X
GO
Duyurular
[EasyDNNnews:IfNotExists:Image]

23 Eylül 2022 Cuma

[EasyDNNnews:EndIf:Image]

Zafer Kalkınma Ajansı Binek Araç Alımı İşi Herkese Açık İhale İlanı

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Binek Araç Alımı işi Herkese Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Ajansın İrtibat Bilgileri:

  1. Adresi                                    : Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39 Merkez-KÜTAHYA
  2. Telefon ve faks numarası    : 0 (274) 271 77 61-189 / 0 (274) 271 77 63
  3. Elektronik posta adresi       : imib@zafer.org.tr, imib@zafer.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

  1. Niteliği, türü ve miktarı       : 5 adet binek araç
  2. Yapılacağı yer                      : Zafer Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası
  3. Süresi                                   : 30 gün

3 – İhalenin:

  1. Usulü                                     : Herkese Açık İhale
  2. Yapılacağı yer                       : Zafer Kalkınma Ajansı Hizmet Binası 2. Kat Toplantı Salonu

 Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39 Merkez-KÜTAHYA

  1. Tarihi ve saati                       : 30.09.2022 – 10:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

4.1.2. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

4.1.3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,

e) Standart forma uygun teklif mektubu (Standart Form EK-5j),

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (Standart Form EK-6a),

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Zorunlu olmamakla birlikte İstekliler daha önce bitirdikleri benzer işlere ait belgeleri referans olarak sunabilirler.

5 - İhalede en düşük fiyatla birlikte verimlilik, kalite ve servis gibi fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

6 - İhale Dokümanları buradan indirilebilir.

7 - Teklifler, 30.09.2022 saat 10:00’a kadar Zafer Kalkınma Ajansı’na verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

10 – Bu ihaleye katılım aşamasında geçici teminat istenmemektedir.

11 – T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İhale Sonucu: İhale 2.567.796,60 TL (+KDV) bedelle ÇETAŞ Otomotiv San. ve Tic. AŞ. uhdesinde kalmıştır.

Print
0 Comments

Categories: Genel İhalelerNumber of views: 92

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x