X
GO
Zafer Kalkınma Ajansı

Ulusal kalkınmanın yerelden güçlendirilmesi, bölgesel potansiyelin yerelde yoğunlaşan çalışmalarla harekete geçirilmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleri, 2004-2006 dönemini içine alan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nın önemli bir boyutunu teşkil etmiştir.

Bu doğrultuda, ülkemiz genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS / NUTS) göre tanımlanan 26 adet “Düzey 2” bölgesinde Kalkınma Ajansları kurulması öngörülmüş, bu amaçla 5449 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER)*Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan ve “TR33” olarak sınıflandırılan bölgede hizmet vermek üzere 14.07.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve ülkemiz genelinde Devlet Planlama Teşkilatının** koordinasyonu ile kurulması öngörülmüş toplam 26 adet Kalkınma Ajansı arasındaki yerini almıştır.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Kütahya ilindedir. Ayrıca tüm TR33 Bölgesi illerinde Genel Sekreterliğe bağlı Yatırım Destek Ofisleri hizmet vermektedir.

Kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur.

Kalkınma olgusunun iktisadi, sosyal, kültürel ve diğer tüm boyutlarıyla kapsamlı ve bütünsel niteliği doğrultusunda, Ajansımız bölgede aşağıda verilen eksenlerde çalışmalar yürütmektedir:

§  Bölgesel kalkınmayı ilgilendiren konularda kamu, özel kesim, sivil toplum temsilcileri ve bilim insanları arasında iletişim ve iş birliğini geliştirmek, bu aktörlerin çalışmaları arasında bağlar oluşturmak suretiyle kalkınma bilincini ve ivmesini artırmak, bölgesel kalkınma konusunda koordinatör ve katalizör bir rol üstlenmek.

§  Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etme, iktisadi ve toplumsal gelişmeyi hızlandırma, rekabet gücünü artırma ve potansiyel gelişim alanlarını ön plana çıkarmaya yönelik araştırmalar yapmak.

§  Bölgede yerli ve yabancı yatırımların stratejik ve planlı şekilde artırılması yönünde tanıtım ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak.

Ayrıca Ajans, söz konusu eksenlerdeki amaçlara ulaşılması sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla mali ve teknik desteklerde bulunmaktadır. Bu desteklerden işletmelerimiz, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları yararlanabilmektedir. Ajansın sunacağı mali destekler arasında doğrudan finansman desteği (proje teklif çağrıları, güdümlü proje destekleri ve fizibilite desteği), faiz desteği ve faizsiz kredi destekleri yer almaktadır. Ajans ayrıca eğitim, proje hazırlama, danışmanlık, uzman personel görevlendirme, lobi ve uluslararası ilişkiler vb. konularda yerel yönetimler, diğer kurum / kuruluşlar ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına teknik desteklerde bulunmaktadır.

Ajansımız tüm faaliyetlerini ulusal kalkınma planları ve programları ışığında oluşturduğu Bölge Planı’na uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Karar organımız olan Yönetim Kurulu, danışma organımız olan Kalkınma Kurulu ve teknik kapasitesi yüksek uzman personel barındıran, esnek hareket edebilen, küçük fakat etkin, dinamik bir yapıyla faaliyet gösteren Genel Sekreterlik organları ile Zafer Kalkınma Ajansı; Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizde iktisadi ve beşeri gelişimin öncüsü, bölgesel kalkınmanın odağı olma vizyonunu taşımaktadır.

 

21.10.2010 tarihli ve 2010-09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Ajans isminin “Zafer Kalkınma Ajansı” olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunulmuştur. 03.11.2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından Ajansın ismi ve amblemi onaylanmış ve Zafer Kalkınma Ajansı ismi resmiyet kazanmıştır. 26.11.2019 tarihli ve 2019-11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Zafer Kalkınma Ajansı isminin kısaltması "ZAFER" olarak belirlenmiş ve 12.12.2019 tarihli Bakanlık yazısıyla onaylanmıştır.

** Devlet Planlama Teşkilatı, 2011 yılında yeniden organize edilerek Kalkınma Bakanlığına dönüştürülmüştür. 2018 yılında ise Kalkınma Bakanlığı kapatılmış ve kalkınma ajanslarının koordinasyon görevi, 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiştir.