X
GO
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP)

Adı

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

Kısaltması

TAGDEP

Türü

Mali Destek Programı

İlan Tarihi

27.02.2020

Son Başvuru Zamanı

 

KAYS : 22.07.2020 | 23:59

 

Taahhütnamenin e-İmzası/Teslimi : 29.07.2020 | 18:00

Referans Numarası

TR33/20/TAGDEP

Amaç

Alternatif turizme yönelik olarak altyapının geliştirilerek turizm destinasyonlarının cazibesinin, tanınırlığının ve katma değerinin artırılması

Öncelikler

Proje ile en ilgili olan sadece bir öncelik seçilmelidir.

1) Termal sağlık turizmi bölgelerinin sosyal aktivite imkanlarının artırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve kar amacı gütmeyen kurumlara ait sağlık turizmine yönelik tesislerin hizmet kalitesi ile kapasitesinin iyileştirilmesi

2) Zanaat ve halk sanatları ile gastronomi konuları öncelikli olmak üzere yaratıcı turizm kapsamında cazibe merkezlerinin ve turistlerin etkin katılım sağlayabilecekleri deneyimleme atölyelerinin oluşturulması

3) Kırsalda turizm değerleri yönünden öne çıkan lokasyonların turizm potansiyelini ve bilinirliğini artırmaya yönelik yenilikçi / ilgi çekici altyapıların oluşturulması

ÖNEMLİ: Bu önceliklere ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler için başvuru rehberinin 32 - 39 sayfalarında yer alan "2.1.3.3 Proje Konuları" bölümünü inceleyiniz.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 15.000.000 TL (On Beş Milyon Türk Lirası)’dir. 

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Destek Limitleri

Asgari

Azami

Destek Oranı

% 25

% 75

Destek Miktarı

150.000 TL

1.500.000 TL

Eş Finansman

50.000 TL

4.500.000 TL

Proje Bütçesi

200.000 TL

6.000.000 TL

 

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecek olup yararlanıcının proje eş finansmanını ortaklarından, iştirakçilerinden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının taahhüdü hükmünde olup yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu kabul edilir.

Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet olup KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamında alınacak mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. kalemlerin KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmektedir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 1) Yerel Yönetimler

   a. Belediye
   b. İl Özel İdaresi
   c. Köylere Hizmet Götürme Birliği
   d. Diğer Mahalli İdareler
2) Kamu Kurum ve Kuruluşları
   a. Üniversite
   b. Bölge / İl / İlçe Müdürlüğü
3) Özel Sektör Çatı Kuruluşları
   a. Ticaret ve Sanayi Odası
   b. Esnaf ve Sanatkarlar Odası
4) Kooperatif ve Birlikler
5) Kültür ve Turizm Alanlarında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları
 
Uygun Ortaklar
1) Uygun Başvuru Sahipleri
2) Kamu Kurum ve Kuruluşları
 
Uygun İştirakçiler
Siyasi partiler ve alt birimleri hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler
 

 

1) Aynı başvuru sahibi tarafından Programa sadece 1 (bir) proje ile başvuru yapılabilir.

 

2) Bir proje ortağı en fazla 2 (iki) projeye ortak olabilir ve başarılı olmaları durumunda bu projelerin ikisinde de ortak sıfatıyla destekten yararlanabilir. Ancak, proje ortağının aynı zamanda başvuru sahibi sıfatıyla proje sunmuş bir kurum olması durumunda, söz konusu kurum kendi projesi dışında yalnızca 1 (bir) projede ortak olarak yer alabilir. Dolayısıyla başvuru sahibi olan kurumların kendi projeleri dışında sadece 1 (bir) projede ortak olarak yer alması gerekmektedir.

 

 

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Başvuru Süreci

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

22.07.2020 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

29.07.2020 | 18:00


Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir

  2020 TAGDEP Başvuru Rehberi (RAR'ı açmakta sıkıntı yaşayanlar güncel WİNRAR programına buradan ulaşıp indirebilirler)

 

İlk Durum

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) Rehberi’nde Projenin KAYS girişi ve onayı için son tarih 10.05.2020 saat 23.59 olarak, taahhütnamenin e-imzası veya elden teslimi için son tarih ise 15.05.2020 saat 18:00 olarak belirtilmiştir.

Revizyon

Covid-19 salgını nedeniyle projenin KAYS girişi ve onayı için son tarih 22.07.2020 saat 23.59 olarak, taahhütnamenin e-imzası veya elden teslimi için son tarih ise 29.07.2020 saat 18:00 olarak revize edilmiştir 

İlk Durum

Turizm Altyapısını Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) Rehberi’nin 48. Sayfasındaki “2.2.1.2. Sözleşme Aşamasında Hazırlanması ve Sunulması Gereken Belgeler”  başlığı altında sözleşme ön hazırlık süreci ve sözleşme süreci belgelerinin sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahibi tarafından Ajans’a matbu olarak teslim edileceği hükmü yer almaktadır.

Revizyon

14.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, sözleşme ön hazırlık sürecinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı ve onaylı suretini Ajans’a teslim etmesine yönelik hüküm ve sözleşme sürecinde gerekli belgeleri matbu olarak Ajans’a teslim etmesine yönelik hüküm kaldırılmış olup bahse konu belgelerin

(teminat mektubu gibi aslının ibraz edilmesi gereken evraklar dışında) yalnızca Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) yükleneceği hükmü getirilmiştir.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KAYS’ın söz konusu değişikliklere entegrasyonu için bir çalışma yürütülecek olup TAGDEP kapsamında desteklenecek sözleşmelerin sözleşme süreçlerinde yönetmelikteki değişikliklerin, KAYS’ın imkan verdiği ölçüde uygulanarak sözleşme ön hazırlık süreci ve sözleşme süreci belgelerinin elektronik ortamda toplanması planlanmaktadır.

 

Proje, KAYS üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.  KAYS tarafından oluşturulacak taahhütname e-imzalanmalı ya da taahhütnamenin ıslak imzalı hali Ajansa sunulmalıdır. Proje teslimi kapsamındaki tüm iş ve işlemler TAGDEP başvuru rehberinde belirtilen süre dâhilinde gerçekleştirilmelidir.

Proje başvurusuna ilişkin ayrıntılı açıklama başvuru rehberinin 50 -  51 sayfalarında yer almaktadır.

 

KAYS İÇİN TIKLAYINIZ

 

  16-20 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız 2020 Yılı PTÇ Eğitim Toplantıları, koronavirus salgını dolayısıyla alınan tedbirler doğrultusunda 12 Mayıs (TAGDEP) - 14 Mayıs (MEGDEP) olarak güncellenmiştir. 2020 Yılı PTÇ kapsamında bir eğitim videosu hazırlanarak internet sitemiz üzerinden yayınlanması ve online teknik yardım masaları kurulması planlanmaktadır. Bu husus ile ilgili duyurular internet sitemiz üzerinden paylaşılmıştır.

 

 

  

Sorularınızı, program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimine (PYB) gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları, soruların Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi’ne (SSSL) eklenecektir. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Lütfen soru sormadan önce başvuru rehberini, Ajans internet sitesi üzerinden paylaşılacak olan ilgili dokümanları ve SSSL’deki soruları ve cevaplarını inceleyiniz. 
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL veya teknik yardım masaları aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı değildir.

İlgili Ajans Birimi

Tel No

Faks No

E-Posta

Web

Program Yönetimi Birimi (PYB)

(274) 271 77 61

(274) 271 77 62

(274) 271 77 63

pyb@zafer.org.tr

pyb@zafer.gov.tr

http://www.zafer.gov.tr

 

1

Soru

TAGDEP Öncelik-3 kapsamında belirtilen kırsal alanlar için hangi kriterleri esas almalıyız?

Cevap

Kırsal alan için ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli tanımlamalar getirilmiş olsa da herkesin kabul ettiği evrensel bir tanım bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu öncelikteki kırsal alan için birçok hibe programında da kullanılan TKDK kırsal alan listesi esas alınacaktır.

TR33 Bölgesi kırsal alan listesi aşağıdan indirilebilir.

http://www.zafer.gov.tr/downloads/tkdk-tr33-kirsal.xls

2

Soru

 Aynı başvuru sahibi hem TAGDEP hem MEGDEP’ten yararlanabilir mi?

Cevap

Evet. Uygun başvuru sahibi olması durumunda her birinden 1 proje desteği alabilir.

3

Soru

TAGDEP kapsamında sadece üniversiteler başvuru sahibi olarak tanımlanmış durumdadır. Üniversite alt birimleri (MYO, Fakülte vb.) ayrı başvuru sahibi ya da ortak olabilirler mi?

Cevap

Hayır. Üniversitenin tüm alt kurumları ile birlikte başvuru sahibi olarak 1 proje hakkı bulunmaktadır. Ortak olarak ise 2 ayrı projede ortak olabilir. Aynı zamanda başvuru sahibi ise sadece 1 projede daha ortak olabilir.

Örnek:

Soma MYO başvuru sahibi ise bu aslında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin başvurusudur.

Demirci MYO ortak ise bu aslında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ortaklığıdır.

Dolayısıyla böyle bir senaryoda Manisa CBÜ başvuru ve ortaklık hakkının tamamını kullanmıştır.

4

Soru

TAGDEP’e başvurmayı düşünüyoruz. Ancak Ajansın geçmiş PTÇ’leri kapsamında yürütmekte olduğumuz bir projemiz var. Bu durumda TAGDEP’ten de proje alabilir miyiz?

Cevap

Evet. 2020 dönemi için halihazırda yürüyen bir projeniz olup olmamasından bağımsız olarak TAGDEP’ten destek alabilirsiniz.

5

Soru

TAGDEP kapsamında sıfırdan inşaat yapılabilir mi?

Cevap

Evet. TAGDEP kapsamında yapım işleri uygun olup başvuru rehberinin 26. sayfasında aşağıdaki tanımlama yapılmıştır.

“Sıfırdan bir inşaat da dâhil olmak üzere mevcut bir binanın ya da inşaatın elektrik sistemlerinin döşenmesi, boya, tamirat vb. yapım işlerine ilişkin maliyetler olup bunlar “5.9 İnşaat (Küçük Ölçekli Yapım) İşleri” başlıklı bütçe kaleminde gösterilmelidir. Bu maliyetler için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.”

6

Soru

TAGDEP kapsamında yer alan önceliklerin tamamı ile ilişkili bir proje yazılabilir mi?

Cevap

Hayır. Başvuru rehberinin 2. ve 24. sayfalarında belirtildiği üzere projenin TAGDEP’in tek bir önceliği ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Dolaylı olarak diğer önceliklere katkı sunacak bir proje olsa da, projenin programla ilgililiğinin esasen seçilmiş öncelik üzerinden açıklanması gerekmektedir.

 

7

Soru

TAGDEP Başvuru Rehberinde uygun başvuru sahipleri arasında "Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif ve Birlikler" bulunmaktadır. Ancak Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre (7A Maddesi, a fıkrasında) kooperatif ve birlikler için kar amacı güdüp gütmemesi belirtilmemiştir. Buna göre kooperatiflerin başvuru açısından durumu nedir?

Cevap

Kar amacı gütsün veya gütmesin tüm kooperatif ve birlikler uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir.

8

Soru

 

Cevap

 

 

 Sıkça Sorulan Sorular Listesi – Uygulama Aşaması

 

S1: Eşfinansmanı proje başvuru aşamasında taahhüt eden kişi/kuruluşun yatırması zorunlu mudur?

C1: Eşfinansmanı kimin yatıracağı önemli değildir.

 

S2: Ara ödemede hibenin tamamı alınabilir mi?

C2: Mevzuata göre hibenin %10’unun nihai ödemeye bırakılması gerekmektedir.

 

S3: Ajans olarak vereceğiniz hibenin %10’unu nihai ödemeye bırakıyorsunuz. Biz ödeme yapacağımız her bir firmaya %10’luk eksik ödeme yapıp Ajanstan %10’luk nihai ödemeyi aldıktan sonra mı firmalara ödeme yapacağız?

S3: Hayır. Bir kalemin ödemesini sonraya bırakıp düğer tüm ödemeleri yapabilirsiniz.

 

S4: Nihai ödemeye kalan tutarın tamamını Yükleniciye ödeyip daha sonra Ajanstan alabilir miyiz?

C4: Kar amacı gütmeyen kurum kuruluş olduğunuzdan Ajanstan nihai ödemeyi aldıktan sonra Yüklenicilerinize ödemenizi yapabilirsiniz. Ancak burada dikkat edilecek husus ödemeye temel teşkil eden işin proje uygulama süresi içerisinde tamamlanmış olması gerekliliğidir.

 

S5: Proje kapsamında kullanacağımız tüm görünürlük çalışmalarına başlayabilir miyiz?

C5: Proje tabelası haricinde diğer görünürlük çalışmalarına başlanmamalıdır. Diğer görünürlük çalışmaları (ortak logo, atölyelere giydirilecek kaplamalar vs.) Uşak ilinin görevi olup çalışma devam etmektedir.

 

S6: Ön ödeme şartlarından biri görünürlük tabelasının yaptırılması dediniz. Bu görev Uşak iline verilmedi mi?

C6: Hayır. Uşak iline verilen görev tabela haricinde; ortak amblem tasarlanması, ortak roll-up, kırlangıç ve YENEP atölyelerinde kullanılacak giydirmelerle ilgilidir.

 

S7: Bütçemiz planladığımız tutarın üstünde gerçekleşmesi durumunda makine-ekipmanların bir kısmını almasak olur mu?

C7: Hayır. Bütçede yer verdiğiniz her makine ekipmanı almanız talep edilecektir. Bütçenizi aşan tutarı eşfinansman olarak karşılamanız gerekecektir.

 

S8: Faturalarımız KDV dahil mi kestirilecektir?

C8: Faturalar KDV dahil kestirilecektir.

 

S9: Teknik şartnameye bütçe ve tutarı değiştirmeden idari şartlar ekleyebilir miyiz?

C9: Evet. Hatta gerekli durumlarda teknik şartnamenizde de iyileştirme yönünde revizeler yapabilirsiniz. Ancak teknik şartnamede şartların hafifletilmesine müsaade edilmemektedir.

 

S10: Bütçemizde yer alan tutardan daha düşük tutara projemizi tamamlarsak eş finansman oranımız azalır mı?

C10: Oranda değişiklik olmaz, ödeyeceğiniz tutar azalır.

 

S11: İhale ilan bedelini nereden karşılayacağız?

C11: Bütçenizde var ise ”İdari Maliyetler” kaleminden, yok ise ayni katkı olarak karşılanacaktır.

 

S12: YMM kalemini bütçemize yazmayı unuttuk. Bu kalemin maliyetini hangi bütçe kaleminden karşılayabiliriz?

C12: Bütçeden karşılayamazsınız. Ayni katkı olarak karşılamalısınız.

 

S13: Projemiz için KAYS sistemine kayıt yaptığımız personel sayısında azalma oldu. Ekibe yeni kişi almadan devam edebilir miyiz?

C13: O kişi için tanımlı görevi başka bir proje personeline devredebilirsiniz.

 

S14: Ajansla yaptığımız sözleşmede damga vergisini biz mi ödüyoruz?

C14: Hayır. Hem siz hem de Ajans damga vergisinden muaftır.

 

S15: Defterdarlık/Mal Müdürlüğü’nce yapılacak olası bir hatadan dolayı Ajansa karşı biz mi sorumlu olacağız?

C15: Hatanın kimde olduğuna karar vermek Ajans olarak bizim sorumluluğumuzda değildir. Ancak mevzuatımızdan ötürü hatalı yapılan ödemeyi biz nihai ödemeden kesmek zorundayız.

 

S16: Proje hesabı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’ne göre nemalandırılmazsa ne olur?

C16: Ajans nihai ödemeden mahsup edip öyle ödeme yapacaktır. Dolayısıyla nemalandırma yapmanız sizin açınızdan önemlidir.

 

S17: Proje hesabındaki meblağı günlük repoya yatırma talimatı kim tarafından verilecektir?

C17: İlgili talimatı mal müdürlüğü/defterdarlıktaki görevli kişi vermelidir. Yararlanıcı kurumun bu konuda hem banka ile hem de mal müdürlüğü/defterdarlıkla görüşme halinde olması gerekmektedir.

 

S18: Vereceğimiz nemalandırma talimatı mutlaka Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’ne uygun olmak zorunda mıdır? Çünkü bu şekilde hesabın her harcamaya göre nema süresinin hesaplanması gerekmektedir.

C18: Günlük nemalandırma talimatı verilebilir.

 

S19: Projemizin sponsorları tedarikçimiz olabilir mi?

C19: Projenin sponsorları tedarikçi olamaz.

 

S20: Bütçe tutarı ihale yapmayı gerektiren bir bütçe kalemini bölüp ihale yerine birkaç doğrudan teminle alım yapılabilir mi?

C20: Hayır. Hatta aynı yerden alınabilecek ama sizin ayrı yazdığınız kalemleri birleştirmeniz gerekecek.

 

S21: Sözleşmemizde ara rapor tarihi yer alıyor. Yüklenici firmaya o tarihte mi ödeme yapmak zorundayız?

C21: Hayır. O tahmini bir tarihtir.

 

S22: Proje sürecinde ara rapor sunma zorunluluğumuz bulunmakta mıdır?

C22: Ara rapor sunma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak süresi gelmeden ara rapor sunulmayacağına dair dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

S23: Proje hesabında oluşacak faizi Ajans ile paylaşacak mıyız?

C23: Hayır. 2019 yılı Usul ve Esaslara göre faiz Ajansa kalacaktır.

 

S24: Eş finansmandan oluşacak faizi kim alacak?

C24: Eşfinansmandan oluşacak faiz de Ajansa kalacaktır.

 

S25: Tabela gibi küçük tutarlı işlerle ilgili de ihale yapmak zorunda mıyız?

C25: Hayır. Alımlarınızı KİK’e göre yapmalısınız.

 

S26: Yeminli Mali Müşavire her yaptığımız işlemi onaylatmamız gerekli mi yoksa tüm işlemler tamamlandığında proje sonunda onaylatabilir miyiz?

C26: Bu tamamen size bağlıdır. Ajans için iki türlüsü de uygundur.

 

S27: Ön ödemede fatura, hakediş vs. talep ediyor musunuz?

C27: Hayır. Ön ödeme avans olarak yapılmaktadır.

 

S28: Örneğin 100.000,00 TL’lik bir bütçe kalemimiz vardı. İhale yaptık 110.000,00 TL’ye sonuçlandı. Alım yapmak zorunda mıyız?

C28:Hayır alım yapmak zorunda değilsiniz. Hatta alımı iptal edersiniz. Daha ucuza biten ve tasarruf ettiğiniz bir kalemden bu kalem aktarım yapıp tekrar alıma çıkabilirsiniz.

 

S29: Projemizi feshetmek istersek talebi geldiğinde o zamana kadar yapılan ödemeler uygun maliyet sayılıyor mu?

C29: Bu süreç Yönetim Kurulu kararı ile yürütülen bir süreçtir.

 

S30: Projemiz fesih olursa daha sonra açılacak yeni programlara başvuru yapabilir miyiz?

C30: Kamu Kurumu olduğunuz için başvuru yapabilirsiniz.

 

S31: İlk izleme ziyaretinde faaliyet ve satın alma planını güncellerken sözleşme süresini uzatabilir miyiz?

C31: Hayır. Sözleşme süresi Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir.

 

S32: Tüm alımları doğrudan teminle yapabilir miyiz?

C32: Sadece bütçe kalemi KİK’te doğrudan temin için belirtilen tutarın altında olan alımlar yapılabilir.

 

S33: İhale yapılan bir hatadan ötürü iptal edilirse nasıl bir süreç izlenir?

C33: İhale yeniden yapılmalı ve faaliyet ve satın alma planı güncellenmelidir.

 

S34: Eğitim için alacağımız makinelerden birinde bizim istediğimiz özellik var. Bu kapsamda sadece o makine için marka model belirtebilir miyiz?

C34: KİK kapsamında marka model belirtilmesi uygun değildir.

 

S35: YMM standart sözleşmesi var mıdır?

C35: Türkiye Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)’un sözleşme örneği bulunmaktadır.

 

S36: Eşfinansmanın tamamını ön ödemeden önce yatırabilir miyiz?

C36: Evet. Bu durumda ön ödeme blokesiz yatırılabilir.

 

S37: Tasarruf ettiğimiz kalem için aktarım talebini nasıl yapacağız?

C37: Bu talep bildirim mektubu ve zeyilname ile yapılacaktır.

 

S38: Mobil atölyeler bölge dışına çıkarılabilir mi?

C38: Mobil atölyelerin özelinde bölge dışına çıkarılabilmesi uygundur.

 

S39: Bütçemizde kesinti oldu. Alınacak malzeme sayısı azalacak mı?

C39: Hayır. Başvuruda yazılan tüm malzemelerin alınması gerekmektedir.