X
GO
Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Birimi (PBKB)

PBKB'nin görev ve sorumlulukları aşağıda listelenmektedir:

  1. Bölgede ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
  2. Kalkınma Planı kapsamında belirlenen sektörlere ilişkin verileri toplamak, gerekirse güncellemek,
  3. Söz konusu verileri kullanarak yerel aktörlerin katılımı ile bölgede öncelikli sektörleri belirlemeye yönelik sektörel analizler yapmak veya yaptırmak,
  4. Yapılan analizler ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda bölgesel aktörlerin katılımıyla bölge vizyonunu belirlemek ve bölge planını hazırlamak,
  5. Bölge vizyonunun, kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
  6. Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin Bölge Planı’nda yer verilen stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına bilgi desteği sağlamak,
  7. PYB ile eş güdümlü olarak Ajans tarafından sağlanacak mali desteklerin sektörel dağılımını belirlemek,
  8. Alt ölçek planlarının bölgesel stratejilerle uyumunu sağlamak ve yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak,
  9. Kalkınma Kurulu toplantı organizasyonlarını yapmak.