X
GO
İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB)

İDB'nin görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

 1. Diğer birimlerle iş birliği içinde, bölge plan ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerini belirlemek,
 2. Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemek,
 3. Genel Sekreter’in talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak,
 4. PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,
 5. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak ve bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için İMİB’e bildirmek,
 6. Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek,
 7. Yararlanıcıları projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek,
 8. Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak,
 9. Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça sorulan sorulardan oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajansın internet sitesinde yayımlamak,
 10. Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,
 11. Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda İMİB’i bilgilendirmek,
 12. Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik veya mali açıdan değerlendirmek ve ödeme taleplerinin uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için İMİB’e görüşünü iletmek,
 13. Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
 14. Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
 15. Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak,
 16. PBKB ve PYB ile birlikte, destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak,
 17. Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde ve Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanı’nın talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,
 18. Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,
 19. Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen bilgiler ışığında başvuru rehberlerinin hazırlığına destek vermek,
 20. Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmak üzere Genel Sekreter’e raporlamak.