik sosyal mekanların (tiyatro salonu, açık hava tiyatrosu, sergi, fuar, kültür sokağı/caddesi, müze vb.) oluşturulması veya modernizasyonu
 2. Okuma güçlüğü çeken çocuklara yönelik gönüllü öğretmenler aracılığıyla kurslarının verildiği hizmet birimlerinin oluşturulması
 3. Çocuk müzesi, çocuk kulübü, gençlik merkezi vb. hizmet yerlerinin kurulması ve/veya mevcut yerlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi
 4. Çeşitli spor faaliyetlerinin bir arada yapılabildiği alanları/ekipmanları da içeren açık hava parkurlarının (yürüyüş, koşu, bisiklet, binicilik vb. faaliyetlerin yapılabileceği özel yolların) oluşturulması
 5. Okul çağındaki gençlerin ve çocukların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri kariyerlerine veya beşeri gelişmelerine katkı sağlayacak ortak kullanıma açık tesislerin oluşturulması

Öncelik 2 “Dezavantajlı grupların sosyal içermelerinin ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanması için ihtiyaç duyulan altyapıların tesis edilmesi için örnek proje konuları:

 1. Engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım evi ve kadın sığınma evi gibi hizmet yerlerinin oluşturulması ve/veya mevcut yerlerin hizmet kalitesi ile fiziki koşullarının iyileştirilmesi
 2. Engellilerin toplumsal hayatlarını ve günlük faaliyetlerini kolaylaştıracak her türlü altyapıların (rampalı ve geniş kaldırımlar, özel zemin döşemeleri, tırabzanlı merdivenler, asansörlü geçitler, trafik ışıkları ve ulaşım araçları kapılarında sesli sinyalizasyon sistemi vb.) oluşturulması veya geliştirilmesi
 3. Kadın girişimciliğinin desteklenmesine, kadınların ekonomik hayata katılmasına ve kadınların istihdam oranının artırılmasına yönelik iş merkezlerinin kurulması veya mevcut yerlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve/veya kapasitelerinin arttırılması
 4. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için eğitim faaliyetlerinin ve diğer sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği açık/kapalı mekanların oluşturulması
 5. Dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmelerini, emeklerini değerlendirebilmelerini vb. faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri yapıların/altyapıların oluşturulması

Öncelik 3 “Gelişmekte olan hizmet/üretim yapısında ihtiyaç duyulacak beşeri ve sosyal sermayenin oluşturulmasına yönelik altyapıların tesis edilmesi için örnek proje konuları:

 1. Ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları gibi özel sektörün çatı kuruluşları tarafından turizmde, sanayide, hizmet sektöründe istihdam garantili nitelikli/ara eleman yetiştirilmesi için gerekli altyapıların oluşturulması
 2. Mevcut işgücü piyasası ve işletmelerin gelecekteki talepleri ile uyumlu mesleki eğitim verilecek atölye tipi yapıların oluşturulması/modernizasyonu
 3. İşgücü piyasasına girişlerini hızlandıracak şekilde gençlerin mesleki bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak ve genç istihdamını artıracak merkezlerin kurulması
 4. Akredite iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik merkezlerin kurulmasına yönelik projeler

Öncelik 4 “Kırsal kesimde beşeri kaynakların geliştirilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik altyapıların tesis edilmesi için örnek proje konuları:

 1. Kırsal kesimdeki sosyal donatıların (okullar, sağlık tesisleri, sağlık koruma vb.) fiziki ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi
 2. Kırsal kesimde yaşayan kadınların işgücüne katılım oranını arttırmak için atölye tipi müşterek yapıların/altyapıların oluşturulması
 3. Kırsal kesimde yaşayan toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını amaçlayan altyapıların geliştirilmesi
 4. Kırsal kesimde çok amaçlı kullanıma yönelik toplantı, konferans vb. organizasyonların düzenlenebileceği salonların/merkezlerin oluşturulması; mevcut olanların ise fiziki ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi
 5. Kırsal kesimde sağlık turizmi, inanç turizmi, eko-turizm, agro turizm ve kır pansiyonculuğu potansiyeline sahip yerlerin altyapılarının geliştirilmesine yönelik projeler

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler
 • Tütün ve tütün mamulleri
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi
 • Birincil tarım faaliyetleri
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları
 • Gayrimenkul yatırımları
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar
 • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için)
 • Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse)
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan (yatırım teşvik belgesi dâhil) finanse edilen projeler

SAMDP, 26.11.2012 – 25.01.2013 tarihleri arasında açık olacaktır. Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi – Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY) üzerinden yapılması ve başvuru belgelerinin son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a sunulması gerekmektedir. Son başvuru zamanından sonra gelen başvurular ile posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, son başvuru tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibi’nin sorumluluğundadır. 

Başvuruların Alınmaya Başlanacağı Tarih: 26/11/2012 (saat 10:00)

Son Başvuru Tarihi: 25/01/2013 (saat 17:00)

Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.

Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi – Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY) üzerinden yapılması ve başvuru belgelerinin son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a sunulması gerekmektedir.

KAYS-PFDY’nin kullanımı hakkındaki açıklamalar ile eğitim dokümanları Ajans internet sitesinde (http://www.zafer.org.tr) ve KAYS portalında (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) yer almaktadır. 

Ajans tarafından proje başvuru sürecinde düzenlenecek olan bilgilendirme ve eğitim toplantıları ile kurulacak teknik yardım masaları aracılığıyla KAYS-PFDY hakkında detaylı açıklama yapılacaktır.

Başvuru belgeleri 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olacak şekilde 3 (üç) ayrı klasör içerisinde ve klasörler kapalı bir kutu veya zarf içerisine yerleştirilmiş şekilde Ajans’a teslim edilmelidir.  Asıl belgeler KIRMIZI, suretler ise MAVİ renkli klasörlere yerleştirilmelidir. Başvuru belgeleri klasörlere delgeç ile delinip takılmak suretiyle yerleştirilmeli ve her bir belge arasına ayraç konulmalıdır. Proje başvuruları, kapalı zarf/kutu içinde elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmek suretiyle Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine yapılabilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Ajans Birimi

Adres

Genel Sekreterlik

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, Metem Tesisleri, Kat:4, 43020, Merkez/Kütahya

Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi

Dumlupınar Mahallesi, 2. Cadde, No:10, ATSO İş Hanı, Kat:4, 03100 Merkez/Afyonkarahisar

Manisa Yatırım Destek Ofisi

1. Anafartalar Mahallesi, 1601 Sokak, No:20, Kat:3, 45020 Merkez/Manisa

Uşak Yatırım Destek Ofisi

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi, Kat:4, 64100 Merkez/Uşak

12 Kasım 2012 tarihinde Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilecek Açılış toplantısı ile birlikte bilgilendirme toplantıları süreci başlamış olacaktır. Bilgilendirme toplantılarında SAMDP'nin genel amacı, öncelikleri, bütçesi ile hibe miktarları, proje sunacaklarda aranan şartlar, uygun proje konuları vb. hususlar açıklanacaktır.

Mevzuat gereği bilgilendirme toplantılarının kısa bir süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. TR33 Bölgesi'nin büyüklüğü ve ilçe sayısının fazlalığı düşünüldüğünde bu sürede tüm ilçelerde bilgilendirme toplantısı yapılması ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmeyecek olan paydaşlarımız kendilerine en yakın ilçedeki veya il merkezindeki toplantıya katılabilirler.

İl

İlçe

Katılması Beklenen İlçeler

Tarih

Saat

Yer

AFYONKARAHİSAR

Merkez

 

12.11.2012

14.00

Korel Otel

Sandıklı

Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, Şuhut

13.11.2012

10.00-12.00

TSO Konferans Salonu

Dinar

Dazkırı, Başmakçı, Evciler

13.11.2012

14.30-16.30

Meslek Yüksek Okulu

Bolvadin

Çay, Çobanlar, Sultandağı

14.11.2012

10.00-12.00

Öğretmenevi

Emirdağ

Bayat, İscehisar

14.11.2012

14.30-16.30

İlçe MEM Toplantı Salonu

KÜTAHYA

Merkez

 

15.11.2012

10.00-12.00

TSO Konferans Salonu

Simav

Pazarlar, Şaphane, Demirci

15.11.2012

10.00-12.00

Hükümet Konağı Konferans Salonu

Gediz

Pazarlar, Şaphane

15.11.2012

10.00-12.00

Halk Eğitim Merkezi

Çavdarhisar

Aslanapa

15.11.2012

10.00-12.00

Belediye Düğün Salonu

Tavşanlı

Emet, Hisarcık, Domaniç,

15.11.2012

15.30-17.30

TSO Konferans Salonu

Altıntaş

Dumlupınar, İhsaniye

16.11.2012

10.00-12.00

Altıntaş MEM OGP Konferans Salonu

MANİSA

Merkez

Saruhanlı, Turgutlu

14.11.2012

10.00-12.00

Celal Bayar Üniversitesi Sinema Salonu

Akhisar

Gölmarmara, Gördes

13.11.2012

10.00-12.00

Belediye Konferans Salonu

Soma

Kırkağaç

13.11.2012

14.30-16.30

Belediye Meclis Toplantı Salonu

Salihli

Ahmetli

14.11.2012

10.00-12.00

TSO Konferans Salonu

Köprübaşı

Demirci

14.11.2012

14.30-16.30

Vali Muzaffer Ecemiş İÖO

Kula

Selendi

14.11.2012

10.00-12.00

Belediye Konferans Salonu

Sarıgöl

Alaşehir

14.11.2012

14.30-16.30

Anadolu İmam Hatip Lisesi

UŞAK

Merkez

Banaz, Sivaslı

13.11.2012

14.30-16.30

Uşak Üniversitesi –

Mustafa Kemal Paşa Konferans Salonu

Karahallı

 

13.11.2012

10.00-12.00

TSO Toplantı Salonu

Eşme

 

13.11.2012

14.30-16.30

Eşme Kültür Merkezi

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP) ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP) kapsamında, 16.11.2012 - 26.11.2012 tarihleri arasında alınan eğitim toplantısı katılım talepleri* değerlendirilmiş ve bu talepler esas alınarak eğitim toplantıları planlaması yapılmıştır. Eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgileri ile katılımcı listeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Toplantı No

Toplantı Tarihi

Toplantı Zamanı

Toplantı İli - İlçesi

Toplantı Salonu

Kapsadığı İlçeler

Katılımcı Sayısı

Katılımcı Listesi

T1 03.12.2012 10:00-17:30 Kütahya
(Merkez)
Esnaf Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu Merkez 35 İndir
T2 04.12.2012 10:00-17:30 Afyonkarahisar
(Merkez)
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu Merkez, Dazkırı, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut 39 İndir
T3 04.12.2012 10:00-17:30 Afyonkarahisar
(Bolvadin)
Naciye Nurettin Taktak İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Toplantı Salonu Bolvadin, Çobanlar, Emirdağ 17 İndir
T4 05.12.2012 10:00-17:30 Uşak
(Merkez)
Uşak Sanayici ve İş Adamları Derneği Toplantı Salonu Uşak Tüm İlçeler 26 İndir
T5 05.12.2012 10:00-17:30 Manisa
(Merkez)
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu Merkez 32 İndir
T6 05.12.2012 10:00-17:30 Manisa
(Saruhanlı)
Saruhanlı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Saruhanlı 26 İndir
T7 06.12.2012 10:00-17:30 Manisa
(Merkez)
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu Merkez, Akhisar, Soma, Turgutlu, Saruhanlı
27 İndir
T8 06.12.2012 10:00-17:30 Manisa
(Alaşehir)
Alaşehir Kaymakamlığı Toplantı Salonu Alaşehir, Kula 29 İndir
T9 06.12.2012 10:00-17:30 Manisa
(Salihli)
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu Salihli, Ahmetli, Demirci, Gölmarmara 31 İndir
T10 07.12.2012 10:00-17:30 Kütahya
(Merkez)
Esnaf Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu Merkez, Aslanapa, Çavdarhisar 34 İndir
T11 07.12.2012 10:00-17:30 Kütahya
(Tavşanlı)
Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Tavşanlı, Emet, Hisarcık 12 İndir
T12 07.12.2012 10:00-17:30 Kütahya
(Pazarlar)
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu Pazarlar, Gediz, Simav, Şaphane 13 İndir

TOPLAM

321

Toplu İndir

Eğitim toplantılarına kayıt yaptırmış olan tüm katılımcıların bu planlamaya uyması; toplantıya katılamayacak olanların ise mazeretleri ile birlikte Ajansımıza bilgi vermesi önem arz etmektedir.

Talep toplama sürecinde eğitim toplantılarına kayıt yaptırmamış paydaşlarımız ise pyb@zafer.org.tr Ajansımıza bilgi vermek suretiyle kendilerine en uygun toplantıya katılabilirler. Ancak, eğitim toplantıları planlamaları kayıt yaptırmış paydaşlarımızın sayısı esas alınarak yapıldığından kayıt yaptırmamış paydaşlarımız toplantı salonunun müsade ettiği ölçüde toplantılara katılım sağlayabileceklerdir.

Ajansımıza bilgi vermek için pyb@zafer.org.tr adresine e-posta atabilirsiniz.

Ajans’a sunulan projeler Ön İnceleme ile Teknik ve Mali Değerlendirme olmak üzere toplam 2 (iki) aşamada değerlendirilir.  Ön inceleme aşamasında, projeler idari ve uygunluk kriterleri yönünden incelenir. Teknik ve Mali Değerlendirme aşamasında ise her bir proje en az 2 (iki) Bağımsız Değerlendirici tarafından Proje Değerlendirme Rehberi’ndeki kriterler doğrultusunda puanlanır. Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan bu puanlama sonrası Değerlendirme Komitesi projeleri tekrardan inceler. Komite, bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan puanlamayı uygun bulabileceği gibi, değerlendirmesinin yetersiz/eksik olduğunu tespit ettiği projeleri yeniden değerlendirme kararı alabilir. Böyle bir durumda söz konusu proje, Değerlendirme Komitesi’nin 2 (iki) ayrı üyesi tarafından yeniden değerlendirilir. Projelerin desteklenebilmesi için nihai karar mercii Ajans Yönetim Kurulu’dur.

Ön İnceleme

Yalnızca zamanında teslim edilen proje başvuruları ön incelemeye alınır ve sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına geçer. Ön inceleme aşamasında idari ve uygunluk kontrolü yapılır.

İdari Kontrol

Başvurular öncelikle idari kontrole tabi tutulacaktır. Bu aşamada, İdari Kontrol Listesi’nde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise proje başvurusu yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje bu noktadan sonra artık değerlendirilmez.  

Başvuru Formu haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan başvuru sahiplerinden söz konusu belgeleri azami 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanması talep edilebilir.

#

İdari Kontrol Kriterleri

1

Proje başvurusu, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi – Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi modülü (KAYS-PFDY) aracılığıyla yapılmıştır.

2

Proje başvurusu, Türkçe ve standart formata uygun olarak hazırlanmıştır.

3

Başvuru Formu’nun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur.

4

Başvuru Formu ve destekleyici belgeler, 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret halinde; asıl belgeler 1 (bir) adetKIRMIZIklasörde, suretler ise 2 (iki) adetMAVİklasörde teslim edilmiştir.

5

Başvuru Sahibi’nin Beyannamesi, Başvuru Sahibi’nin yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından imzalanmıştır.

6

Ortaklık Beyannamesi (ortak varsa), Proje Ortak(lar)ı’nın yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından imzalanmıştır.

7

İştirakçi Beyannamesi (iştirakçi varsa), İştirakçi(ler)’in yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından imzalanmıştır.

8

Başvuru Sahibi’nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nın resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (alternatif olarak, kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı) ve Başvuru Sahibi’nin TR33 Bölgesi’nde kurulduğuna, kayıtlı olduğuna veya faaliyet gösterdiğine dair resmi yazı, destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

9

Başvuru Sahibi’ni ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nı temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren resmi belge (noter onaylı imza sirküleri, imza beyannamesi, kamu kurumları için imza tatbiki, karar defteri vb.), destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

10

Başvuru Sahibi ve varsa Proje Ortak(lar)ı, temsil ve ilzam yetkisini üçüncü bir kişiye devrediyorsa, bu kişinin Ajans’a sunulacak proje kapsamında proje belgelerini paraflamaya, imzalamaya ve Başvuru Sahibi veya Proje Ortak(lar)ı adına kurumu temsil ve ilzama yetkili olduğunu ve yetkilendirilen kişinin imzasını gösteren resmi belge (noter onaylı imza beyannamesi, kamu kurumları için imza tatbiki, karar defteri vb.), destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

11

Proje Ortak(lar)ı’nın yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunmasına ilişkin alınan karar, destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

12

Başvuru Sahibi’nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nın ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınmış vergi kaydını ve vergi numarasını içeren belge, destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

13

Başvuru Sahibi’nin proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olduğuna dair resmi yazı, destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

14

Proje kapsamında birim maliyeti 10.000 (On Bin) TL’yi geçen mal, hizmet alımı ve yapım işleri için farklı tedarikçilerden alınmış en az 3 (üç) adet proforma fatura veya fiyat teklifi ile alınacak mala, hizmete veya yapım işine ilişkin teknik şartname (proforma faturaların hangi bütçe kalemi için alındığı mutlaka belirtilmelidir), destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

15

Kooperatifler ve birlikler için, üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü içeren tüzük veya yönetim organı tarafından gelecek 5 (beş) yıl için üyelerine kar dağıtmayacağına dair alınan karar, destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

16

Üniversitelerin alt biriminin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu vb) Başvuru Sahibi olması durumunda; üniversite yönetimiyle gerekli mutabakatı sağladığını ve 5018 sayılı Kanun kapsamında tanımlanmış harcama birimi olduğunu gösteren resmi yazı, destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

17

Projede görev alacak kamu personeline mevcut maaşının dışında ödeme yapılması durumunda, ilgili personelin sosyal güvenlik statüsünü, brüt maaşını, proje kapsamında %kaç zamanlı çalışacağını gösteren ve kamu personeline bu ödemenin yapılabileceğine ilişkin mevzuatı içeren resmi yazı, destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

18

Başvuru Sahibi’nin ve varsa Proje Ortak(lar)ı’nın bağımsız bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir veya ilgili vergi dairesi tarafından onaylanmış son 3 (üç) yıla ve başvuru tarihinden önceki son döneme ait mali tabloları bilanço, gelir-gider tablosu, kesin hesap cetveli, mizan vb.), destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

19

Fizibilite Raporu destekleyici belgelerin içerisinde yer almaktadır.

 

Uygunluk Kontrolü

Bu aşamada, “2.1 Uygunluk Kriterleri” kısmında belirtilen hususların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir. Uygunluk Kontrolü Listesi aşağıda yer almaktadır.

#

Uygunluk Kontrolü Kriterleri

1

Başvuru Sahibi, “2.1.1 Başvuru Sahibi’nin Uygunluğu” kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamaktadır.

2

Proje Ortak(lar)ı (ortak varsa), “2.1.2.1 Proje Ortak(lar)ı’nın Uygunluğu” kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamaktadırlar.

3

Proje faaliyetleri, TR33 Bölgesi illeri (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak)’nde uygulanacaktır.

4

Proje uygulama süresi,6 (altı) aydankısa,18 (on sekiz) aydanuzun değildir.

5

Toplam proje bütçesi,200.000 (İki Yüz Bin) TL’den az,2.000.000 (İki Milyon) TL’den fazla değildir.

6

Talep edilen destek miktarı100.000 (Yüz Bin) TL’den az,500.000 (Beş Yüz Bin) TL’den fazla değildir.

7

Talep edilen destek oranı%25 (yüzde yirmi beş)’ten az,%50 (yüzde elli)’den fazla değildir.

8

Seyahat faaliyetleri kapsamındaki maliyetler (yolculuk ve gündelik giderleri dahil), toplam proje bütçesinin%10,00 (yüzde on)’unu aşmamaktadır.

9

Bütçe içerisinde görünürlük faaliyetleri kapsamındaki maliyetlerin toplamı, Ajans’tan talep edilen destek miktarının%2 (yüzde iki)’sini aşmamaktadır.

10

İdari maliyetler (uygun dolaylı maliyetler) projenin uygun doğrudan maliyetlerinin%5 (yüzde beş)’ini aşmamaktadır.

Teknik ve Mali Değerlendirme

Projeler, Değerlendirme Tablosu’ndaki kriterlere göre 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır:

1) Başvuranın Mali ve Yönetim Kapasitesi
2) Proje Konusunun Program’ın Amaç ve Öncelikleri İle İlgililiği
3) Önerilen Metodolojinin Kalitesi ve Geçerliliği
4) Projenin Destek Sonrası Sürdürülebilirliği
5) Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği

Değerlendirme Tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüm, aşağıdaki esaslara göre tam sayı üzerinden puanlandırılacaktır: 

Azami Puan

Puan Dağılımı

5

1= çok zayıf

2= zayıf

3= orta

4= iyi

5= çok iyi

10

1-2=çok zayıf

3-4= zayıf

5-6= orta

7-8= iyi

9-10= çok iyi


DEĞERLENDİRME TABLOSU 

#

Değerlendirme Kriterleri

Puan

1

Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi

20

1.1

Başvuru Sahibi ve (varsa) Proje Ortak(lar)ı proje kapsamında gerçekleştirilecek altyapıya ilişkin olarak yeterli teknik, idari ve mali kapasiteye (teknik personel, idari personel, ekipman, benzer altyapı projelerindeki bilgi düzeyi ve deneyim) sahip mi?

10

1.2

Başvuru Sahibi ve (varsa) Proje Ortak(lar)ı hibe projelerinin yönetimi konusunda yeterli bilgiye ve/veya deneyime sahip mi?

5

1.3

Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?

5

2

İlgililik

25

2.1

Proje Program’ın genel amacı ve en az 1 (bir) önceliği ile uyumlu mu; bu uyum açık ve net bir şekilde gösterilebilmiş mi?

10

2.2

Proje cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, çevrenin korunması gibi sürdürülebilir kalkınma açısından özel bir katma değer veya kaldıraç etkisi oluşturacak unsurlar içeriyor mu?

5

2.3

Projenin gerekçelendirilmesi TR33 Bölgesi’nin ihtiyaç ve sorunları dikkate alınarak yapılmış mı? Proje kapsamında başta ulusal plan ve programlar olmak üzere TR33 Bölgesi Bölge Planı’na ve/veya yerel planlara atıfta bulunulmuş mu?

5

2.4

Proje kapsamında hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların ihtiyaç ve sorunları doğru bir şekilde tanımlanmış mı?

5

3

Yöntem

30

3.1

Proje kapsamında önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu?

5

3.2

Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi?

5

3.3

Proje kapsamında ortaklık kurulmuş mu? Proje Ortak(lar)ı’nın projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? Proje Ortağı bulunmuyorsa, Başvuru Sahibi projeyi tek başına yürütebilecek yeterli kapasiteye sahip mi?

5

3.4

Performans göstergeleri, projenin genel hedef(ler)i, amaç(lar)ı ve beklenen sonuçları dikkate alınarak objektif, ölçülebilir ve doğrulanabilir olarak tanımlanmış mı?

5

3.5

Mantıksal çerçeve yaklaşımı prensipleri, gerçekleştirilecek faaliyetler ve faaliyetlerin uygulanabilirliği faktörleri birlikte değerlendirildiğinde projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır?

5

3.6

Projede Ajans’ın ve Kalkınma Bakanlığı’nın görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? Belli başlı görünürlük faaliyetlerinden farklı olarak Başvuru Sahibi, projenin ve devlet desteğinin etkili bir şekilde tanıtılabilmesi için gerekli potansiyele sahip mi?

5

4

Sürdürülebilirlik

15

4.1

Projenin hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu?

5

4.2

Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte mi? Başvuru Sahibi proje sonuçlarının yinelenmesi, daha geniş kitlelere yayılması ve başka kurum/kuruluşlar tarafından örnek alınması için yeterli potansiyele sahip mi?

5

4.3

Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? Başvuru Sahibi’nin projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak kurumsal ve mali kapasitesi bulunmakta mı? Proje sonuçlarının yerelde sahiplenmesi bekleniyor mu?

5

5

Bütçe ve Maliyet Etkinliği

10

5.1

Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?

5

5.2

Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi?

5

Toplam Puan

100


Bir projenin başarılı olarak sayılabilmesi için aşağıda yer alan 3 (üç) koşulun aynı anda sağlanması sağlaması gerekmektedir:

  1. Tüm değerlendirme kriterleri bakımından toplam 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan alması
  2. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi kriterleri bakımından 20 (yirmi) puan üzerinden en az 10 (on) puan alması
  3. İlgililik kriterleri bakımından 25 (yirmi beş) puan üzerinden en az 15 (on beş) puan alması

Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda, başarı koşullarını sağlayan projeler sıralanır ve “Başarılı Proje Listesi” oluşturulur. Sıralama aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılır:

  1. Aynı toplam puanı alan projeler bakımından Mali ve İşletme Kapasitesi ile İlgililik kategorilerinden alınan puanların ortalaması yüksek olan proje diğerinin üzerinde yer alır.
  2. Toplam puanı ve iki kategorinin ortalama puanı aynı olan projelerin sıralamasında projenin Ajans'a teslim zamanı dikkate alınır. Erken teslim edilen proje diğerinin üzerinde yer alır.

Başarılı Proje Listesi, Genel Sekreter tarafından kendi görüşü de eklenmek suretiyle, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Genel Sekreter görüş oluştururken, projelerin risk durumunu ölçmek amacıyla, Ajans uzmanlarını görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Söz konusu ziyaretlerde değerlendirme sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek fiil ve beyanlardan kaçınılır. Genel Sekreter, Başarılı Proje Listesi’ni Yönetim Kurulu’na sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir. Söz konusu inceleme sırasında bağımsız değerlendiricilerin ve Değerlendirme Komitesi’nin de görüşleri dikkate alınır. Bu inceleme sonucunda, proje başvurusunda yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir. Proje başvurusunda düşük gösterilmiş bütçe tutarlarının tespiti halinde ise inceleme sonucunda proje bütçesinin ulaşacağı toplam tutar, başvuru sırasındaki toplam tutarı geçmemek şartıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir. Genel Sekreter, Başarılı Projeler Listesi’ni, bu inceleme sonucunda ulaşılacak nihai bütçe tutarları üzerinden Yönetim Kurulu’na sunar. 

Yönetim Kurulu, teklif edilen listedeki projelere ilişkin bütçe miktarları üzerinde değişiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez. Ancak değerlendirmenin tarafsızlığı ve tutarlılığını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da TR33 Bölgesi’nin mekânsal ve sektörel önceliklerini dikkate alarak ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, teklif edilen listeden proje çıkarabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, aynı proje veya faaliyet için bir defaya mahsus olmak üzere ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, listedeki projelerle ilgili olarak genel teknik değerlendirme bakımından tereddüt duyduğu durumlarda Değerlendirme Komitesi’nden, bütçe miktarları üzerinde tereddüt duyduğu durumlarda ise Genel Sekreter’den yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilir. Yönetim Kurulu tarafından asil ve yedek projelerin yer aldığı “Nihai Destek Listesi”nin oluşturulması sırasında proje veya faaliyetler hakkında yapılan bu son değerlendirmeler dikkate alınır. Başarılı olmuş ancak Program bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle ilk etapta desteklenemeyecek olan projeler yedek listede yer alır. Asil listede yer alan proje sahiplerinin haklarından feragat etmesi durumunda ise başarı sırasında göre yedek projeler desteklenmeye hak kazanır.

 • Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi – Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY) üzerinden yapılması ve başvuru belgelerinin son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a sunulması gerekmektedir. Son başvuru zamanından sonra gelen başvurular ile posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, son başvuru tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibi’nin sorumluluğundadır.
 • Ajans, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında Program’ı iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahibi, Ajans’tan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • Ajans, bu Program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama ve değerlendirme sonuçlarına göre 2012 Yılı Proje Teklif Çağrıları arasında kaynak aktarımı yapma haklarını saklı tutar.
 • Program kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yeri ve zamanı Ajans’ın internet sitesi (http://www.zafer.org.tr) üzerinden duyurulacak olup toplantılara tüm potansiyel başvuru sahiplerinin katılması önem arz etmektedir.
 • Ajans’ın, Yararlanıcı’ya vereceği doğrudan finansman desteği Başvuru Rehberi’nde belirlenen usul ve esaslar dahilinde kullandırılır. Başvuru Sahibi, 08/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”, 16/11/2011 tarihli ve 28114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, “Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu” ve bu Başvuru Rehberi’nde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılır.
 • Proje bütçesinin Ajans desteği dışında kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle Yararlanıcı tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Yararlanıcı’nın, proje eş finansmanını Proje Ortak(lar)ı’ndan, İştirakçi(ler)’den ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü Yararlanıcı’nın kendi taahhüdü hükmünde olup yerine getirilmemesi durumunda Yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.
 • Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
 • Başvuru Sahibi’nin faaliyet alanına girmeyen projeler desteklenmeye hak kazanamazlar.
 • 8 Kasım 2008 tarihli ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 2. fıkrasına göre, Ajans, halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamamaktadır.
 • 14.04.2011 tarihli ve 27095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1597 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 8 Ek Madde 1- (1) “Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Müsteşarlığa teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu fıkra hükmüne aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.” hükmü gereği 14.04.2011 tarihinden sonra alınmış yatırım teşvik belgesine sahip olan kurum ve kuruluşlar aynı faaliyet konusu için Ajans’tan destek alamazlar veya Ajans’a destek başvuru yapanlar aynı faaliyet konusu için yatırım teşvik belgesi alamazlar.
 • Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile ticaret ve sanayi odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe - projeleri başarılı olsa dahi - desteklenmeye hak kazanamazlar.
 • Desteklenen projeler kapsamında ve/veya bu projelerin sonucunda üretilen tüm çıktıların (yazılım, lisans, kullanım izni, know-how, elektronik nüsha, fizibilite & araştırma raporları, veriler, makaleler vb.) sonuç raporu ile birlikte Ajans’a sunulması zorunludur. Proje çıktıları Yaralanıcının muvafakati aranmaksızın Ajans tarafından her zaman kullanılabilir. Böyle bir durumda, Yararlanıcı’ya ait özel bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.
 • 08.02.2011 tarihli ve 2011/2 sayılı, 31.03.2011 ve 2011/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararlarındaki usul ve esaslar dahilinde yürütülen KÖYDES ve/veya BELDES programları kapsamındaki projeler kesinlikle desteklenmeyecektir.
 • Cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, çevrenin korunması gibi sürdürülebilir kalkınma açısından özel bir katma değer veya kaldıraç etkisi oluşturacak unsurlar içeren projeler, değerlendirme aşamasında avantajlı olacaktır.
 • Bir Başvuru Sahibi, Program’a en fazla 2 (iki) projesi için başvuruda bulunabilir ve yalnızca 1 (bir) projesi için destek alabilir. Bu Program’dan destek almaya hak kazanan bir Başvuru Sahibi aynı zamanda Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında da destek almaya hak kazanabilir. Dolayısıyla bir Başvuru Sahibi, Sosyal Altyapı Mali Destek Programı’ndan 1 (bir) proje, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’ndan da 1 (bir) proje olmak üzere en fazla 2 (iki) projesi için destek almaya hak kazanabilir.
 • Ortak veya iştirakçi olunacak proje sayısı bakımından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir Başvuru Sahibi, Yararlanıcı olarak desteklenmeye hak kazandığı proje(ler)e ek olarak başka projelerde de Proje Ortağı veya İştirakçi sıfatıyla yer alabilir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, Başvuru Sahibi’nin ilave açıklama yapmasını ve Ajans’ın destek miktarında veya oranında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, Başvuru Sahibi’nin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır.
 • Bütçe revizyonu aşamasında projede uygun olmayan ve/veya faaliyetlerle ilgisi olmayan maliyetlerin tespit edilmesi durumunda, bu maliyetler bütçeden çıkarılacaktır.
 • Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, Proje Ortağı ya da İştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

 SAMDP Gelen Proje İstatistikleri

Sosyal Altyapı Mali Destek Programına;

 • Afyonkarahisar 22,

 • Kütahya 13,

 • Manisa 22,

 • Uşak 10

proje ile başvurmuştur. Gelen projelere ilişkin detaylı istatistikler aşağıdaki dosyada yer almaktadır.

 SKMDP ve SAMDP Değerlendirme Sonuçları

Sosyal Kalkınma ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programları kapsamında Afyonkarahisar’dan 27, Kütahya’dan 24, Manisa’dan 25 ve Uşak’tan 21 olmak üzere toplam 97 proje desteklenmeye hak kazandı.