X
GO
Genel Sekreter

VELİ OĞUZ

1975 Adana İli Aladağ İlçesi doğumlu olan Veli OĞUZ, Kıcak Köyü İlkokulu, Büyüksofulu Köyü Ortaokulu ve Adana Mehmet Kemal Tuncel Lisesi’nden sonra 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur.

Özel sektörde Raks Elektrikli Ev Aletleri, Arat Tekstil, Özgür Atermit firmalarında yaklaşık 9 yıl bütçe ve finans konularında yöneticilik yaptıktan sonra 2 yıl gayrimenkul değerleme alanında iş ortaklığı yapmıştır.

2010 yılında Zafer Kalkınma Ajansında Uzman olarak göreve başlayan OĞUZ, İzleme ve Değerlendirme Birimi Birim Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Birimi Birim Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.

07.02.2018 tarihinden bu yana Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır.

 

 

Zafer Kalkınma Ajansının yararlanıcı olduğu, 2016-2017 yılları arasında TR33 Bölgesi’nde uygulanan 4.1 milyon avro bütçeli “TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması (Zafer-İN) Operasyonu”nda Operasyon Kıdemli Yönetici Delegesi olarak görev yapmıştır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Afyonkarahisar Gastronomi Koordinasyon Kurulu üyeliği ile Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Koordinasyon Kurulu Üyeliğini de yürütmektedir. Ayrıca Horizon 2020 kapsamında Ajansın ortak olarak yer aldığı 4.1 milyon avro bütçeli ve 13 ülkeden 23 ortağın yer aldığı “Kırsal Alanlarda "Living Lab" Araştırma Konseptinin Geliştirilmesi Projesinde Proje Resmi Temsilciliği görevini ifa etmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan OĞUZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

  

4 no.lu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Genel Sekreter’in görev ve faaliyetleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

 

MADDE 195 - (1) Genel sekreterlik ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Genel sekreterin görev ve yetkileri

MADDE 196 - (1) Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a)        Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

b)       Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

c)       Ajans gelirlerini toplamak, belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

ç)        Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.

d)      (Ek: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu kalkınma kurulu ile yönetim kuruluna sunmak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

e)       (Ek: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü belirlemek.

f)        (Değişik: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/7 md.) Ajansın doğrudan veya bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte proje geliştirmesini sağlamak ve bu kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

g)       Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek mali destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.

ğ)       Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.

h)      Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki ajans ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

ı)        Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

i)         Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,

j)         Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.

k)       Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.

l)        Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

m)    Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

 

Genel Sekreter söz konusu görevlerini Birim Başkanlıkları ve Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla yürütmektedir.