X
GO
Yatırım Destek Ofisleri

Bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak genel sekreterliğe karşı sorumludur.

Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler ilgili diğer mevzuatla belirlenen hususlar dışında ücretsizdir.

4 no.lu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yatırım destek ofislerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

MADDE 198 - (1) Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)       Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek.

b)      (Değişik: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) Desteklere ilişkin olarak yatırımcıları bilgilendirmek, yönlendirmek ve ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

c)        (Değişik: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarınca desteklenen ve izlenmesi talep edilen projeler başta olmak üzere ildeki önemli proje ve yatırımları izlemek, bunlarla ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunmak.

ç)        (Ek: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) İlin gelişme potansiyeli ve yatırım fırsatları ile ilgili olarak tarafları bir araya getirmek ve iş birliği tesis etmek.

d)      (Ek: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak doğrudan veya ilgili ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e)        Bu bölümün uygulanmasına ilişkin yapılan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.

f)        İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

g)       (Ek: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/9 md.) Ajans faaliyetleri ile ilgili genel sekreter tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 

Ajansımızın Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde toplam 4 (dört) adet Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır.

Ofislerimizin iletişim bilgileri "İletişim" menüsünde yer almaktadır.