X
GO
2012 Yılı Teknik Destek Programı
alt

Adı

2012 Teknik Destek Programı

Kısaltması

2012 TD

Türü

Teknik Destek

İlan Tarihi

29/06/2012

Referans Numarası

ZAFER/2012/TD


Genel Amaç

Herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması

Öncelikler
 1. Planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi
 2. Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ile uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi


Program Bütçesi
2012 TD kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 310.000 (üç yüz on bin) TL’dir.

Destek Miktarı
Hizmet alımı yapılması durumunda faaliyet başına ayrılacak azami bütçe 15.000 (on beş bin) TL'dir.

Teknik destek kapsamında Yararlanıcıya herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir faaliyetin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.

Eş Finansman
Teknik destek faaliyetlerinde Yararlanıcıdan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler Yararlanıcı veya ortakları tarafından sağlanır. Bu tür ayni katkıların EK-A Teknik Destek Talep Formu'nda belirtilmesi gerekir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.


Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Yerel Yönetimler
 • Bakanlıkların Taşra Teşkilatı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğe haiz işletmeler
Faaliyet Ortak(lar)ının Uygunluğu
Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

Faaliyet Ortak(lar)ı, faaliyetin tasarlanması ile uygulanmasına katılabilecek ve Faaliyet Ortak(lar)ı’nın yaptıkları masraflar Yararlanıcı’nın yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle Faaliyet Ortak(lar)ı, “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak illerinden birine kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kısmında belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.


2012 TD kapsamındaki faaliyetlerin azami uygulama süresi 1 (bir) ay olarak belirlenmiştir. Bu süreyi aşan faaliyet başvuruları kabul edilmeyecektir.

Faaliyet Türleri
2012 TD kapsamında 4 (dört) ana faaliyet türü tanımlanmıştır. Başvuru Sahibinin başvurusunu yaparken bu faaliyetlerden birini seçmesi gerekmektedir.

No

Faaliyet Türü

Açıklama

1

Eğitim verme

Ana konusu eğitim olan faaliyetler için kullanılacaktır. (Örnek: Proje döngüsü yönetimi eğitimi)

2

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

Uygulanması planlanan bir program veya proje kapsamında alınacak olan spesifik hizmettir. (Örnek: Belediye tarafından hazırlanmakta olan yenilenebilir enerji projesi kapsamında teknik hizmet alımı)

3

Danışmanlık sağlama

Ana konusu danışmanlık olan faaliyetler için kullanılacaktır. (Örnek: İl Özel İdaresi tarafından kurulması planlanan iç kontrol sistemine yönelik alınacak danışmanlık)

4

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

Ana konusu lobicilik ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi olan faaliyetler için kullanılacaktır. (Örnek: TSO tarafından üyelerinin yatırım yapmayı planladığı X ülkesine yönelik temaslarda bulunulması sırasında sağlanacak danışmanlık/ara buluculuk hizmeti)


Faaliyet Konuları
Örnek faaliyet konuları aşağıda yer almaktadır. Bu konuların dışında, 2012 TD’nin genel amacı, öncelikleri ve faaliyet türleri ile uyumlu olması şartıyla diğer konularda da destek talep edebilirsiniz.

No

Faaliyet Konusu

No

Faaliyet Konusu

1

Bilişim Teknolojileri

14

Markalaşma

2

Dış Ticaret

15

Mevzuat

3

Eğitimci Eğitimi

16

Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri

4

Etkili Sunum Teknikleri

17

Performans Yönetimi

5

Girişimcilik

18

Proje Yazma ve Yürütme

6

Hızlı ve Etkin Okuma Teknikleri

19

Risk Yönetimi

7

Hibe ve Teşvikler

20

Sosyal Medya

8

İletişim Teknikleri

21

Stratejik Planlama

9

Kalite Yönetimi

22

Stres, Kriz, Toplantı ve Zaman Yönetimi

10

Kurumsallaşma

23

Süreç Analizi ve Yönetimi

11

Kümelenme

24

Tedarik ve Satın Alma Yönetimi

12

Lojistik

25

Yenilikçilik

13

Maliye ve Finans

26

Diğer (Lütfen EK-A’da açıkça belirtiniz.)

Faaliyet türü ve konusu EK-A Teknik Destek Talep Formu’nda belirtilmelidir. Ayrıca, faaliyet kapsamında Başvuru Sahibinin beklentileri (sadece eğitim, uygulamalı eğitim, danışmanlık ve eğitim vb.) detaylıca açıklanmalıdır.2012 TD kapsamında başvurular aşağıda belirtilen dönemlerde alınacaktır.

Dönem I

Dönem II

Dönem III

Açılış

02.07.2012 | 10:00

03.09.2012 | 10:00

01.11.2012 | 10:00

Kapanış

31.08.2012 | 17:00

31.10.2012 | 17:00

28.12.2012 | 17:00

2012 TD’nin kapanış tarihi 28/12/2012 saat 17:00’dır. Ancak, bütçenin bu tarihten önce bitmesi durumunda, 2012 TD kendiliğinden kapanmış sayılacak ve yeni başvuru alınmayacaktır. Her bir başvuru dönemi kapsamında, son başvuru zamanından sonra ulaşan başvurular ve posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların, son başvuru zamanı itibarıyla Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.


.
2012 TD Başvuru Rehberi ve Ekleri

 


 

Doldurulması Gereken Ekler
Başvuru sırasında Ajans’a sunulması gereken belgeler sadece burada belirtilen “Doldurulması Gereken Ekler” ile sınırlı değildir. Başvuru sırasında sunulacak tüm belgeler için EK-A Teknik Destek Talep Formu’nda yer alan “Kontrol Listesi” referans alınmalıdır.
 1. EK-A: Teknik Destek Talep Formu
 2. EK-B: Kilit Personelin Özgeçmişleri
 3. EK-C: Teknik Şartname Hazırlık Formu
 4. EK-D: Yaklaşık Maliyet Formu
Bilgi Amaçlı Sunulan Ekler
Bu ekler doldurulmayacak ve başvuru sırasında Ajans'a sunulmayacaktır.
 1. EK-E: Destekleyici Belge Örnekleri
 2. EK-F: Teknik Destek Tip Sözleşme
 3. EK-G: Görünürlük Rehberi
 4. EK-H: TR33 Bölgesi Bölge Planı ve Mevcut Durum Raporu
YARDIMCI DÖKÜMANLARI İNDİR.
2012 Yılı Teknik Destek Programı