X
GO
Yönetim Kurulu

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşan 15 kişilik bir heyetten meydana gelmektedir. 14.07.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Afyonkarahisar Valisi Sayın Gökmen ÇİÇEK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kütahya Valisi Sayın Ali ÇELİK 'dir. 

Gökmen ÇİÇEK 
 Afyonkarahisar Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÇELİK
Kütahya Valisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yaşar KARADENİZ
 Manisa Valisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Funda KOCABIYIK
Uşak Valisi
Yönetim Kurulu Üyesi
 Mehmet ZEYBEK
Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
 Prof.Dr. Alim IŞIK
Kütahya Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
 Cengiz ERGÜN
Manisa B. Şehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ÇAKIN
Uşak Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
 Burhanettin ÇOBAN
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Musa YILMAZ
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri DEMİR
Uşak İl Genel Meclisi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü SERTESER
Afyonkarahisar Tic. ve San. Odası Bşk. Yönetim Kurulu Üyesi 
İsmet ÖZOTRAÇ
Kütahya Tic. ve San. Odası Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet YILMAZ
Manisa Tic. ve San. Odası Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi
Suat Selim KANDEMİR
Uşak Tic. ve San. Odası Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi

 

4 no.lu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Yönetim Kurulunun görev ve faaliyetleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

MADDE 193 - (1) Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.

(2) Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

(4) Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl Ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 194 - (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunmak.

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

c) Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

ç) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

d) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

e) Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

f) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

g) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

ğ) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

h) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü onaylamak.

ı) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

(2) Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde birinci fıkrada sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir.