X
GO
2019 Yılı Teknik Destek Programı (2019 TD)

Adı

2019 Yılı Teknik Destek Programı

Kısaltması

2019 TD

Türü

Teknik Destek Programı

İlan Tarihi

30.01.2019

Son Başvuru Zamanı

 

KAYS: 24.12.2019 | 23:59

 

Taahhütname: 27.12.2019 |18:00

Referans Numarası

TR33/19/TD

Amaç

TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM)  plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelikler

Faaliyetin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

1) BİGEM kapsamında belirlenen 8+1 sektöre (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya + I55 Turizm) yönelik faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin (üretici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı) niteliğinin geliştirilmesi amacıyla ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

2) Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların (SATUR SOP, SATEK SOP, DERTEK SOP, KEN SOP, GENÇ SOP) özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak yönde kurumsal kapasiteyi geliştirecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

3) SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

ÖNEMLİ: Program öncelikleri kapsamında desteklenecek faaliyetler ve örnek faaliyet konuları için başvuru rehberinin 19. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Faaliyet Konuları” bölümünü inceleyiniz.

Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) olup öncelikler bunun 750.000 TL’si (Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) ÖNCELİK 1-2; 250.000 TL’si (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) ise ÖNCELİK 3 için ayrılmıştır. İlgili öncelik kapsamında faaliyet başına yapılacak hizmet alımı için KDV dâhil belirlenen azami tutar aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup Ajans bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama ya da gelen faaliyet tekliflerinin niteliğine/sayısına göre öncelikler arasında bütçe aktarımı yapma haklarını saklı tutar.

Faaliyet Bütçesi ve Süresi

Öncelikler ve her bir öncelik kapsamında desteklenecek faaliyet başına yapılacak hizmet alımı için KDV dâhil belirlenen azami bütçe aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Bütçe Dağılımı

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Faaliyet Bütçesi

50.000 TL

30.000 TL

20.000 TL

 

Faaliyet Süresi

Asgari Süre

Azami Süre

-

90 Gün

 

Teknik destek kapsamında yararlanıcıya hiçbir şekilde doğrudan mali destek verilmez. Ajans, teknik destek kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık hizmetini mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla karşılar. Ajans tarafından sağlanacak destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.

 

Program öncelikleri kapsamında teknik destek başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 

Öncelik 1

Öncelik 2 ve 3

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

• Organize sanayi bölgeleri

• Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları

 

• Yerel yönetimler

• Üniversiteler

• Diğer kamu kurum ve kuruluşları

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

• Sivil toplum kuruluşları

• Organize sanayi bölgeleri

• Küçük sanayi siteleri

• Teknoloji geliştirme bölgeleri

• Endüstri bölgeleri

• İş geliştirme merkezleri gibi kuruluşlar

• Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

• Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

 

 

Bu program kapsamında faaliyet başvurusu doğrudan üniversite tüzel kişiliği tarafından yapılmalıdır. Üniversite alt birimleri (fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul) uygun başvuru sahibi değildir. 

Bu program kapsamında “diğer kamu kurum ve kuruluşu” başlığı altında valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb. uygun başvuru sahibi olup okul, hastane, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir. Ancak bu kurumlar faaliyetin faydalanıcısı olabilir ve başvurular bu kurumları temsilen, tercihen birden çok alt kurumu/kuruluşu içerecek şekilde, ilgili müdürlük tarafından yapılabilir.

 

Programa sunulacak faaliyetler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru Süreci

Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

Dönem 1

28.02.2019 | 17:00

28.02.2019 | 18:00

Dönem 2

30.04.2019 | 17:00

30.04.2019 | 18:00

Dönem 3

28.06.2019 | 17:00

28.06.2019 | 18:00

Dönem 4

29.08.2019 | 17:00

29.08.2019 | 18:00

Dönem 5

31.10.2019 | 17:00

31.10.2019 | 18:00

Dönem 6

24.12.2019 | 23:59

27.12.2019 | 18:00


Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile bu rehberde belirtilen son başvuru zamanı dikkate alınarak Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan faaliyet başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu faaliyetler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. 

Yukarıda yer alan başvuru dönemleri KAYS’ın mevcut versiyonu dikkate alınarak belirlenmiş olup başvuru sürecinde KAYS dönem sürelerine ilişkin değişiklik olması durumunda faaliyetlerin Ajans tarafından değerlendirileceği dönemde değişiklik olabilir.

 

Faaliyet, KAYS üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.  KAYS tarafından oluşturulacak taahhütname e-imzalanmalı ya da taahhütnamenin ıslak imzalı hali Ajansa sunulmalıdır. Faaliyet teslimi kapsamındaki tüm iş ve işlemler bu rehberde belirtilen süre dâhilinde gerçekleştirilmelidir.

Faaliyet başvurusuna ilişkin ayrıntılı açıklama başvuru rehberinin 26. sayfasında yer almaktadır.

KAYS İÇİN TIKLAYINIZ

Sorularınızı, program adını ve referans numarasını açık bir şekilde belirterek, e-posta ya da faks ile Program Yönetimi Birimine (PYB) gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları, soruların Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi’ne (SSSL) eklenecektir. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Lütfen soru sormadan önce başvuru rehberini, Ajans internet sitesi üzerinden paylaşılacak olan ilgili dokümanları ve SSSL’deki soruları ve cevaplarını inceleyiniz. 
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL veya teknik yardım masaları aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı değildir.

İlgili Ajans Birimi

Tel No

Faks No

E-Posta

Web

Program Yönetimi Birimi (PYB)

(274) 271 77 61

(274) 271 77 62

(274) 271 77 63

pyb@zafer.org.tr

pyb@zafer.gov.tr

http://www.zafer.gov.tr

 

1

Soru 1

Cevap 1

2

Soru 2

Cevap 2