X
GO
2011 Yılı Teknik Destek Programı

Adı

2011 Yılı Teknik Destek Programı

Kısaltması

2011TD

Türü

Teknik Destek Programı

İlan Tarihi

20/09/2011

Referans Numarası

ZAFER/2011/TD


Genel Amaç
Yerel Yönetimlerin Başta Planlama Çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını Uygulayıcı veya Yerel Kalkınma Kapasitesini Artırıcı Faaliyetlerinin ve Bölge’deki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunabilecek Çalışmalarının Desteklenmesi

Öncelikler
2011TD'nin 2 (iki) adet önceliği bulunmakta olup bu konular aşağıda yer almaktadır:
 1. Yerel Yönetimlerin Planlama ve Süreç Yönetimi Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 2. Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşların Kurumsal Yapılarının Geliştirilmesi

DProgram kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 530.000 (beş yüz otuz bin) TL’dir. Teknik destek faaliyetinin hizmet alımı ile gerçekleştirilmesi durumunda faaliyet başına azami 15.000 (on beş bin) TL bütçe ayrılır.3

Başvuru Sahipleri'nin Uygunluğu
UYARI: Kâr amacı güden gerçek veya tüzel kişiler 2011TD'ye başvuramazlar.

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.)
 • Sivil Toplum Kuruluşları
Ortak(lar)ı'nın Uygunluğu
Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

Ortak(lar), teknik destek faaliyetinin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve Ortak(lar)'ın yaptıkları masraflar Yararlanıcı’nın yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle Ortak(lar), “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahipleri’nin Uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.


2011TD kapsamındaki faaliyetlerin azami uygulama süresi 1 (bir) ay olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan faaliyet başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ajans, sadece aşağıda belirtilen alanlarda teknik destek sağlayacaktır:

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Danışmanlık sağlama
 • Kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler (panel, seminer, lobicilik vb)

Aşağıda bazı ÖRNEK faaliyet konuları aşağıda listelenmiştir. Buradaki konular örnek teşkil etmekte olup Program’ın genel amacı ile uyumlu olması şartıyla farklı konularda da faaliyet başvurusunda bulunulabilir.

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

İnovasyon

Proje Yönetimi (PMI)

Süreç Yönetimi

Proje Yönetimi (PRINCE2)

Teknoloji & Bilgi Transferi

Risk Yönetimi

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri

Kişisel Gelişim

Personel Özlük İşleri ve Bordrolama

İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim ve Gelişim Yönetim Sistemi

Maliye & Finans

Performans Değerlendirme Sistemleri

Satış & Pazarlama

Ücret Yönetim Sistemi

Dış Ticaret

Kariyer Yönetim Sistemi

Kalite & Sertifikasyon & Akreditasyon

Kurum Kültürü - Çalışan Memnuniyeti

Toplam Kalite Yönetimi

Seçme ve Yerleştirme Yönetimi

6 Sigma

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Stratejik Planlama

İş Analizi

Tedarik & Satınalma Yönetimi

Stres, Kriz, Toplantı ve Zaman Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Liderlik ve İletişim

Kümelenme

Girişimcilik

 

2011TD, 20/09/2011 - 11/11/2011 tarihleri arasında açık olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 11/11/2011 (saat 17:00)

Başvuruların Alınmaya Başlanacağı Tarih: 20/09/2011 (saat 10:00)

DİKKAT: Son başvuru zamanından sonra gelen başvurular ile posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, son başvuru tarihi ve saati itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibi’nin sorumluluğundadır.


.
2011TD Başvuru Rehberi ve Ekleri

 


 

Ekler, Doldurulması Gereken Ekler ve Bilgi Amaçlı Sunulan Ekler olarak 2 (iki)’ye ayrılmıştır. Doldurulması Gereken Ekler Word (.doc) ve Excel (.xls) formatlarında, Bilgi Amaçlı sunulan Ekler ise Adobe Acrobat formatında (.pdf) sunulmuştur.

Doldurulması Gereken Ekler
Başvuru sırasında Ajans’a sunulması gereken belgeler sadece burada belirtilen “Doldurulması Gereken Ekler” ile sınırlı değildir. Başvuru sırasında sunulacak tüm belgeler için EK-A Başvuru Formu’nda yer alan “Kontrol Listesi” referans alınmalıdır.
 1. EK-A: Başvuru Formu
 2. EK-B: Kilit Personelin Özgeçmişleri
 3. EK-C Kurum/Uzman Öneri Formu
Bilgi Amaçlı Sunulan Ekler
Bu ekler doldurulmayacak ve başvuru sırasında Ajans’a sunulmayacaktır.
 1. EK-D: Teknik Destek Tip Sözleşme
 2. EK-E: Görünürlük Rehberi
YARDIMCI DÖKÜMANLAR
Görünürlük Rehberi

 

Bu rehber, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek verilen projelerde ve faaliyetlerde Ajans’ın desteğini ve Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu görünür kılmak için hazırlanmıştır. Bu rehber, Ajans tarafından destek verilen projelerin görünürlük gereksinimlerini yerine getirmek için Yararlanıcı, Ortak(lar), İştirakçi(ler) ve diğer tüm Alt Yükleniciler tarafından kullanılacaktır. Bu rehber, proje kapsamında yapılacak olan toplantılarda, bültenlerde, basın toplantılarında, sunumlarda, davetlerde, işaretlerde, plaketlerde ve benzer diğer ürünlerde Ajans’ın ve Kalkınma Bakanlığı’nın tanınırlığını sağlamak için kullanılacak yazılı ve görsel materyaller hakkındaki bilgileri içermektedir.


.
.

Başvurular, kapalı zarf/kutu içinde elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmek suretiyle Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine yapılabilir.

GENEL SEKRETERLİK

Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, METEM Tesisleri, Kat:4,

43020 Merkez/KÜTAHYA

AFYONKARAHİSAR YATIRIM DESTEK OFİSİ

Dumlupınar Mahallesi, 2. Cadde, No:10, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, İş Hanı Kat:4, 03100 Merkez/AFYONKARAHİSAR

MANİSA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Nişancıpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı, İl Genel Meclisi Binası, No:30,

45000 Merkez/MANİSA

UŞAK YATIRIM DESTEK OFİSİ

Durak Mahallesi, Fatih Caddesi, No:2/404, Özmerkez İş Merkezi,

64100 Merkez/UŞAK

Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Başvuru zarfının veya kutusunun üstüne aşağıda yer alan bilgiler yazılmalıdır:

Başvuru Kodu:………………………………………

Başvuru Sahibi’nin Adı:………………………………………

İrtibat Kişisinin Adı:………………………………………

İrtibat Kişisinin Tel No’su:………………………………………

İrtibat Kişisinin e-posta Adresi:………………………………………

Program’ın Adı:2011 Yılı Teknik Destek Programı (2011TD)

Program’ın Referans Numarası:ZAFER/2011/TD

Başvurular (EK-A Başvuru Formu, EK-B Kilit Personelin Özgeçmişleri ve varsa EK-C Kurum/Uzman Öneri Formu) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olacak şekilde 3 (üç) ayrı dosya içerisinde ve dosyalar tek bir MAVİ klasöre yerleştirilmiş şekilde Ajans’a teslim edilmelidir.

Asıl belgeler KIRMIZI renkli; suretler ise MAVİ renkli dosyalar yerleştirilmelidir.

Başvuru evrakları dosyalara delgeç ile delinip takılmak suretiyle yerleştirilmelidir.

Ayrıca, EK-A Başvuru Formu, EK-B Kilit Personelin Özgeçmişleri ve varsa EK-C Kurum/Uzman Öneri Formu “Word (.doc, .docx)” ve mümkünse destekleyici belgeler “Adobe (.pdf)” formatında elektronik ortamda (1 adet CD/DVD) KIRMIZI renkli dosya içerisinde yer almalıdır. Elektronik format, matbu belgelerle tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır.

Başvuru Sahipleri, başvurularının eksiksiz bir şekilde hazırlandığını EK-A Başvuru Formu’nda yer alan kontrol listesini doldurmak suretiyle kontrol etmelidirler.

Ajans tarafından talep edilen belgeler aşağıda sırada dosyalara yerleştirilmelidir:

 1. EK-A Başvuru Formu
 2. EK-B Kilit Personelin Özgeçmişleri
 3. EK-C: Kurum/Uzman Öneri Formu
 4. Destekleyici Belgeler

Evrakları tam olmayan başvurular reddedilebilir.

.
.

27 Eylül 2011 tarihinde Kütahya ilinde gerçekleştirilecek Açılış toplantısı ile birlikte bilgilendirme ve eğitim toplantıları süreci başlamış olacaktır. Bilgilendirme ve eğitim toplantılarında 2011TD'nin genel amacı, öncelikleri, desteklenecek faaliyet konuları, faaliyet başvurusunda bulunacaklarda aranan şartlar vb. hususlar açıklanacaktır.

Bilgilendirme ve eğitim toplantıları ücretsiz olup tüm paydaşlarımız davetlidir.

İl
İlçe
Tarih
Saat
Yer
Afyonkarahisar
Merkez
27.09.2011
10:00-12:30
TSO Konferans Salonu
Sandıklı
29.09.2011
10:00-12:30
Halk Eğitim Merkezi
Bolvadin
30.09.2011
10:00-12:30
Öğretmenevi
Emirdağ
30.09.2011
14:30-17:00
Belediye Kültür Sarayı
Kütahya
Merkez
26.09.2011
10:00-12:30
A.Yakupoğlu Kültür Sanat Merkezi
Tavşanlı
26.09.2011
14:30-17:00
Öğretmenevi
Gediz
28.09.2011
10:00-12:30
Halk Eğitim Merkezi
Simav
28.09.2011
14:30-17:00
MYO Toplantı Salonu
Manisa
Merkez
26.09.2011
10:00-12:30
İl Genel Meclisi Salonu
Kırkağaç
26.09.2011
14:30-17:00
Belediye Toplantı Salonu
Ahmetli
27.09.2011
10:00-12:30
Halk Eğitim Merkezi
Alaşehir
27.09.2011
14:30-17:00
Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Köprübaşı
28.09.2011
10:00-12:30
Vali M. Ecemiş İÖO
Uşak
Merkez
29.09.2011
10:00-12:30
Atatürk Kültür Merkezi
Ulubey
29.09.2011
14:30-17:00
Öğretmenevi
Karahallı
29.09.2011
14:30-17:00
TSO Toplantı Salonu
.
.

Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

Faks: (0274) 271 77 63

SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir.

Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans’ın resmi internet sitesinde (http://www.zafer.org.tr) yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibi’ne sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer Başvuru Sahipleri’ne de duyurulacaktır.

Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, Başvuru Sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır

.
.

530.000 (beş yüz otuz bin) TL bütçeli “2011 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 87 faaliyet başvurusu yapılmıştır. Ajans uzmanlarınca yapılan değerlendirme neticesinde bu başvurulardan 69 tanesi başarılı bulunmuştur. Buna göre,

 • Afyonkarahisar ilinden 16,
 • Kütahya ilinden 21,
 • Manisa ilinden 17,
 • Uşak ilinden 15

faaliyet başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

 

2011TD Nihai Değerlendirme Sonuçları
.
2011 Yılı Teknik Destek Programı