X
GO
İdari ve Mali İşler Birimi (İMİB)

İMİB’in görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

 1. Ajansın harcama programını ve bütçe uygulama sonuçlarını hazırlamak,
 2. Ajansın altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek,
 3. Çalışma programı ve bütçeyi Ajansın diğer birimleri ile koordinasyon içinde hazırlamak,
 4. Ajansın gelir ve giderlerini takip etmek, gelirlerin tahsiliyle ilgili girişimlerde bulunmak,
 5. Ajansın her türlü ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, arşivlemek, ödemeleri gerçekleştirmek, bütçe çalışmalarına katılmak,
 6. Mali ve teknik destekler kapsamında verilen desteklere ilişkin proje dosyalarını mali yönden incelemek, proje hesaplarını takip etmek, proje ödemelerini gerçekleştirmek,
 7. Ajansın vermekle mükellef olduğu aylık KDV ve muhtasar vergi beyannamelerini düzenlemek ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
 8. Ajansa ait emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek,
 9. Sayıştaya her ay defter ve mali tabloları göndermek,
 10. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi KBS’ye üçer aylık dönemlerde Ajans faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının girişini yapmak,
 11. Dönem sonu işlemlerini gerçekleştirmek, kapanış ve açılış kayıtlarını oluşturmak,
 12. Ajans mevduatlarının değerlendirilmesini sağlamak,
 13. Menkul kıymet ve teminat mektuplarının sayımını gerçekleştirmek,
 14. Personel performans değerlendirme sistemini işletmek,
 15. Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlanan eğitimleri düzenlemek,
 16. Personel özlük dosyalarını tutmak ve güncellemek,
 17. Personel maaşlarını hesaplamak ve ödemeleri (harcırah, fazla mesai, tediye, doğum yardımı, evlilik yardımı vb.) gerçekleştirmek,
 18. Ajansın sürekli işçi kadrosunda çalıştırılan personelin kontrolünü ve denetimini yapmak,
 19. Ajansın insan kaynakları politikasını belirlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamak,
 20. Ajansın personel alımı ile ilgili işlerini yürütmek, yeni istihdam edilen personelin Ajansa uyumunu sağlamak ve Ajansı tanıtmak için oryantasyon programları düzenlemek,
 21. Personelin izin ve rapor işlemlerinin takibini ve SGK girişini yapmak,
 22. Satın almalarla ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu ve mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
 23. Ajansın tespit ettiği araç ve gereç ihtiyaçlarının teminini sağlamak,
 24. Ajansın resmi ve özel kurumlara giden ve gelen yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak, düzenli olarak arşivini oluşturmak,
 25. Ajansın bilgi işlem ihtiyaçlarını tespit etmek ve tedarik etmek,
 26. Ajansın web sitesini oluşturmak ve güncelliğini sağlamak,
 27. Ajansın tüm bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak, güncel tutmak, bakımını yapmak,
 28. Ajansın kurumsal tanıtımını etkin şekilde yapmak, basınla ilişkileri yürütmek, kurumsal kimliğini bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,
 29. Ajans tarafından periyodik olarak yayımlanan kurumsal yayınlar ile çeşitli alanlarda yapılmış araştırma ve analiz çalışmalarının tasarım, basım ve dağıtım işlemlerini yapmak,
 30. Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak,
 31. Üçer aylık dönemler hâlinde stok tüketim kaydı yapmak,
 32. İç kontrol sistemi ve risk yönetiminin genel koordinasyonunu sağlamak,
 33. Bilişim sistemlerinin genel koordinasyonunu sağlamak,
 34. Sayıştay, mali yönetim yeterliği, bağımsız vb. denetim çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,
 35. Stajyer işlemlerini (kontenjan planlaması, başvuruların alınması, istihdam edilmesi, ödemelerin yapılması vb.) yürütmek,
 36. Ajans faaliyetleri, bölgeden haberler, destek duyuruları ve benzeri çalışmalara ilişkin paylaşımları sosyal medya hesapları üzerinden yapmak,
 37. Ajans hizmet binasını ilgilendiren tadilat, tefrişat vb. işlemleri yürütmek,
 38. Ajans hizmet binasında hizmet veren diğer kurumları ilgilendiren işlemleri (protokol hazırlığı, ortak katılım paylarının tahsili vb.) yürütmek,
 39. Yönetim Kurulu toplantı organizasyonlarını yapmak,
 40. Ajansın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi adına birim faaliyetleri arasında uyum ve eş güdüm sağlamak.