X
GO
2018 Yılı Teknik Destek Programı (2018 TD)
alt

Adı

2018 Yılı Teknik Destek Programı

Kısaltması

2018 TD

Türü

Teknik Destek Programı

İlan Tarihi

03/09/2018

Son Başvuru Zamanı

28/12/2018 saat 18:00

Referans Numarası

TR33/18/TD

Amaç

TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM)  plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelikler

Faaliyetin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

1) Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

2) Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

3) Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

4) Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

5) Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerini geliştirmeye, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya ve istihdam oranlarını yükseltmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

6) SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi 

ÖNEMLİ: Program öncelikleri kapsamında desteklenecek faaliyetler ve örnek faaliyet konuları için başvuru rehberinin 19. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Faaliyet Konuları” bölümünü inceleyiniz.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 600.000 TL (Altı Yüz Bin Türk Lirası)’dir. 

Faaliyet Bütçesi

Öncelikler ve her bir öncelik kapsamında desteklenecek faaliyet başına yapılacak hizmet alımı için KDV dâhil belirlenen azami bütçe aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bütçe Dağılımı

Öncelik 1-4

Öncelik 5

Öncelik 6

Öncelik Bütçesi

400.000 TL

100.000 TL

100.000 TL

Faaliyet Bütçesi

50.000 TL

20.000 TL

10.000 TL

 

Teknik destek kapsamında yararlanıcıya hiçbir şekilde doğrudan mali destek verilmez. Ajans, teknik destek kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık hizmetini mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla karşılar. Ajans tarafından sağlanacak destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.

Program öncelikleri kapsamında teknik destek başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Öncelik 1-4

Öncelik 5

Öncelik 6

·Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

·Organize sanayi bölgeleri

·Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleri

·Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları

· Yerel yönetimler

· Üniversiteler

·Diğer kamu kurum ve kuruluşları

·Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

· Yerel yönetimler

· Üniversiteler

· Diğer kamu kurum ve kuruluşları

·Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

· Sivil toplum kuruluşları

· Organize sanayi bölgeleri

· Küçük sanayi siteleri

· Teknoloji geliştirme bölgeleri

· Endüstri bölgeleri

· İş geliştirme merkezleri gibi kuruluşlar

· Birlikler ve kooperatifler

· Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler


Bu program kapsamında gerçek kişiler ile sadece kar amacı güden işletmeler uygun başvuru sahibi değildir.

Bu program kapsamında faaliyet başvurusu doğrudan üniversite tüzel kişiliği tarafından yapılmalıdır. Üniversite alt birimleri (fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul) uygun başvuru sahibi değildir. 

Bu program kapsamında “diğer kamu kurum ve kuruluşu” başlığı altında valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb. uygun başvuru sahibi olup okul, hastane, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir. Ancak bu kurumlar faaliyetin faydalanıcısı olabilir ve başvurular bu kurumları temsilen, tercihen birden çok alt kurumu/kuruluşu içerecek şekilde, ilgili müdürlük tarafından yapılabilir.

Programa sunulacak faaliyetler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Başvuru Süreci

Dönem 1 (KAYS 5)

Dönem 2 (KAYS 6)

Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı

31.10.2018 | 17:00

25.12.2018 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

31.10.2018 | 18:00

28.12.2018 | 18:00

 

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile bu rehberde belirtilen son başvuru zamanı dikkate alınarak Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan faaliyet başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu faaliyetler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. 


Yukarıda yer alan başvuru dönemleri KAYS’ın mevcut versiyonu dikkate alınarak belirlenmiş olup başvuru sürecinde KAYS dönem sürelerine ilişkin değişiklik olması durumunda faaliyetlerin Ajans tarafından değerlendirileceği dönemde değişiklik olabilir.

2018 TD Başvuru Rehberi 

Not: Dosyayı açmakta sorun yaşanlar bu linkteki winrar son sürümünü bilgisayarlarına indirip kurmalıdırlar (eski sürümü kaldırınız)

İlk Durum

-Başvuru Rehberi’nin 2.3.1. İdari Kontrol Bölümü İdari Kontrol Kriterleri Tablosu’nda yer alan 4 numaralı kriter: “Faaliyetin uygulama süresi 30 (otuz) günden kısa, 90 (doksan) günden uzun değildir.”

Değişiklik

-Başvuru Rehberi’nin 2.3.1. İdari Kontrol Bölümü İdari Kontrol Kriterleri Tablosu’nda yer alan 4 numaralı kriter: “Faaliyetin uygulama süresi 90 (doksan) günden uzun değildir.”

Faaliyet, KAYS üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.  KAYS tarafından oluşturulacak taahhütname e-imzalanmalı ya da taahhütnamenin ıslak imzalı hali Ajansa sunulmalıdır. Faaliyet teslimi kapsamındaki tüm iş ve işlemler bu rehberde belirtilen süre dâhilinde gerçekleştirilmelidir.

Faaliyet başvurusuna ilişkin ayrıntılı açıklama başvuru rehberinin 26. Sayfasında yer almaktadır.

KAYS PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

Programlar kapsamında her ilde bir adet bilgilendirme toplantısı yapılacak olup toplantının yer ve zaman bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Toplantılara programlar kapsamında uygun başvuru sahibi olarak tanımlanan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılım sağlaması beklenmektedir.

Toplantı İli

Tarih

Saat

Yer

Afyonkarahisar

11.09.2018

10:00-12:00

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Kütahya

13.09.2018

10:00-12:00

Zafer Kalkınma Ajansı

Manisa

12.09.2018

10:00-12:00

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

Uşak

11.09.2018

15:00-17:00

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası


Sorularınızı, program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimine (PYB) gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları, soruların Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi’ne (SSSL) eklenecektir. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Lütfen soru sormadan önce başvuru rehberini, Ajans internet sitesi üzerinden paylaşılacak olan ilgili dokümanları ve SSSL’deki soruları ve cevaplarını inceleyiniz. 
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL veya teknik yardım masaları aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı değildir.

İlgili Ajans Birimi

Tel No

Faks No

E-Posta

Web

Program Yönetimi Birimi (PYB)

(274) 271 77 61

(274) 271 77 62

(274) 271 77 63

pyb@zafer.org.tr

pyb@zafer.gov.tr

http://www.zafer.gov.tr


1

Soru 1

Cevap 1

2

Soru 2

Cevap 2