X
GO
2017 Yılı Teknik Destek Programı (2017 TD)
alt

Adı

2017 Yılı Teknik Destek Programı

Kısaltması

2017 TD

Türü

Teknik Destek Programı

İlan Tarihi

03/03/2017 - 29/12/2017

Referans Numarası

TR33/17/TD


Amaç

Ajans tarafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelikler

 1. Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi
 2. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi


Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası)'dir.

Destek Miktarı

Teknik destek kapsamında yararlanıcıya doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir faaliyetin Ajans’a toplam maliyeti KDV dâhil 15.000 TL (on beş bin Türk Lirası)’yi aşamaz.

Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcıdan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortakları tarafından sağlanır.

Ajans tarafından sağlanacak destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamakta olup bunun dışındaki her türlü organizasyon giderleri (salon kirası, eğitim veya danışmanlık hizmetinden yararlanacak kişilerin ulaşım, iaşe ve ibate giderleri, görünürlük giderleri vb.) yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Program kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü vb.)
 • Mahalli İdareler (Belediye, İl Özel İdare, Köy Muhtarlığı, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar ve Borsalar)
 • Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul)
 • Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika, Konfederasyon, Federasyon vb.)
 • Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

 1. Başvuru sahibinin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş ya da bunların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletme statüsünde olması

 2. Faaliyet konusunun başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Faaliyet konusunun başvuru sahibinin kanun, yönetmelik, tüzük, kuruluş sözleşmesi vb. belgelerinde tanımlanmış olan görev ve yetki alanı içerisinde olması gerekmektedir.)

 3. Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması

 4. Başvuru sahibinin faaliyetin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesiProgram 2 (iki) dönem halinde yürütülecek olup her bir başvuru dönemi kapsamında 2 (iki) farklı başvuru süreci tanımlanmıştır. Başvuru dönemlerine ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru Süreci

Dönem-1

(KAYS-2)

Dönem-2

(KAYS-3)

Dönem-3

(KAYS-4)

Dönem-4

(KAYS-5)

Dönem-5

(KAYS-6)

Başvuru Başlangıç 03.03.2017 01.05.2017 01.07.2017 01.09.2017 01.11.2017
Başvuru Teslim 28.04.2017 30.06.2017 31.08.2017 31.10.2017 29.12.2017
Her bir dönem kapsamında Faaliyetin KAYS üzerinden onaylanıp Ajans’a teslimi en geç saat 18:00’a kadar yapılmalıdır.

Faaliyetin ilgili son başvuru zamanı itibarıyla KAYS'a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve başvuruya ilişkin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.14


alt

Projeler KAYS üzerinden hazırlanmalı ve başvuru belgeleri aşağıda açıklandığı şekilde son başvuru zamanından önce matbu olarak Ajans’a teslim edilmelidir.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru belgelerini hazırlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

 1. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.1 Teknik Destek Talep Formu Şablonu kullanılarak FAALİYET TASLAĞI oluşturulur.
 2. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.2 Destekleyici Belge Şablonları kullanılarak destekleyici belgeler hazırlanır ve imza hanesi açılmış olan belgeler imzalanır.
 3. KAYS’a gerçek bir kişi üzerinden KULLANICI KAYDI yapılır. Tüm işlemler bu kişi tarafından yapılacağı için bu kişinin başvuru sahibinin personeli arasından yetkilendirilen bir kişi olmasına dikkat edilmelidir.
 4. Başvuru sahibi ve varsa her bir ortak KAYS’a tanımlanır.
 5. 1. adımda oluşturulan faaliyet taslağı kullanılarak KAYS’a faaliyet girişi yapılır.
 6. 2. adımda hazırlanan destekleyici belgeler taranıp KAYS’a yüklenir. Her bir destekleyici belge için taranmış belge boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır. Belgeler, bilgisayar ortamında rahatça görüntülenebilecek uygun bir çözünürlük değeri kullanılarak taranmalıdır.
 7. KAYS’tan BAŞVURU ÖNİZLE sekmesine tıklanarak TEKNİK DESTEK TALEP FORMU’NUN TASLAĞI indirilir ve kontrol edilir. Teknik destek talep formunun sağlıklı bir şekilde görüntülenebilmesi için güncel ADOBE READER yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekmektedir. Başvuru önizle sekmesine tıklanarak indirilen formun üzerinde TASLAK ibaresi bulunmakta olup form bu haliyle Ajans’a sunulmamalıdır.
 8. Kontrol işleminin tamamlanmasını müteakip KAYS’tan BAŞVURU TAMAMLA sekmesine tıklanarak faaliyete ONAY verilir ve TEKNİK DESTEK TALEP FORMU indirilir. Bu aşamadan sonra hazırlanan belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu adımının “Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı İçin Son Başvuru Zamanı” itibarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
 9. Teknik destek talep formunun tüm sayfaları PARAFLANIR ve BEYANNAMELER ilgilisinin (başvuru sahibi ve ortak) yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından İMZALANIR.
 10. Paraflama ve imzalama işlemleri tamamlanmış olan başvuru belgeleri (teknik destek talep formu ve destekleyici belgeler) TEK NÜSHA halindeKIRMIZI KLASÖRE yerleştirilir. Başvuru belgeleri klasöre “2.2.1 Teknik Destek Talep Formu ve Destekleyici Belgeler” bölümünde yer alan tablodaki sıraya uygun olarak yerleştirilir. Belgeler klasöre ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; DELGEÇ ile delinip topluca yerleştirilir ve her bir destekleyici belgenin önüne Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.2 Destekleyici Belge Şablonları’nda yer alan ilgili DESTEKLEYİCİ BELGE KAPAK SAYFASI eklenir.
 11. Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.3 Başvuru Belgeleri Kontrol Listesi’nin çıktısı alınır ve “Başvuru Sahibi” sütunu elle doldurulmak suretiyle faaliyet, başvuru sahibinin en az 2 (iki) personeli aracılığıyla idari ve uygunluk kriterleri yönünden kontrol edilir. Bu liste kırmızı klasörün içine en üstte olacak şekilde yerleştirilir.
 12. Hazırlanan KIRMIZI KLASÖR, herhangi bir BOŞ KUTU/ZARF içine yerleştirilir; kutu/zarf kolayca açılmayacak şekilde kapatılır.
 13. KAYS’tan BAŞVURU FORMU KAPAK SAYFASI indirilir ve 12. adımda hazırlanan kapalı kutunun/ zarfın üzerine yapıştırılır.
 14. Yukarıda açıklanan hususlara uygun şekilde hazırlanan matbu başvuru belgeleri, elden veya posta/ kargo yoluyla Ajans’ın aşağıdaki adreslerinden herhangi birine teslim edilir. Başka yollarla (örneğin faks ya da e-posta) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Başvuru belgelerinin elden Ajans’a teslimi sırasında TESLİM ALINDI belgesi düzenlenecektir. Bu belge, karşılıklı olarak imzalanacak ve bir nüshası Ajans’ta kalacak diğeri ise başvuruyu teslim eden kişiye verilecektir. Başvuru teslim işleminin tamamlanması ile birlikte, faaliyet NİHAİ BAŞVURU KODUNU alacaktır. Bu belgenin ve başvuru kodunun başvuru sahibi tarafından saklanması önem arz etmektedir.

Başvurunun posta/kargo ile gönderilmesi durumunda ise bu belge tek nüsha halinde düzenlenecek olup Ajans’ta kalacaktır. Böyle bir durumda, posta/kargo görevlisine veya başvuru sahibine herhangi bir belge verilmeyecektir.

KAYS’ın kullanımına ilişkin detaylı bilgiler Bölüm 3: Yardımcı Kaynaklar – 3.5 KAYS Eğitim Materyalleri’nde yer almaktadır. Lütfen KAYS ile ilgili soru ve taleplerinizi Ajans’a iletiniz; KAYS’ın yüklenici kuruluşu olan TÜBİTAK Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ile direkt iletişime geçmeyiniz.Sorularınızı, Program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimi (PYB)’ne gönderebilirsiniz. 

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@zafer.org.tr

Faks: (0274) 271 77 63

.