X
GO
Yönetim Kurulu

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile Ajans Genel Sekreterinden oluşan 16 kişilik bir heyetten meydana gelmektedir. 14.07.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Manisa Valisi Sayın Yaşar KARADENİZ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kütahya Valisi Sayın Ali Çelik'tir.

Yaşar KARADENİZ
Manisa Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÇELİK
 Kütahya Valisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
 Afyonkarahisar Valisi
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Turan ERGÜN
Uşak Valisi
Yönetim Kurulu Üyesi
 Mehmet ZEYBEK
Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
 Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
 Cengiz ERGÜN
Manisa B. Şehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ÇAKIN
Uşak Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Burhanettin ÇOBAN
Afyonkarahisar İl Gen. Mec. Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi
Muammer ÖZCURA 
 Kütahya İl Gen. Mec. Bşk
Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri DEMİR
 Uşak İl Gen. Mec. Bşk
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü SERTESER
Afyonkarahisar TSO Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi
 Esin GÜRAL ARGAT
Kütahya TSO Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi
 Mehmet YILMAZ
Manisa TSO Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi
 Suat Selim KANDEMİR
Uşak TSO Bşk.
Yönetim Kurulu Üyesi
Veli OĞUZ
ZAFER Genel Sekreteri
Yönetim Kurulu Üyesi

 

4 no.lu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Yönetim Kurulunun görev ve faaliyetleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
MADDE 193 - (1) Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.
(2)    (Değişik: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/5 md.) Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, ajans genel sekreteri, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, ajans genel sekreteri, büyükşehir olmayan illerin il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil ederler. Üyeler toplantılara bizzat katılmak zorunda olup vekil ile temsil edilemezler.
(3)    Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.
(4)    Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl Ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.


Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 194 - (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a)    Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunmak.
b)    Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
c)    Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
ç)    Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
d)    (Mülga: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.)
e)    Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.
f)    (Değişik: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifleri onaylamak.
g)    Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
ğ)    Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
h)    (Mülga: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.)
ı)    Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
i)    (Ek: RG-14/7/2021-31541-C.K-80/6 md.) Ajansın denetimi sonucunda oluşturulan raporları görüşmek, değerlendirmek ve raporlarda yer alan bulgulara ilişkin gerekli tedbirleri almak.
(2)    Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir.