X
GO
2022 Yılı Güdümlü Proje Havuzu Çalışmaları Duyurusu

 

Ajansımız tarafından 2021-2023 dönemi proje havuzu geliştirme ve güncelleme çalışmalarına başlanmış olup bu kapsamda 2022 yılında uygulanmak üzere öncelikli olarak aşağıda belirtilen program kuralları ve takvim detayları doğrultusunda 09.07.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında güdümlü proje önerileri toplanacaktır.

 

1. Güdümlü Proje Desteği (GPD)

Güdümlü Proje Desteği, Ajans destek türlerinden Doğrudan Finansman Desteği altında uygulanan ve bölge planında öngörülen öncelikler ve Sonuç Odaklı Programlar (SOP) doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Ajans, ilk fikir oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

 

2. Proje Sunabilecek Kurum ve Kuruluşlar

GPD kapsamındaki uygun başvuru sahipleri aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar:
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Organize sanayi bölgeleri
  • Sanayi siteleri
  • Birlikler ve kooperatifler
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Serbest bölge işleticileri
  • Teknoloji transfer ofisi şirketleri
  • Teknoloji geliştirme bölgesi
  • Endüstri bölgesi
  • İş geliştirme merkezleri
 2. Hakim ortağı kamu olan diğer işletmeler

DİKKAT-1

Yukarıda sayılanlar haricindeki kâr amacı güden özel sektör işletmeleri yararlanıcı olamaz ancak ortak olabilir. Siyasi parti dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler iştirakçi olabilir.

 

3. Destek Limitleri ve Uygun Maliyetler

Ajansa sunulacak proje bütçesinin en az 2 Milyon TL olması beklenmektedir.

Proje konseptinin uygun bulunması durumunda projeye Ajans tarafından sağlanacak destek miktarı ve oranı başvuru sahibiyle istişare edilerek ayrıca belirlenecektir. Bununla birlikte başvuru sahiplerinin başvuru aşamasında Ajanstan talep ettikleri destek miktarı ve oranını proje önerisi sunarken belirtmeleri beklenmektedir.

DİKKAT-2

Ajans, ilgili proje kapsamında kâr elde edilecek bir yapı kurulması durumunda başvuru sahibi ile proje geliştirilmesi aşamasında sağlanacak mutabakat çerçevesinde proje faaliyetlerinden elde edilecek kârın belli bir kısmını proje bitimini takip eden belirli bir yıl boyunca talep edebilir. Bu destek modeli projelerin mali açıdan sürdürülebilirliğini göstermesi ve daha fazla sayıda projenin Ajans tarafından finanse edilebilmesi bakımından yoğun olarak uygulanacaktır.

 

Uygun maliyetler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başlığında sayılan başvuru sahiplerinin KDV giderleri
 • Ekipman ve malzeme satın alma maliyetleri
 • Gerekli hizmet alımlarına (eğitim, sertifikasyon, yayın vb.) ilişkin maliyetler
 • Denetim maliyetleri
 • Tanıtım (görünürlük) maliyetleri
 • İnşaat (yapım işi) maliyetleri (Sıfırdan bir inşaat faaliyeti yerine atıl binaların değerlendirilmesi ya da imkan dahilinde mevcut yapıların kullanılması öncelikli olarak gözetilmelidir.)
 • İdari maliyetler

 

Uygun olmayan maliyetler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Hâkim ortağı kamu olan diğer işletmeler başlığında sayılan başvuru sahiplerinin KDV giderleri
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler
 • Sözleşmede belirtildiği halde, vergi ve prim ödemeleri hariç, proje hesabı dışında yapılan proje harcamaları
 • Borçlar, zarar veya borç karşılıkları, faiz borcu
 • Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler
 • Arazi veya bina alımları
 • İkinci el ekipman alımları
 • Kur artışı dolayısıyla oluşan maliyet artışları,
 • Proje başlangıcından (sözleşme imzalanmadan) önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
 • Proje ile ilgisi olmayan harcamalar
 • İstimlak bedelleri
 • Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptı kaçtı, arazi taşıtları, panel van, kamyon ve çekici giderleri
 • Leasing (finansal kiralama) giderleri
 • Üçüncü taraflara verilen krediler/hibeler/ödüller
 • Başvuru sahibinin projedeki ortaklarından, iştirakçilerinden ya da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi başvuru sahibi için söz konusu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bağı olan diğer tedarikçilerden yapacağı satın alımlar
 • Yukarıda sayılmayan ancak Ajans mevzuatı veya diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yasaklanmış veya uygun olarak değerlendirilmeyen diğer maliyetler.

 

4. Desteklenecek Konular

Aşağıdaki önceliklerden en az birini içeren proje önerileri desteklenir.

#

Öncelik Adı

1

Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması

2

Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması

3

Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi iş birliğinin desteklenmesi

4

Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi

5

İş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması

6

Kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi

7

Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi

8

Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi

9

Göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi

10

Sosyal hayatın kolaylaştırılması

11

Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması

 

Bununla birlikte proje önerilerinin TR33 Bölge Planı ve Ajansın Sonuç Odaklı Programları (SOP) ile uyumlu olması ya da yerel bir kalkınma fırsatı olması önem arz etmektedir. Bölge Planı ve SOP’lara Ajans internet sitesinden erişim sağlanabilir.

Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez:

 • Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işlerine yönelik projeler
 • Kamu yatırım programında yer alan projeler
 • Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler
 • Sosyal korumanın sağlanması ve sosyal hizmet sunumuna ilişkin projeler.

 

5. Uygulama Yeri ve Süresi

Projeler Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi illerinden bir veya birkaçında uygulanabilir. Projeler için asgari uygulama süresi 12 ay, azami uygulama süresi 24 aydır.

 

6. Başvuru Yöntemi ve Talep Edilen Belgeler

Güdümlü proje önerisi sunmak isteyen paydaşlarımızın GPD proje önerisi dokümanlarını doldurarak  gpd@zafer.gov.tr adresine e-posta göndermeleri için son gönderim zamanı 30.09.2021 Perşembe saat 18.00 olarak belirlenmiş olup değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

 • GPD Proje Bilgi Formu
 • Ek-1: Proje Bütçesi
 • Ek-2: İş Planı

GPD PROJE ÖNERİSİ DOKÜMANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (RAR'ı açmakta sıkıntı yaşayanlar gerekli programı (winRAR vb.) güncelleyebilir)

2022 Yılı Güdümlü Proje Havuzu Duyuru Metni